ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΗΓΗ: "ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ" ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

Είδος: ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Έτος: 1951

Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.1951

Τίτλος
Ποινικός Κώδικας

Σχόλια
Σύμφωνα με τα άρθρα 3 - 5 του ν. 2943 του 2001 (Α΄203/12.9.2001), όλα τα δραχμικά ποσά που αναφέρονται σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κώδικα, μετατρέπονται σε ευρώ, κατά τα σχετικώς μνημονευόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου. ** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48/23.2.2005), ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (βλ. οικεία σχόλια) για τα εγκλήματα των άρθρων 235 - 263Α, 216, 217, 218, 220, 222, 372, 375, 381, 382, 386, 386Α, 389, 390, 394 του παρόντος κώδικα, που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, επίσης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Καμμία ποινή χωρίς νόμο

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΚΑΜΜΙΑ ΠΟΙΝΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ι. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Ποινή δεν επιβάλλεται παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νόμος την είχε ρητά ορίσει πρίν από την τέλεσή τους.

 

Αρθρο: 2

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΗΠΙΟΤΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν από την τέλεση της πράξης έως την αμετάκλητη εκδίκασή της ίσχυσαν δύο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται αυτός που περιέχει τις ευμενέστερες για τον κατηγορούμενο διατάξεις.

2. Αν μεταγενέστερος νόμος χαρακτήρισε την πράξη όχι αξιόποινη, παύει και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε καθώς και τα ποινικά επακόλουθά της.

 

Αρθρο: 3

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Νόμοι με προσωρινή ισχύ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΝΟΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Νόμοι με προσωρινή ισχύ εφαρμόζονται και μετά την παύση της ισχύος τους σε πράξεις που τελέστηκαν όταν αυτοί ίσχυαν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου.

 

Αρθρο: 4

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Επιβολή μέτρων ασφάλειας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΠΙΒΟΛΗ Ή ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται στα άρθρα 69, 71, 72, 73, 74 και 76 επιβάλλονται σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κατά την εκδίκαση της πράξης.

2. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 2 το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση αποφασίζει με πρόταση του εισαγγελέα του αν θα διατηρηθούν ή όχι τα μέτρα ασφάλειας που είχαν επιβληθεί.

 

Αρθρο: 5

Ημ/νία: 12.06.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

Σχόλια
- Η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε όλες τις πράξεις που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς.

2. Πλοία ή αεροσκάφη ελληνικά θεωρούνται έδαφος της επικράτειας οπουδήποτε και αν βρίσκονται, εκτός αν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο υπόκεινται σε αλλοδαπό νόμο.

«3. Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.»

 

Αρθρο: 6

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΕΓΚΛΗΣΗ Ή ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ, ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και για πράξη που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα και που τελέστηκε στην αλλοδαπή από ημεδαπό, αν η πράξη αυτή είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα.

2. Η ποινική δίωξη ασκείται και εναντίον αλλοδαπού ο οποίος κατά την τέλεση της πράξης ήταν ημεδαπός. Επίσης ασκείται και εναντίον εκείνου που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια μετά την τέλεση της πράξης.

3. Στα πλημμελήματα, για να εφαρμοστούν οι διατάξεις των παρ. 1 και 2, απαιτείται έγκληση του παθόντος ή αίτηση της κυβέρνησης της χώρας όπου τελέστηκε το πλημμέλημα.

4. Τα πταίσματα που διαπράττονται στην αλλοδαπή τιμωρούνται μόνο στις περιπτώσεις που ειδικά ορίζει ο νόμος.

 

Αρθρο: 7

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται και κατά αλλοδαπού για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή και που χαρακτηρίζεται από αυτούς ως κακούργημα ή πλημμέλημα, αν η πράξη αυτή στρέφεται εναντίον Ελληνα πολίτη και αν είναι αξιόποινη και κατά τους νόμους της χώρας όπου τελέστηκε ή αν διαπράχθηκε σε πολιτειακά ασύντακτη χώρα.

2. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου έχουν και εδώ εφαρμογή.

 

Αρθρο: 8

Ημ/νία: 27.06.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟ

Σχόλια
* ΠΡΟΣΟΧΗ: στο κείμενο του νόμου, μετά από κάθε περίπτωση, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημά μας δεν επιδέχεται άνω τελεία, το κόμμα υπήρξε η μόνη μας επιλογή. ================================================= - Οι περ. γ και δ του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την υποπαρ. ΙΕ3 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). - Η περ. η του παρόντος τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με το άρθρο 3 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014). ^^^ Η εντός " " φράση στο τέλος της περ. η) του παρόντος ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4268/2014 (Α΄ 141/27.6.2014). ================================================ - Η εντός " " περ. η) του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). - Η περ. α) τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004). - Η περίπτωση η του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του ν.3625/2007 ΦΕΚ Α 290/24.12.2007 - Το εδάφιο η του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4198/2013 ΦΕΚ Α 215/11.10.2013.

 

Κείμενο Αρθρου

* (βλ. σχόλια)

Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου της τέλεσης, για τις εξής πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή:

"α) εσχάτη προδοσία, προδοσία της χώρας που

στρέφεται κατά του Ελληνικού Κράτους και τρομοκρατικές πράξεις (άρθρο 187Α)",* β) εγκλήματα που αφορούν την στρατιωτική υπηρεσία και την υποχρέωση στράτευσης (ειδικό μέρος, Κεφ. Η'),*

«γ) αξιόποινη πράξη που τέλεσαν ως υπάλληλοι του ελληνικού κράτους ή οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, δ) πράξη που στρέφεται εναντίον ή απευθύνεται προς υπάλληλο του ελληνικού κράτους ή έλληνα υπάλληλο οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους.» ε) ψευδορκία σε διαδικασία που εκκρεμεί στις ελληνικές αρχές,* στ) πειρατεία,* ζ) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (ειδικό μέρος, Κεφ. Θ')*, «η) πράξη δουλεμπορίου, εμπορίας ανθρώπων, σωματεμπορίας, διενέργειας ταξιδιών με σκοπό την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου, βιασμού ή κατάχρησης σε ασέλγεια, σε βάρος ανηλίκου, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια σε βαθμό κακουργήματος, πορνογραφίας ανηλίκων, πορνογραφικών παραστάσεων ανηλίκων, μαστροπείας σε βάρος ανηλίκου ή ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής» «ή αναγκαστικής εξαφάνισης προσώπου»^^^ (βλ. σχόλια).* θ) παράνομο εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων,*

ι) παράνομη κυκλοφορία και εμπόριο άσεμνων δημοσιευμάτων,* ια) κάθε άλλο έγκλημα, για το οποίο ειδικές διατάξεις ή διεθνείς συμβάσεις υπογραμμένες και επικυρωμένες από το ελληνικό κράτος προβλέπουν την εφαρμογή των ελληνικών ποινικών νόμων.

 

Αρθρο: 9

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Σχόλια
*** Στο κείμενο του νόμου, μετά από κάθε περίπτωση της παρ. 1, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημά μας δεν επιδέχεται άνω τελεία, το κόμμα υπήρξε η μόνη μας επιλογή.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή αποκλείεται:

α) αν ο υπαίτιος δικάστηκε για την πράξη αυτή στην αλλοδαπή και αθωώθηκε ή αν σε περίπτωση που καταδικάστηκε, έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή του,

β) αν, σύμφωνα με τον αλλοδαπό νόμο, η πράξη έχει παραγραφεί ή η ποινή που επιβλήθηκε έχει παραγραφεί ή έχει χαριστεί,

γ) αν, σύμφωνα με τον αλλοδαπό νόμο, χρειάζεται έγκληση για τη δίωξη της πράξης και τέτοια έγκληση είτε δεν υποβλήθηκε είτε ανακλήθηκε.

2. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις πράξεις που ορίζει το άρθρο 8.

 

Αρθρο: 10

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΙΝΩΝ ΕΚΤΙΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Η ποινή που εκτίθηκε ολικά ή μερικά στην αλλοδαπή, αν επακολουθήσει καταδίκη στην ημεδαπή για την ίδια πράξη, αφαιρείται από την ποινή που επέβαλαν τα ελληνικά δικαστήρια.

 

Αρθρο: 11

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχόλια
* Εκ προφανούς -κατά την μεταγλώττιση- αβλεψίας του νομοθέτη τέθηκε το άρθρο "ο" πριν από την λέξη "΄Ελληνας" (βλ. διόρθωση σφαλμάτων της 20.6.1986, αριθ. 1, Α΄ 82).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν (ο*) ΄Ελληνας καταδικαστεί στην αλλοδαπή για πράξη που, σύμφωνα με τις διατάξεις των ημεδαπών νόμων, συνεπάγεται παρεπόμενες ποινές, το αρμόδιο δικαστήριο των πλημμελειοδικών μπορεί να επιβάλει τις ποινές αυτές.

2. Το αρμόδιο δικαστήριο των πλημμελειοδικών μπορεί επίσης να επιβάλει τα μέτρα ασφάλειας που προβλέπουν οι ελληνικοί νόμοι σε όποιον καταδικάστηκε ή αθωώθηκε στην αλλοδαπή.

 

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙΙ. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ

Οι διατάξεις του γενικού μέρους του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζονται και σε αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται σε ειδικούς νόμους, αν οι νόμοι αυτοί δεν ορίζουν διαφορετικά με ρητή διάταξή τους.

 

Αρθρο: 13

Ημ/νία: 03.08.2016

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΓΕΝΙΚΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Εννοια όρων του Κώδικα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΩΝ (ΟΙΚΕΙΟΙ, ΕΓΓΡΑΦΟ, ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ, ΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΡΑΣΤΗΣ)

Σχόλια
Προσοχή: στο κείμενο του νόμου, μετά από κάθε περίπτωση, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, το κόμμα υπήρξε η μόνη μας επιλογή.- Το εντός " " τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1805/1988 (Α΄ 199/31.8.1989). - Η περ. στ΄ προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2408/1996 (Α΄ 104/4.6.1996).- Η περ. ζ' προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997).- Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3126/2003 (Α΄66/19.3.2003) περί ποινικής ευθύνης υπουργών, οι υπουργοί θεωρούνται υ π ά λ λ η λ ο ι κατά την έννοια της περ. α΄ του παρόντος άρθρου.==============================*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3500/2006 περί ενδοοικογενειακής βίας (Α΄ 232/24.10.2006), το μέλος της οικογένειας το οποίο εξαναγκάζει άλλο μέλος χρησιμοποιώντας βία ή απειλή με σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, ανεξάρτητα από το αν το απειλούμενο κακό στρέφεται εναντίον του ίδιου του θύματος ή κάποιου από τους ο ι κ ε ί ο υ ς του υπό την έννοια της περίπτωσης β' του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου. Η ποινική δίωξη του εν λόγω μέλους ασκείται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ανωτέρω νόμου, α υ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς. ================================================================================== - Οι εντός «» περιπτ. η' και θ' προσετέθησαν στο παρόν με την παρ.1 του άρθρου δεύτερου του ν.4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2016).

 

Κείμενο Αρθρου

Στον Κώδικα οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται με την εξής σημασία:

α) υπάλληλος είναι εκείνος στον οποίο νόμιμα έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,

β)*** οικείοι είναι οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί γονείς και τα θετά τέκνα, οι σύζυγοι, οι μνηστευμένοι, οι αδελφοί και οι σύζυγοι και οι μνηστήρες των αδελφών, καθώς και οι επίτροποι ή επιμελητές του υπαιτίου και όσοι βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή επιμέλεια του υπαιτίου,

γ) έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός. "Εγγραφο είναι και κάθε μέσο στο οποίο χρησιμοποιείται από υπολογιστή ή περιφερειακή μνήμη υπολογιστή, με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων, που δεν μπορούν να διαβαστούν άμεσα, όπως επίσης και κάθε μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό στο οποίο εγγράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφ' όσον τα μέσα και τα υλικά αυτά προορίζονται ή είναι πρόσφορα να αποδείξουν γεγονότα που έχουν έννομη σημασία".

δ) σωματική βία συνιστά και η περιαγωγή άλλου σε κατάσταση αναισθησίας ή ανικανότητας για αντίσταση με υπνωτικά ή ναρκωτικά ή άλλα ανάλογα μέσα,

ε) στρατός είναι ο στρατός της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα,

"στ) Κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος. Κατά συνήθεια τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης προκύπτει σταθερή ροπή του δράστη προς τη διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητας του δράστη".

"ζ) Ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ο δράστης όταν από τη βαρύτητα της πράξης, τον τρόπο και τις συνθήκες τέλεσής της, τα αίτια που τον ώθησαν και την προσωπικότητά του, μαρτυρείται αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον".

«η) Πληροφοριακό σύστημα είναι συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μία ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την ομάδα συσκευών με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκευών αυτών.

θ) Ψηφιακά δεδομένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστημα να εκτελέσει μια λειτουργία».

 

Αρθρο: 14

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ - ENNOIA

Τίτλος Αρθρου
Εννοια της αξιόποινης πράξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΓΚΛΗΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εγκλημα είναι πράξη άδικη και καταλογιστή στο δράστη της, η οποία τιμωρείται από το νόμο.

2. Στις διατάξεις των ποινικών νόμων ο όρος "πράξη" περιλαμβάνει και τις παραλείψεις.

 

Αρθρο: 15

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ

Τίτλος Αρθρου
Εγκλημα που τελείται με παράλειψη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Οπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος.

 

Αρθρο: 16

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Τόπος τέλεσης της πράξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος όπου ο υπαίτιος διέπραξε ολικά ή μερικά την αξιόποινη ενέργεια ή παράλειψη, καθώς και ο τόπος όπου επήλθε ή, σε περίπτωση απόπειρας, έπρεπε σύμφωνα με την πρόθεση του υπαιτίου να επέλθει το αξιόποινο αποτέλεσμα.

 

Αρθρο: 17

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος τέλεσης της πράξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σχόλια
* ορθότερον: ενήργησε- Η εντός " " φράση του παρόντος προστέθηκε με την παρ. 5β του άρθρου 20 του ν. 2331/1995 (Α' 173/3.9.1995).

 

Κείμενο Αρθρου

Χρόνος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο υπαίτιος ενέργησε* ή όφειλε να ενεργήσει. Ο χρόνος κατά τον οποίο επήλθε το αποτέλεσμα είναι αδιάφορος, "εκτός αν ορίζεται άλλως".

 

Αρθρο: 18

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διαίρεση των αξιόποινων πράξεων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ

Σχόλια
- Το εντός " " δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

Κάθε πράξη που τιμωρείται με την ποινή του θανάτου ή της κάθειρξης είναι κακούργημα. "Κάθε πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή με περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων είναι πλημμέλημα." Κάθε πράξη που τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο είναι πταίσμα.

 

Αρθρο: 19

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που εκδικάστηκαν

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Αν μια πράξη που εκδικάστηκε είναι κακούργημα ή πλημμέλημα, κρίνεται με βάση τη βαρύτερη ποινή που καθορίζεται από το νόμο γι' αυτή την πράξη και όχι με βάση την τυχόν ελαφρότερη ποινή που επέβαλε ο δικαστής λόγω ελαφρυντικών περιστάσεων (άρθρο 84) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο μείωσης της ποινής σύμφωνα με το άρθρο 83. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 38.

 

Αρθρο: 20

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι που αποκλείουν το άδικο της πράξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα (άρθρα 21, 22, 25, 304 παρ. 4 και 5, 308 παρ. 2, 367, 371 παρ. 4), ο άδικος χαρακτήρας της πράξης αποκλείεται και όταν η πράξη αυτή αποτελεί ενάσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση καθήκοντος που επιβάλλεται από το νόμο.

 

Αρθρο: 21

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΤΑΓΗ

Τίτλος Αρθρου
Προσταγή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΓΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Δεν είναι άδικη η πράξη την οποία κάποιος επιχειρεί για να εκτελέσει προσταγή που του έδωσε, σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους, η αρμόδια αρχή, αν ο νόμος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη της προσταγής να εξετάσει αν είναι νόμιμη ή όχι. Στην περίπτωση αυτήν ως αυτουργός τιμωρείται εκείνος που έδωσε την προσταγή.

 

Αρθρο: 22

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΥΝΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Αμυνα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΜΥΝΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΡΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας.

2. Αμυνα είναι η αναγκαία προσβολή του επιτεθέμενου στην οποία προβαίνει το άτομο, για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

3. Το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις υπόλοιπες περιστάσεις.

 

Αρθρο: 23

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΥΝΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Υπέρβαση της άμυνας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΜΥΝΑ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οποιος υπερβαίνει τα όρια της άμυνας τιμωρείται, αν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83), και αν έγινε από αμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις τις σχετικές με αυτήν. Μένει ατιμώρητος και δεν του καταλογίζεται η υπέρβαση, αν ενέργησε μ' αυτό τον τρόπο εξαιτίας του φόβου ή της ταραχής που του προκάλεσε η επίθεση.

 

Αρθρο: 24

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΥΝΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Υπαίτια κατάσταση άμυνας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΑΜΥΝΑ, ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΥΝΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Δεν απαλλάσσεται από την ποινή που ορίζει ο νόμος όποιος με πρόθεση προκάλεσε την επίθεση άλλου για να διαπράξει εναντίον του αξιόποινη πράξη με το πρόσχημα της άμυνας.

 

Αρθρο: 25

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΑΡΣΗ ΑΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος, για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από τη βλάβη που απειλήθηκε.

2. Η προηγούμενη διάταξη δεν εφαρμόζεται σε όποιον έχει καθήκον να εκτεθεί στον απειλούμενο κίνδυνο.

3. Η διάταξη του άρθρου 23 έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτού του άρθρου.

 

Αρθρο: 26

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Υπαιτιότητα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑ

Σχόλια
* "εκ δόλου", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙΙ. Ο ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τα κακουργήματα και πλημμελήματα τιμωρούνται μόνο όταν τελούνται με* δόλο*. Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος, τα πλημμελήματα τιμωρούνται και όταν τελούνται από αμέλεια.

2. Τα πταίσματα τιμωρούνται πάντοτε και όταν τελέστηκαν από αμέλεια, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ο νόμος απαιτεί ρητά δόλο.

 

Αρθρο: 27

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΟΛΟΣ (ΠΟΙΝ)

Τίτλος Αρθρου
Δόλος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΟΛΟΣ

Σχόλια
* "Εκ δόλου (εκ προθέσεως)", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.** Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετά τη λέξη "πράξης" τίθεται άνω τελεία. Για λόγους, όμως, τεχνικούς, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, γι΄αυτό και επιλέξαμε την τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με δόλο (με πρόθεση)* πράττει όποιος θέλει την παραγωγή των περιστατικών που κατά το νόμο απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποινης πράξης**. Επίσης όποιος γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά τα περιστατικά και το αποδέχεται.

2. Οπου ο νόμος απαιτεί να έχει τελεστεί η πράξη εν γνώσει ορισμένου περιστατικού, δεν αρκεί ο ενδεχόμενος δόλος. Και όπου ο νόμος απαιτεί η πράξη να έχει τελεσθεί με σκοπό την πρόκληση ορισμένου αποτελέσματος, απαιτείται ο δράστης να έχει επιδιώξει να προκαλέσει αυτό το αποτέλεσμα.

 

Αρθρο: 28

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΜΕΛΕΙΑ (ΠΟΙΝ)

Τίτλος Αρθρου
Αμέλεια

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν.

 

Αρθρο: 29

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τίτλος Αρθρου
Ευθύνη από το αποτέλεσμα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις όπου ο νόμος ορίζει ότι κάποια πράξη τιμωρείται με βαρύτερη ποινή όταν έχει ορισμένο αποτέλεσμα, η ποινή αυτή επιβάλλεται μόνο αν το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του δράστη.

 

Αρθρο: 30

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

Τίτλος Αρθρου
Πραγματική πλάνη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη, αν αυτός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης αγνοεί τα περιστατικά που τη συνιστούν. Αν όμως η άγνοια αυτών των περιστατικών μπορεί να αποδοθεί σε αμέλεια του υπαιτίου, η πράξη του καταλογίζεται ως έγκλημα από αμέλεια.

2. Επίσης δεν καταλογίζονται στο δράστη τα περιστατικά που κατά το νόμο επαυξάνουν το αξιόποινο της πράξης του αν τα αγνοούσε.

 

Αρθρο: 31

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

Τίτλος Αρθρου
Νομική πλάνη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μόνη η άγνοια του αξιοποίνου δεν αρκεί για να αποκλείσει τον καταλογισμό.

2. Η πράξη όμως δεν καταλογίζεται στο δράστη αν αυτός πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε δικαίωμα να τελέσει την πράξη και η πλάνη του αυτή ήταν συγγνωστή.

 

Αρθρο: 32

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΟΙΝ ΔΙΚ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΣΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Δεν καταλογίζεται στο δράστη η πράξη που τελεί για να αποτρέψει παρόντα και αναπότρεπτο με άλλα μέσα κίνδυνο ο οποίος απειλεί χωρίς δική του υπαιτιότητα το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή συγγενούς του, ανιόντος ή κατιόντος ή αδελφού ή συζύγου του αν η βλάβη που προκλήθηκε στον άλλο από την πράξη είναι κατά το είδος και τη σπουδαιότητα ανάλογη με τη βλάβη που απειλήθηκε.

2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 εφαρμόζονται και εδώ.

 

Αρθρο: 33

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ (ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)

Τίτλος Αρθρου
Κωφάλαλοι εγκληματίες

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η πράξη που τέλεσε κωφάλαλος δεν του καταλογίζεται, αν κριθεί ότι δεν είχε την απαιτούμενη πνευματική ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό.

2. Αν δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, ο κωφάλαλος τιμωρείται με ελαττωμένη ποινή (άρθρο 83).

 

Αρθρο: 34

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διατάραξη των πνευματικών λειτουργιών ή της συνείδησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Η πράξη δεν καταλογίζεται στο δράστη αν, όταν τη διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό.

 

Αρθρο: 35

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Υπαίτια διατάραξη της συνείδησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΥΠΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Πράξη που κάποιος αποφάσισε σε κανονική ψυχική κατάσταση, αλλά που για την τέλεσή της έφερε τον εαυτό του σε κατάσταση διαταραγμένης συνείδησης του καταλογίζεται σαν να την τέλεσε με δόλο.

2. Αν η πράξη που τέλεσε σε τέτοια κατάσταση είναι άλλη από εκείνη που είχε αποφασίσει, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83).

3. Πράξη που ο υπαίτιος πρόβλεψε ή μπορούσε να προβλέψει ότι ενδέχεται να τελέσει, αν οδηγηθεί σε κατάσταση διατάραξης της συνείδησης, του καταλογίζεται ως πράξη που τελέστηκε από αμέλεια.

 

Αρθρο: 36

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

Τίτλος Αρθρου
Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

 

Κείμενο Αρθρου

ΙV. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

1. Αν εξαιτίας κάποιας από τις ψυχικές καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34, δεν έχει εκλείψει εντελώς, μειώθηκε όμως σημαντικά η ικανότητα για καταλογισμό που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, επιβάλλεται ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83).

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της υπαίτιας μέθης.

 

Αρθρο: 37

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Εκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ, ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν η κατάσταση των ατόμων που έχουν κατά το άρθρο 36 ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό επιβάλλει ιδιαίτερη μεταχείριση ή μέριμνα, οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που τους επιβάλλονται εκτελούνται σε ιδιαίτερα ψυχιατρικά καταστήματα ή παραρτήματα των φυλακών.

 

Αρθρο: 38

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

Τίτλος Αρθρου
Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

Σχόλια
* ορθότερον: "για τη" (πρβλ. άρθρα 69, 90 ΠΚ)** Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου, μετά τη λέξη "περιορισμού" τίθεται άνω τελεία. Για λόγους, όμως, τεχνικούς, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, γι΄αυτό και επιλέξαμε την τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν εκείνος που έχει κατά το άρθρο 36 ελαττωμένη ικανότητα για καταλογισμό λόγω διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή ο κατά το άρθρο 33 παρ. 2 κωφάλαλος είναι επικίνδυνος στη* δημόσια ασφάλεια και η πράξη που τέλεσε είναι κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερης από έξι μήνες, το δικαστήριο τον καταδικάζει σε περιορισμό στα ψυχιατρικά καταστήματα ή παραρτήματα φυλακών του άρθρου 37.

2. Στην απόφαση καθορίζεται μόνο το ελάχιστο όριο διάρκειας του περιορισμού, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να είναι κατώτερο από το μισό του ανώτατου κατά το άρθρο 36 παρ. 1 ορίου ποινής για την πράξη που τελέστηκε.

3. Στην ίδια απόφαση το δικαστήριο προσδιορίζει για την περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 40 την ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης που πρέπει να εκτιθεί σε αντικατάσταση του περιορισμού**. Ο προσδιορισμός γίνεται μέσα στα όρια ποινής που καθορίζει ο νόμος για την πράξη που τελέστηκε, χωρίς αυτή να ελαττώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 36. Πάντως, η ποινή που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορεί ποτέ να είναι κατώτερη από το μισό του ανώτατου ορίου ποινής που ορίζει ο νόμος για την πράξη που τελέστηκε. Αν στο νόμο προβλέπεται ποινή θανάτου ή ισόβιας κάθειρξης, ως ποινή που πρέπει να εκτιθεί προσδιορίζεται πρόσκαιρη κάθειρξη είκοσι ετών.

 

Αρθρο: 39

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 2 του παρόντος, μετά τον αριθμό "107" τίθεται άνω τελεία. Για λόγους, όμως, τεχνικούς, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, και γι΄αυτό προτιμήσαμε κατ΄ ανάγκη την τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αφού συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο που όρισε η απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 και κατόπιν κάθε δύο έτη, εξετάζεται, είτε με αίτηση του κρατουμένου είτε και αυτεπαγγέλτως, αν αυτός μπορεί να απολυθεί. Για το θέμα αυτό αποφασίζει, ύστερα από γνωμοδότηση ειδικών

εμπειρογνωμόνων, το δικαστήριο των πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η ποινή.

2. Η απόλυση χορηγείται πάντοτε υπό όρο και μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με τους όρους που ορίζει το άρθρο 107*. Γίνεται οριστική, αν μέσα σε πέντε έτη δεν ανακληθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 109.

3. Πάντως, αφού συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο που όρισε η απόφαση, ο περιορισμός δεν μπορεί να εξακολουθήσει πέρα από δέκα έτη για τα πλημμελήματα και πέρα από δεκαπέντε έτη για τα κακουργήματα.

 

Αρθρο: 40

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ Η ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ Ή ΚΑΘΕΙΡΞΗ

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο που προβλέπεται από το προηγούμενο άρθρο μπορεί οποτεδήποτε, με αίτηση του εισαγγελέα και μετά γνωμοδότηση ειδικών εμπειρογνωμόνων, να αποφασίσει την αντικατάσταση του περιορισμού με την ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης που προσδιορίστηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, αν κρίνει ότι η παραμονή του καταδίκου στο ψυχιατρικό κατάστημα ή παράρτημα φυλακής δεν είναι αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή από τη στερητική της ελευθερίας ποινή που είχε επιβληθεί αφαιρείται ο χρόνος που διανύθηκε στο ψυχιατρικό κατάστημα ή παράρτημα φυλακής.

 

Αρθρο: 41

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘ' ΕΞΗ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ

Τίτλος Αρθρου
Εγκληματίες καθ' έξη με ελαττωμένο καταλογισμό

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), Η ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΠΡΑΞΗ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘ' ΕΞΗ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τη φράση "του άρθρου 36 παρ. 1" τίθεται άνω τελεία. Για λόγους, όμως, τεχνικούς, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, και γι΄αυτό προτιμήσαμε κατ΄ανάγκη την τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν αυτός που καταδικάστηκε κατά το άρθρο 38 σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα κριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 90 και 91 ως καθ' έξη ή κατ' επάγγελμα εγκληματίας, το ελάχιστο όριο διάρκειας του περιορισμού καθορίζεται μέσα στα όρια ποινής του άρθρου 89, χωρίς η ποινή αυτή να ελαττώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1.* Και το μέγιστο όριο καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91. Αν η ποινή που προβλέπει ο νόμος για την πράξη που τελέστηκε είναι θάνατος ή ισόβια κάθειρξη, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

2. Το δικαστήριο μπορεί οποτεδήποτε να μετατρέπει κατά τους όρους του προηγούμενου άρθρου τον περιορισμό στην ποινή της αόριστης κάθειρξης που προβλέπουν τα άρθρα 90 και 92.

 

Αρθρο: 42

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΠΕΙΡΑ

Τίτλος Αρθρου
Εννοια και ποινή της απόπειρας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ι. ΑΠΟΠΕΙΡΑ

1. Οποιος, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, επιχειρεί πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης, τιμωρείται, αν το κακούργημα ή πλημμέλημα δεν ολοκληρώθηκε, με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83).

2. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η κατά την προηγούμενη παράγραφο ελαττωμένη ποινή δεν επαρκεί για να αποτρέψει τον υπαίτιο από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων, μπορεί να του επιβάλει την ίδια ποινή με αυτήν που ο νόμος προβλέπει για την ολοκληρωμένη πράξη, εκτός από την ποινή του θανάτου.

3. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ατιμώρητη την απόπειρα πλημμελήματος για το οποίο ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης όχι ανώτερη από τρείς μήνες.

 

Αρθρο: 43

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΡΟΣΦΟΡΗ

Τίτλος Αρθρου
Απρόσφορη απόπειρα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΕΥΗΘΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οποιος επιχείρησε να εκτελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα με μέσο ή κατά αντικειμένου τέτοιας φύσης ώστε να αποβαίνει απολύτως αδύνατη η τέλεση των εγκλημάτων αυτών τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 83 μειωμένη στο μισό.

2. Οποιος επιχείρησε τέτοια απρόσφορη απόπειρα από ευήθεια παραμένει ατιμώρητος.

 

Αρθρο: 44

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Υπαναχώρηση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΠΟΠΕΙΡΑ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΠΟΙΝΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η απόπειρα μένει ατιμώρητη, αν ο δράστης άρχισε την ενέργεια για την τέλεση του κακουργήματος ή πλημμελήματος, αλλά δεν την ολοκλήρωσε από δική του βούληση και όχι από εξωτερικά εμπόδια.

2. Αν ο δράστης, αφού ολοκλήρωσε την ενέργειά του, παρεμπόδισε ύστερα με δική του βούληση το αποτέλεσμα που μπορούσε να προέλθει από την ενέργειά του αυτή και που ήταν απαραίτητο για την τέλεση του κακουργήματος ή του πλημμελήματος, τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 83 μειωμένη στο μισό. Το δικαστήριο όμως μπορεί, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να κρίνει την απόπειρα ατιμώρητη.

 

Αρθρο: 45

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Συναυτουργοί

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΝΑΥΤΟΥΡΓΟΙ

Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2713/1999 περί Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων διατάξεων (Α' 89/30.4.1990), δ ε ν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που, με ε ν τ ο λ ή του προϊσταμένου της και με σκοπό την ανακάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου εμπλεκόμενου σε αξιόποινη πράξη από αυτές που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο, εμφανίζεται ως σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς της πράξης.

 

Κείμενο Αρθρου

ΙI. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης.

 

Αρθρο: 46

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από την περίπτωση α) της παρ. 1 του παρόντος τίθεται άνω τελεία. Επειδή, όμως, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, το κόμμα υπήρξε η μόνη μας επιλογή.*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2713/1999 περί Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων διατάξεων (Α' 89/30.4.1990), δ ε ν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που, με ε ν τ ο λ ή του προϊσταμένου της και με σκοπό την ανακάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου εμπλεκόμενου σε αξιόποινη πράξη από αυτές που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο, εμφανίζεται ως σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς της πράξης.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης: α) όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε,* β) όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης.

2. Οποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο έγκλημα, με μοναδικό σκοπό να τον καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκλημα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη προπαρασκευαστική του πράξη και με τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του εγκλήματος, τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού μειωμένη στο μισό.

 

Αρθρο: 47

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Απλός συνεργός

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ

Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2713/1999 περί Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων διατάξεων (Α' 89/30.4.1990), δ ε ν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που, με ε ν τ ο λ ή του προϊσταμένου της και με σκοπό την ανακάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου εμπλεκόμενου σε αξιόποινη πράξη από αυτές που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο, εμφανίζεται ως σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς της πράξης.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 στοιχ. β' του

προηγούμενου άρθρου, παρέσχε με πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης που διέπραξε, τιμωρείται ως συνεργός με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83).

2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 42 εφαρμόζεται αναλόγως και εδώ.

3. Ως προς τα πταίσματα, η συνέργεια τιμωρείται μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος το ορίζει ειδικά.

 

Αρθρο: 48

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

Τίτλος Αρθρου
Γενική Διάταξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ

Σχόλια
*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2713/1999 περί Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων διατάξεων (Α' 89/30.4.1990), δ ε ν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που, με ε ν τ ο λ ή του προϊσταμένου της και με σκοπό την ανακάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου εμπλεκόμενου σε αξιόποινη πράξη από αυτές που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο, εμφανίζεται ως σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς της πράξης.

 

Κείμενο Αρθρου

Το αξιόποινο των συμμετόχων κατά τα άρθρα 46 και 47 είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου που τέλεσε την πράξη.

 

Αρθρο: 49

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Η ΣΧΕΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ή ΣΧΕΣΕΙΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από την παρένθεση (άρθρο 83) της παρ. 1 του παρόντος τίθεται άνω τελεία. Επειδή, όμως, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, προτιμήσαμε κατ΄ ανάγκη την τελεία.*** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2713/1999 περί Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων διατάξεων (Α' 89/30.4.1990), δ ε ν είναι άδικη η πράξη αστυνομικού της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων που, με ε ν τ ο λ ή του προϊσταμένου της και με σκοπό την ανακάλυψη ή τη σύλληψη προσώπου εμπλεκόμενου σε αξιόποινη πράξη από αυτές που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο, εμφανίζεται ως σ υ μ μ έ τ ο χ ο ς της πράξης.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οπου ο νόμος, για να είναι μια πράξη αξιόποινη, απαιτεί ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις, αν αυτές υπάρχουν μόνο στο δράστη, τότε αυτοί που είναι συμμέτοχοι κατά το άρθρο 46 παρ. 1 μπορούν να τιμωρηθούν με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83)*. Αν όμως υπάρχουν μόνο σ' αυτούς που είναι συμμέτοχοι κατά τα άρθρα 46 παρ. 1 και 47, τότε οι τελευταίοι τιμωρούνται ως αυτουργοί και ο δράστης ως συνεργός.

2. Οι ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις ή άλλες περιστάσεις που επιτείνουν, μειώνουν ή αποκλείουν την ποινή λαμβάνονται υπόψη μόνο για εκείνον το συμμέτοχο στον οποίο υπάρχουν.

 

Αρθρο: 50

Ημ/νία: 25.04.1994

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Τίτλος Αρθρου
Θανατική ποινή

Σχόλια
*** Προ της καταργήσεώς του το άρθρο αυτό είχε ως εξής: "Στην εκτέλεση της θανατικής ποινής παρευρίσκονται μόνο οι αρχές που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση". Σημειώνεται ότι η θανατική ποινή είχε ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μόνο η τελευταία".

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

[Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν.

2207/94 (Α΄ 65/ 25.4.94)]. *** (βλ. σχόλια)

 

Αρθρο: 51

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Ποινές στερητικές της ελευθερίας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΘΕΙΡΞΗ, ΦΥΛΑΚΙΣΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΚΡΑΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Ποινές στερητικές της ελευθερίας είναι η κάθειρξη, η φυλάκιση, ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, ο περιορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα και η κράτηση."

2. Για τις πρόσκαιρες ποινές στερητικής της ελευθερίας, η ημέρα υπολογίζεται σε 24 ώρες, η εβδομάδα σε επτά ημέρες, ο μήνας και το έτος σύμφωνα με το ημερολόγιο που ισχύει.

3. Ο χρόνος της ποινής επιμετράται πάντοτε σε πλήρεις ημέρες, εβδομάδες, μήνες και έτη.

 

Αρθρο: 52

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Κάθειρξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΚΑΘΕΙΡΞΗ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ποινή της κάθειρξης είναι ισόβια ή πρόσκαιρη και εκτελείται σε καταστήματα ή τμήματα καταστημάτων που προορίζονται αποκλειστικά γι' αυτήν.

2. Οταν ο νόμος δεν ορίζει ρητά ότι η επιβαλλόμενη κάθειρξη είναι ισόβια, αυτή είναι πρόσκαιρη.

3. Η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη ούτε είναι μικρότερη από πέντε έτη, με την επιφύλαξη των ορισμών του άρθρου 91 για την αόριστη κάθειρξη.

 

Αρθρο: 53

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΦΥΛΑΚΙΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Φυλάκιση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΦΥΛΑΚΙΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σχόλια
*** προσοχή: σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3727/2008 (Α΄ 257/18.12.2008), η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, η οποία δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη και κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (18.12.2008) έχει καταγνωσθεί α μ ε τ α κ λ ή τ ω ς ή καθίσταται α μ ε τ ά κ λ η τ η εντός έ ξ ι μηνών, μ ε τ α τ ρ έ π ε τ αι, με αίτηση του καταδικασθέντος, σε χ ρ η μ α τ ι κ ή. Η αίτηση υποβάλλεται εντός έ ξ ι μηνών στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και γίνεται δεκτή ε κ τ ό ς εάν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, το δικαστήριο κρίνει, από την εν γένει συμπεριφορά του καταδικασθέντος, τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητά του, ότι η μετατροπή δ ε ν αρκεί για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων, ανάλογης βαρύτητας, αξιόποινων πράξεων. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 82 του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), καθώς και για τις ήδη συγχωνευθείσες ποινές, από τις οποίες η βαρύτερη δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη φυλάκισης. Το ελάχιστο ποσό της ανωτέρω μετατροπής ορίζεται, για κάθε ημέρα φυλάκισης, σε τρία (3) ευρώ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 82 του παρόντος Κώδικα (βλ. σχετικά) και της 50492/2008 (ΦΕΚ 1112 Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (βλ. σχετικά). Η κατά τα προηγούμενα μετατραπείσα περιοριστική της ελευθερίας ποινή μ π ο ρ ε ί να μετατρέπεται π ε ρ α ι τ έ ρ ω, με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση του δικαστηρίου που αποφάσισε τη μετατροπή, σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από τον συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι ε φ ι κ τ ή .

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάρκεια της φυλάκισης δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, ούτε είναι μικρότερη από δέκα ημέρες. *** (βλ. σχόλια)

 

Αρθρο: 54

Ημ/νία: 27.04.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τίτλος Αρθρου
"Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σχόλια
*** Αντικατασταθέν αρχικά με το άρθρο 1 του ν. 3860/2010 (Α΄ 111/12.7.2010), το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ εκ νέου με το άρθρο 2 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

«Η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ούτε είναι μικρότερη από έξι (6) μήνες, αν για την πράξη που τελέστηκε ο νόμος απειλεί κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη. Αν η απειλούμενη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη μεγαλύτερη αυτής του προηγούμενου εδαφίου, η διάρκεια του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ούτε είναι μικρότερη από δύο (2).»

 

Αρθρο: 55

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΡΑΤΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Κράτηση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Η διάρκεια της κράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα ούτε να είναι συντομότερη από μία ημέρα, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις. Εκτελείται σε ιδιαίτερα τμήματα των φυλακών, ή, αν τέτοια δεν υπάρχουν, στα αστυνομικά κρατητήρια.

 

Αρθρο: 56

Ημ/νία: 24.12.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφάλειας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σχόλια
*** Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με το άρθρο 3 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - Οι παρ. 2 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Με ιδιαίτερους νόμους κανονίζεται ο τρόπος εκτέλεσης των ποινών, που προβλέπουν τα άρθρα 38 και 51 - 55, καθώς επίσης και των μέτρων ασφάλειας που προβλέπουν τα άρθρα 69-72.

«2. Εκείνος που έχει υπερβεί το εβδομηκοστό πέμπτο (75ο) έτος της ηλικίας του εκτίει την ποινή ή το υπόλοιπο ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης έως δέκα (10) έτη που του επιβλήθηκε στην κατοικία του, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κριθεί ότι η έκτισή της σε κατάστημα κράτησης είναι απολύτως αναγκαία για να αποτραπεί από την τέλεση άλλων αντίστοιχης βαρύτητας εγκλημάτων. Τα παραπάνω ισχύουν και για καταδικασθείσα μητέρα που έχει την επιμέλεια ανήλικου τέκνου της μέχρι αυτό να συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών. Στην τελευταία περίπτωση, λαμβάνεται ιδίως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου. Εάν οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου υπάρχουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφασίζει το δικαστήριο που επιβάλλει την ποινή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αποφασίζει το συμβούλιο πλημμελειοδικών μετά από αίτηση του καταδικασμένου.

3. Οι εκτίοντες ποινή στην κατοικία τους δύνανται να λαμβάνουν άδεια εξόδου από αυτήν από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης για λόγους εκπαίδευσης, εργασίας ή νοσηλείας. Οι ίδιοι υποχρεούνται να εμφανίζονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Αν παραλείψουν την υποχρέωσή τους αυτή, ο εισαγγελέας έκτισης της ποινής, εκτιμώντας τη συχνότητα των παραλείψεων και τους λόγους στους οποίους οφείλονται, μπορεί: α) να προβαίνει σε συστάσεις, β) να διατάξει την έκτιση μέρους της ποινής τους που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα στο κατάστημα κράτησης ή γ) να διατάξει την έκτιση της ποινής τους στο κατάστημα κράτησης. Η διάταξη του άρθρου 105 έχει και εδώ ανάλογη εφαρμογή.»

 

Αρθρο: 57

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Χρηματικές ποινές

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθ. 1 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88/28.5.1993). - Η μετατροπή των δραχμικών ποσών σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5, του ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001).

 

Κείμενο Αρθρου

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι κατώτερη από "εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ" [50.000 δρχ.] ούτε ανώτερη από "δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ΕΥΡΩ" [5.000.000 δρχ.] και το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από "είκοσι εννέα (29) ΕΥΡΩ" [10.000 δρχ.] ούτε ανώτερο από "πεντακόσια ενενήντα (590) ΕΥΡΩ" [200.000 δρχ.].

 

Αρθρο: 58

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Απόσβεση των ποινών σε χρήμα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σχόλια
* ορθότερον: καταδικασθέντος ** Στο κείμενο του νόμου, μετά από τη λέξη "πρόστιμα" τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε τη τελεία ως μοναδική επιλογή.

 

Κείμενο Αρθρου

Με το θάνατο του καταδικασμένου* διαγράφονται οι χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα.** Σε καμιά περίπτωση δεν εκτελούνται εναντίον των κληρονόμων του.

 

Αρθρο: 59

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ Ή ΙΣΟΒΙΑΣ Ή ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σχόλια
* ορθότερον: καταδικασθέντος

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

1. Η καταδίκη σε θανατική ποινή ή σε ισόβια κάθειρξη συνεπάγεται αυτοδικαίως τη διαρκή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του καταδικασμένου*.

2. Η καταδίκη σε κάθειρξη αόριστης διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 90 και επ. συνεπάγεται αυτοδικαίως τη δεκαετή αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

 

Αρθρο: 60

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε πρόσκαιρη κάθειρξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις καταδίκες σε πρόσκαιρη κάθειρξη επιβάλλεται και πρόσκαιρη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για δύο έως δέκα έτη.

 

Αρθρο: 61

Ημ/νία: 10.09.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σχόλια
- Η εντός " " τελευταία φράση του στοιχείου β) του παρόντος ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4285/2014 (Α΄ 191/10.9.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν ο δράστης καταδικάζεται σε φυλάκιση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπει ειδικά ο νόμος, επιβάλλεται και αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έως πέντε έτη αν:

α) η ποινή που επιβλήθηκε είναι τουλάχιστον ενός έτους και β) η πράξη που έχει τελεσθεί φανερώνει από τα αίτια, το είδος, τον τρόπο εκτέλεσής της και όλες τις άλλες περιστάσεις ηθική διαστροφή του χαρακτήρα του δράστη «ή συντρέχει περίπτωση του άρθρου 81Α ΠΚ».

 

Αρθρο: 62

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τον αριθμό "60", τίθεται άνω τελεία. Για λόγους, όμως, τεχνικούς, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, γι΄αυτό και επιλέξαμε την τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν ο δράστης καταδικάζεται σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα βάσει του άρθρου 38, αν η πράξη είναι κακούργημα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60.* Αν η πράξη είναι πλημμέλημα, οι διατάξεις των άρθρων 61 και 64.

 

Αρθρο: 63

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αποτέλεσμα της αποστέρησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από κάθε περίπτωση του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, το κόμμα υπήρξε η μόνη μας επιλογή.** Από αβλεψία του νομοθέτη τέθηκε κατά τη μεταγλώττιση η λέξη "άρθρου" (βλ. διόρθωση σφαλμάτων, Α΄ 82/20.6.1986, αρ. 2).

 

Κείμενο Αρθρου

Η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων έχει ως συνέπεια ότι εκείνος που καταδικάστηκε: 1) χάνει οριστικά τα αιρετά δημόσια, δημοτικά ή κοινοτικά αξιώματά του, τις δημόσιες, δημοτικές ή κοινοτικές θέσεις που κατείχε, κάθε βαθμό του στο στρατό, την ιδιότητα του δικηγόρου, καθώς επίσης και τις επίτιμες θέσεις και τα παράσημα,* 2) δεν μπορεί να αποκτήσει τα παραπάνω, είτε διαρκώς, στην περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 59, είτε κατά το χρόνο που ορίζει ο νόμος ή η απόφαση, στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 59 και στις περιπτώσεις των άρθρων 60, 61 και 62,* 3) δεν μπορεί, κατά τη διάκριση του προηγούμενου αριθμού** α) να ψηφίζει και να εκλέγεται στις πολιτικές, δημοτικές ή κοινοτικές εκλογές,* β) να αποτελεί μέλος των ορκωτών δικαστηρίων και να διορίζεται πραγματογνώμονας από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

 

Αρθρο: 64

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Σε περίπτωση φυλάκισης το δικαστήριο μπορεί εφόσον υπάρχουν οι όροι του άρθρου 61 να επιβάλει μερική αποστέρηση ορισμένων από τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 63, αν από το είδος της πράξης και τις λοιπές περιστάσεις αποκλείεται το ενδεχόμενο να γίνει κατάχρηση των δικαιωμάτων που διατηρούνται.

 

Αρθρο: 65

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός του χρόνου της αποστέρησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από τις λέξεις " αμετάκλητη" της παρ. 1 και "φυλακές" της παρ. 2 του παρόντος τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε αναγκαστικά την τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το αποτέλεσμα της ολικής ή μερικής αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων αρχίζει μόλις η απόφαση γίνει αμετάκλητη.* Η διάρκειά της υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας κατά την οποία συμπληρώθηκε η έκτιση ή παραγράφηκε ή χαρίστηκε η στερητική της ελευθερίας ποινή, μαζί με την οποία είχε επιβληθεί η αποστέρηση.

2. Στην περίπτωση του άρθρου 105 παρ. 1 και 2, η διάρκεια υπολογίζεται από την επόμενη της προσωρινής απόλυσης από τις φυλακές.* Στις περιπτώσεις των άρθρων 71 και 72 από την επόμενη της απόλυσης του καταδίκου από το κατάστημα στο οποίο βρισκόταν.

 

Αρθρο: 66

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Αποκατάσταση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από τη φράση "πέντε έτη" του δευτέρου εδαφίου του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Για λόγους, όμως, τεχνικούς, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, γι΄αυτό και επιλέξαμε την τελεία ως μόνη επιλογή. ** "εφ' όσον", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οποιος αποστερήθηκε τα πολιτικά δικαιώματα κατά τα άρθρα 59 - 65 μπορεί με αίτησή του να αποκατασταθεί σ' αυτά από το δικαστήριο. Η αποκατάσταση, όταν η καταδίκη αφορά κάθειρξη ή θανατική ποινή που μετατράπηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας, μπορεί να γίνει μετά πέντε έτη.* Οταν αφορά φυλάκιση, μετά τρία έτη από τότε που εκτίθηκε, χαρίστηκε ή παραγράφηκε η ποινή ή, στις περιπτώσεις των άρθρων 71 και 72, από τότε που εκτίθηκε ή παραγράφηκε το μέτρο ασφάλειας. Για να χορηγηθεί η αποκατάσταση πρέπει να βεβαιωθεί ότι στο διάστημα αυτό ο αιτών έζησε έντιμη ζωή και εκπλήρωσε όσο** μπορούσε τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από το έγκλημα και βεβαιώθηκαν δικαστικά. Αν η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων που προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 1 επιβλήθηκε μετά την έκτιση ή την άφεση λόγω χάρης ή την παραγραφή της ποινής, η αποκατάσταση μπορεί να γίνει μετά τρία έτη από την ημέρα που έγινε αμετάκλητη η απόφαση του πλημμελειοδικείου η οποία είχε απαγγείλει την αποστέρηση.

2. Στην περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα η αποκατάσταση που προβλέπει η παρ. 1 μπορεί να χορηγηθεί μετά πέντε έτη, αν η πράξη είναι κακούργημα και μετά τρία έτη αν η πράξη είναι πλημμέλημα.

3. Αν

η αίτηση για αποκατάσταση απορριφθεί, δεν μπορεί να επαναληφθεί πριν περάσουν δύο έτη.

4. Η διαδικασία με την οποία χορηγείται η αποκατάσταση ρυθμίζεται στην ποινική δικονομία.

 

Αρθρο: 67

Ημ/νία: 12.06.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ)

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σχόλια
- Τα εντός " " εδ. της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με το άρθρο 4 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν ο υπαίτιος διέπραξε κακούργημα ή πλημμέλημα με βαριά παράβαση των καθηκόντων του επαγγέλματός του, για την άσκηση του οποίου απαιτείται ειδική άδεια της αρχής, και εφόσον του επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τριών μηνών, το δικαστήριο μπορεί να απαγγείλει και ανικανότητα για άσκηση του επαγγέλματος αυτού για χρονικό διάστημα ενός μέχρι πέντε ετών. Η ανικανότητα αυτή συνεπάγεται την οριστική ανάκληση της άδειας που είχε δοθεί.

«Σε περίπτωση καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των άρθρων 336, 338 παράγραφος 1, 339, 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α που τελέσθηκε σε βάρος ανηλίκου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον καταδικασμένο την απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για χρονικό διάστημα ενός μέχρι πέντε ετών. Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη του προηγούμενου εδαφίου, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά μόνιμη απαγόρευση επαγγελματικής δραστηριότητας που έχει τα αναφερόμενα στο εδάφιο αυτό χαρακτηριστικά.»

2. Η διάταξη του άρθρου 65 εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

 

Αρθρο: 68

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ)

Τίτλος Αρθρου
Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης, αν το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

2. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος μπορεί να διαταχθεί η δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης ύστερα από αίτηση του παθόντος, και της αθωωτικής ύστερα από αίτηση εκείνου που αθωώθηκε, αν το δικαστήριο κρίνει ότι ο αιτών έχει νόμιμο συμφέρον.

3. Στην ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος της δημοσίευσης και η υποχρέωση καταβολής της δαπάνης γι' αυτήν.

 

Αρθρο: 69

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τίτλος Αρθρου
Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν κάποιος, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών του (άρθρο 34) ή κωφαλαλίας (άρθρο 33 παρ. 1), απαλλάχθηκε από την ποινή ή τη δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα, για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή ανώτερη από έξι μήνες, το δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα εφόσον κρίνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

 

Αρθρο: 70

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια της φύλαξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΥΛΑΞΗ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για να εκτελεσθεί η διάταξη της απόφασης που αφορά τη φύλαξη φροντίζει η εισαγγελική αρχή.

2. Η φύλαξη συνεχίζεται όσο χρόνο το επιβάλλει η δημόσια ασφάλεια.

3. Κάθε τρία έτη το δικαστήριο των πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η φύλαξη αποφασίζει αν αυτή πρέπει να εξακολουθήσει. Το ίδιο δικαστήριο μπορεί όμως οποτεδήποτε με αίτηση του εισαγγελέα ή της διεύθυνσης του καταστήματος να διατάξει την απόλυση εκείνου που φυλάσσεται.

 

Αρθρο: 71

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τίτλος Αρθρου
Εισαγωγή αλκοολικών και τοξικομανών σε θεραπευτικό κατάστημα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ

Σχόλια
* ορθότερον: "επακολουθεί μ ε τ ά (την έκτιση της ποινής)", πρβλ. κατωτέρω και εδ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 101 του παρόντος κώδικα (βλ. και σχόλια επόμενου άρθρου).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν κάποιος καταδικασθεί: α) για κακούργημα ή πλημμέλημα που ο νόμος το τιμωρεί με ποινή φυλάκισης πάνω από έξι μήνες και που μπορεί ν' αποδοθεί σε κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ναρκωτικών μέσων, ή

β) για έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης, κατά το άρθρο 193, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εισαγωγή του σε ειδικό θεραπευτικό κατάστημα, αν πρόκειται για πρόσωπο που κάνει καθ' έξη κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ναρκωτικών μέσων.

2. Η εισαγωγή στο θεραπευτικό κατάστημα επακολουθεί* την έκτιση της ποινής και η παραμονή σ' αυτό διαρκεί όσο χρόνο απαιτεί ο σκοπός της, ποτέ όμως περισσότερο από μία διετία. Την απόλυση πριν από την διετία την αποφασίζει το δικαστήριο των πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα με πρόταση της διεύθυνσής του.

 

Αρθρο: 72

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ

Σχόλια
* ορθότερον: "επακολουθεί μ ε τ ά (την έκτιση της ποινής)", πρβλ. κατωτέρω και εδ. β΄ της παρ.2 του άρθρου 101 του παρόντος κώδικα (βλ. και σχόλια προηγουμένου άρθρου).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν η πράξη για την οποία κάποιος κηρύχθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε φυλάκιση μπορεί να αποδοθεί στη φυγοπονία του ή στη ροπή του για άτακτη ζωή, το δικαστήριο μπορεί, στις περιπτώσεις που ο νόμος ειδικά καθορίζει, να διατάξει, εκτός από την ποινή που του επιβλήθηκε, και την παραπομπή του σε επανορθωτικό κατάστημα εργασίας.

2. Η εισαγωγή στο κατάστημα εργασίας επακολουθεί* την έκτιση της ποινής. Η διάρκεια της παραμονής σ' αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερη από ένα έτος ούτε ανώτερη από πέντε έτη.

3. Αφού συμπληρωθεί το ελάχιστο όριο και ακολούθως κάθε έτος το δικαστήριο των πλημμελειοδικών στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα αποφασίζει με αίτηση της διεύθυνσής του ή του εισαγγελέα αν ο κρατούμενος πρέπει να απολυθεί.

4. Αν αυτός που καταδικάστηκε είναι υπότροπος, η παραπομπή του σε επανορθωτικό κατάστημα εργασίας είναι υποχρεωτική.

 

Αρθρο: 73

Ημ/νία: 15.10.2002

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Απαγόρευση διαμονής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Σχόλια
* ορθότερον: "καταδικασθείς".** ορθότερον: "καταδικασθέντα".- Οι εντός " " φράσεις της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν το δικαστήριο, εκτιμώντας το είδος της πράξης που τέλεσε ο καταδικασμένος* ή την προσωπικότητά του και τις άλλες περιστάσεις, κρίνει ότι η διαμονή του σε ορισμένους τόπους προκαλεί συγκεκριμένο κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, και αν η ποινή που του επιβλήθηκε είναι κάθειρξη ή φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αλλά για τη φυλάκιση μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος, το δικαστήριο αυτό μπορεί να καθορίσει τους τόπους στους οποίους η αστυνομική αρχή μπορεί, κατά την παρ. 2, να απαγορεύσει τη διαμονή του για πέντε κατ' ανώτατο όριο έτη, τα οποία αρχίζουν από την ημέρα που η ποινή εκτίθηκε, παραγράφηκε ή χαρίστηκε.

2. Με βάση αυτή την απόφαση η αστυνομική αρχή έχει δικαίωμα, μετά γνωμοδότηση της διεύθυνσης της φυλακής, να απαγορεύσει στον

καταδικασμένο** να διαμένει για όσο χρόνο ορίζεται στην απόφαση σε όλους τους τόπους που αυτή ορίζει ή σε μερικούς μόνο από αυτούς, κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση.

3. Σε περίπτωση δεύτερης και κάθε άλλης νεότερης καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη κλοπής, απάτης, πλαστογραφίας,

εκβιασμού,"πορνογραφίας ανηλίκων" ,μαστροπείας, σωματεμπορίας,"ασέλγειας με ανήλικο εναντι αμοιβής", εκμετάλλευσης πόρνης, παράβασης των διατάξεων για τα ναρκωτικά, λαθρεμπορίου, προστασίας του εθνικού νομίσματος και των αρχαιοτήτων, καθώς και στις περιπτώσεις της παρ. 1 αυτού του άρθρου, το δικαστήριο επιβάλλει στον καταδικασμένο** την υποχρέωση μέσα σε δέκα ημέρες από την έκτιση της ποινής του ή την απόλυσή του με οποιονδήποτε τρόπο, να δηλώσει στην αστυνομική αρχή του τόπου της διαμονής του τη διεύθυνση της κατοικίας του και, επί μία τριετία, να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της στην ίδια αρχή. Η διάταξη του άρθρου 182 εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

 

Αρθρο: 74

Ημ/νία: 27.04.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Απέλαση αλλοδαπού

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Σχόλια
*** Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με το άρθρο 4 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη, εάν κρίνει ότι η παραμονή του στη χώρα δεν συμβιβάζεται προς τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως το είδος του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε, το βαθμό της υπαιτιότητας του, τις ειδικές συνθήκες τέλεσης της πράξης, τις συνέπειες αυτής, το χρόνο παραμονής του στο ελληνικό έδαφος, τη νομιμότητα ή μη της παραμονής του, την εν γένει συμπεριφορά, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ύπαρξη οικογένειας και γενικότερα το βαθμό ένταξης αυτού στην ελληνική κοινωνία. Αν ο αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλαση του λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν νόμιμη εγκατάσταση και παραμονή της οικογένειας του στη χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένεια του διαμένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάμενος στη χώρα προορισμού σοβαρός κίνδυνος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του. Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή.

2. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να διατάξει την απέλαση από τη χώρα κάθε αλλοδαπού στον οποίο επιβλήθηκε μέτρο ασφάλειας των άρθρων 69, 71 και 72. Σε αυτή την περίπτωση, η απέλαση μπορεί να διαταχθεί σε αντικατάσταση αυτών των μέτρων.

3. Το δικαστήριο που αποφασίζει την απέλαση του αλλοδαπού δράστη επιβάλλει σε αυτόν απαγόρευση επανεισόδου του στη χώρα, για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) ετών. Το συμβούλιο πλημμελειοδικών του τόπου του δικαστηρίου που επέβαλε την απέλαση, μετά από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή του αλλοδαπού στη χώρα ύστερα από αίτηση του, αφού περάσει μια τριετία από την εκτέλεση της απέλασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χρονικός περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάμο με Ελληνα υπήκοο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο γάμος, καθώς και σε περίπτωση παλιννοστούντος ελληνικής καταγωγής. Το συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα και μπορεί να εξετάσει νέα αίτηση για επιστροφή μόνο μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την απόρριψη της προηγούμενης.

4.α. Η απέλαση εκτελείται με ενέργειες των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί αλλοδαπών, καθώς και τους κανόνες του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Πέντε (5) μήνες πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ' όρον απόλυση του κρατούμενου, ο διευθυντής του καταστήματος κράτησης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης, ώστε ο τελευταίος να παραγγείλει αμέσως στην αρμόδια αστυνομική αρχή τη διερεύνηση του εφικτού της απέλασης και την προετοιμασία για την υλοποίηση της. Τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου για την υφ' όρον απόλυση, η αρμόδια αστυνομική αρχή αναφέρει, με αιτιολογημένη έκθεση της, στον εισαγγελέα του τόπου κράτησης εάν η απέλαση είναι εφικτή. Σε περίπτωση που η απέλαση είναι εφικτή, εκτελείται αμέσως μετά την υφ' όρον απόλυση ή την έκτιση της ποινής του κρατουμένου. Με αιτιολογημένη διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης, η κράτηση μπορεί να παραταθεί για ένα (1) μήνα μόνο από το χρόνο της υφ' όρον απόλυσης ή έκτισης της ποινής, εφόσον η διαδικασία απέλασης έχει ξεκινήσει και πρόκειται να εκτελεστεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και εφόσον η απέλαση δεν έχει πραγματοποιηθεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλεται υποχρεωτικά η απέλαση του αλλοδαπού, του επιβάλλονται οι όροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 100 ή ορισμένοι από αυτούς και ο κρατούμενος απολύεται αμέσως. β. Σε περίπτωση που ο αλλοδαπός παρεμποδίζει την προετοιμασία της απομάκρυνσης του, αρνούμενος να συνεργαστεί με τις αρχές και να αποκαλύψει τα πραγματικά του στοιχεία, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης μπορεί να παρατείνει την κράτηση του μέχρι και τρεις (3) μήνες από το χρόνο της υφ' όρον απόλυσης ή έκτισης της ποινής. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση α', ο αλλοδαπός παραμένει μέχρι την εκτέλεση της απέλασης του σε ειδικό χώρο του καταστήματος κράτησης ή του θεραπευτικού καταστήματος ή σε ειδικό χώρο των αστυνομικών αρχών που δημιουργούνται για το σκοπό αυτόν, με εντολή του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης. Κατά της εισαγγελικής διάταξης που παρατείνει την κράτηση, ο κρατούμενος μπορεί να υποβάλει προσφυγή, για την οποία αποφαίνεται αμετάκλητα ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλεται υποχρεωτικά η απέλαση του αλλοδαπού, του επιβάλλονται οι όροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 100 ή ορισμένοι από αυτούς και ο κρατούμενος απολύεται αμέσως. γ. Όταν η απέλαση καταστεί εφικτή κατά την αιτιολογημένη γνώμη της αστυνομικής αρχής, η απόφαση αναστολής αυτής ανακαλείται με την ίδια διαδικασία που εκδόθηκε και διατάσσεται η κράτηση του αλλοδαπού για την πραγματοποίηση της απέλασης για χρονικό διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών.

5. Εάν, σύμφωνα με την αιτιολογημένη έκθεση της αστυνομικής αρχής κατά την περίπτωση α' της παραγράφου 4, η απέλαση δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως επειδή: α) ο αλλοδαπός είναι ανιθαγενής ή ζητεί διεθνή προστασία ή απολαμβάνει διεθνή προστασία, ή β) δεν λειτουργεί ή δεν συνεργάζεται η προξενική αρχή της χώρας καταγωγής του ή γ) η χώρα του δεν συνιστά ασφαλή προορισμό ή τυχόν επιστροφή συνιστά παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ ή δ) δεν τον δέχεται η χώρα καταγωγής του, τότε, μετά την υφ' όρον απόλυση ή την έκτιση ποινής, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου κράτησης αναστέλλει υποχρεωτικά με διάταξη του την απέλαση, επιβάλλει τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 100 ή ορισμένους από αυτούς και ο κρατούμενος απολύεται αμέσως. Όταν η απέλαση καταστεί εφικτή, εφαρμόζεται αναλόγως η περίπτωση γ' της προηγούμενης παραγράφου.

6. Αυτός που παραβιάζει τον όρο ή τους όρους που του έχουν επιβληθεί από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών κατά την αναστολή της απέλασης, τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 182 παρ. 1.»

 

Αρθρο: 75

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραγραφή μέτρων ασφάλειας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε μέτρο ασφάλειας των άρθρων 69, 71, 72 και 74, περάσει τριετία χωρίς να έχει αρχίσει η εκτέλεση του μέτρου, αυτό δεν μπορεί πια να εκτελεστεί, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

2. Την εκτέλεση του μέτρου ασφάλειας κατά την προηγούμενη παράγραφο το δικαστήριο μπορεί να τη διατάξει μόνο, αν ο σκοπός του μέτρου επιβάλλει ακόμη και τότε την εφαρμογή του.

3. Στην προθεσμία των τριών ετών δεν υπολογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο αυτός που υποβλήθηκε σε μέτρο ασφάλειας εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας ή άλλο μέτρο ασφάλειας στερητικό της ελευθερίας.

 

Αρθρο: 76

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΗΜΕΥΣΗ (ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Τίτλος Αρθρου
Δήμευση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΗΜΕΥΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΗΜΕΥΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αντικείμενα που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά, επίσης και αντικείμενα που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμετόχους. Για άλλες αξιόποινες πράξεις, το μέτρο αυτό μπορεί να ληφθεί μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος.

2. Αν από τα ανωτέρω αντικείμενα προκύπτει κίνδυνος της δημόσιας τάξης, η δήμευσή τους επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όποιον τα κατέχει, έστω και χωρίς την καταδίκη ορισμένου προσώπου για την πράξη που τελέστηκε. Η δήμευση εκτελείται και κατά των κληρονόμων, αν η απόφαση έγινε αμετάκλητη ενόσω ζούσε εκείνος κατά του οποίου απαγγέλθηκε η δήμευση. Αν δεν προηγήθηκε καταδίκη ορισμένου προσώπου ή δεν μπορούσε να γίνει δίωξη, τη δήμευση διατάσσει είτε το δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση είτε το δικαστήριο πλημμελειοδικών, με πρόταση του εισαγγελέα.

3. Σε κάθε περίπτωση δήμευσης, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτά που δημεύθηκαν πρέπει να καταστραφούν.

 

Αρθρο: 77

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Προτίμηση πληρωμής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Σχόλια
* "παθόντος", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.

 

Κείμενο Αρθρου

ΙV. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αν κάποιος καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο και συγχρόνως σε αποζημίωση του θύματος*, αλλά η περιουσία του δεν είναι αρκετή για να εκπληρώσει και τις δύο αυτές υποχρεώσεις, προτιμάται η πληρωμή της αποζημίωσης.

 

Αρθρο: 78

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Υπόχρεοι σε πληρωμή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΟΙ

 

Κείμενο Αρθρου

Οσοι καταδικάστηκαν ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι για την ίδια πράξη είναι εις ολόκληρον υποχρεωμένοι να πληρώσουν την αποζημίωση.

 

Αρθρο: 79

Ημ/νία: 10.09.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

Τίτλος Αρθρου
Δικαστική επιμέτρηση της ποινής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗ

Σχόλια
* "αφ΄ενός μεν", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.** "αφ΄ετέρου δε", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.*** ορθότερον: στον κίνδυνο.**** Στο κείμενο του νόμου, μετά από κάθε περίπτωση των παρ. 2 και 3 αντιστοίχως, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, ως προτιμότερο, το κόμμα (,).***** "τέλεση", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας. Στο τέλος της παρ. 3 του παρόντος προστέθηκε το εντός "" εδάφιο με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν.3719/2008 ΦΕΚ Α 241/26.11.2008. =================================================== - Το εντός " " δεύτερο εδ. της περ. δ) της παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74/20.3.2013). ^^^ ΠΡΟΣΟΧΗ: το εντός [ ] τελευταίο εδ. της παρ. 3 του παρόντος ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 10 του . 4285/2014 (Α΄ 191/10.9.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στα όρια που διαγράφει ο νόμος το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη: α)* τη βαρύτητα του εγκλήματος που έχει τελεστεί και β)** την προσωπικότητα του εγκληματία.

2. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το δικαστήριο αποβλέπει: α) στη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον*** κίνδυνο που προκάλεσε,**** β) στη φύση, στο είδος και στο αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης σε όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνόδευαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του,**** γ) στην ένταση του δόλου ή στο βαθμό της αμέλειας του υπαιτίου.

3. Κατά την εκτίμηση της προσωπικότητας του εγκληματία το δικαστήριο σταθμίζει ιδίως το βαθμό της εγκληματικής διάθεσης που εκδήλωσε ο υπαίτιος κατά την πράξη. Για να τον διαγνώσει με ακρίβεια εξετάζει: α) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση***** του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και το σκοπό που επεδίωξε,**** β) το χαρακτήρα του και το βαθμό της ανάπτυξής του,**** γ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του,**** δ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη, ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του. [«Η τέλεση της πράξης από μίσος προκαλούμενο λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών, της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής ή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση και η ποινή δεν αναστέλλεται.»]^^^ (βλ. σχόλια)

4. Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την ποινή που επέβαλε.

 

Αρθρο: 80

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Τίτλος Αρθρου
Επιμέτρηση των ποινών σε χρήμα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατά την επιμέτρηση της χρηματική ποινής και του προστίμου λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομικοί όροι τόσο εκείνου που

καταδικάστηκε όσο και των μελών της οικογένειάς του τα οποία συντηρεί.

2. Στις περιπτώσεις που ο νόμος απειλεί διαζευκτικά είτε ποινή στερητική της ελευθερίας είτε χρηματική ποινή ή πρόστιμο, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τις δύο ποινές, αν κρίνει ότι μόνο η μία από τις δύο δεν αρκεί για να αποτρέψει τον υπαίτιο από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

 

Αρθρο: 81

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΚΕΡΔΕΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Εγκλημα από φιλοκέρδεια

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΟ ΦΙΛΟΚΕΡΔΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οταν το έγκλημα πήγασε από αίτια απόκτησης κέρδους, το δικαστήριο μπορεί, μαζί με τη στερητική της ελευθερίας ποινή, να επιβάλει και χρηματική ποινή ή πρόστιμο, έστω και αν ο νόμος δεν προβλέπει ποινή σε χρήμα για το έγκλημα που τελέστηκε.

2. Στις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει για το έγκλημα μόνο χρηματική ποινή ή πρόστιμο, το δικαστήριο, αν συντρέχουν τα αίτια της παρ. 1, μπορεί να επιβάλει τέτοια ποινή αυξημένη έως το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της το οποίο προβλέπεται γι' αυτό το έγκλημα.

 

Αρθρο: 81Α

Ημ/νία: 24.12.2015

Τίτλος Αρθρου
Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

« Εάν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι έχει τελεστεί έγκλημα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου το πλαίσιο ποινής διαμορφώνεται ως εξής: α) Στην περίπτωση πλημμελήματος, που τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, το κατώτερο όριο της ποινής αυξάνεται στους έξι (6) μήνες και το ανώτερο όριο αυτής στα δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις πλημμελημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά ένα (1) έτος. β) Στην περίπτωση κακουργήματος, που το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής ορίζεται σε πέντε (5) έως δέκα (10) έτη, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις κακουργημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά τρία (3) έτη. γ) Στην περίπτωση εγκλήματος, που τιμωρείται με χρηματική ποινή, το κατώτερο όριο αυτής διπλασιάζεται. Σε περίπτωση μετατροπής της ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί κατά τα παραπάνω, το ποσό της μετατροπής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του κατώτατου ορίου του προβλεπόμενου ποσού μετατροπής.»

 

Αρθρο: 82

Ημ/νία: 12.11.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σχόλια
-Η παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε με παρ. ΙΓ περ. 1 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.2012. -Με τις περ. 2 και 3 της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου και νόμου αντικαταστάθηκαν το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 αντίστοιχα του παρόντος. -Τέλος με την παρ. 4 της παρ. ΙΓ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε της παραγράφου 7 του παρόντος.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. H περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος μετατρέπεται σε χρηματική ποινή ή πρόστιμο. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από ένα έτος και δεν υπερβαίνει τα δύο μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν ο δράστης είναι υπότροπος και το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή που είναι μεγαλύτερη από δύο έτη και δεν υπερβαίνει τα πέντε μετατρέπεται σε χρηματική ποινή, εκτός αν το δικαστήριο με απόφασή του ειδικά αιτιολογημένη κρίνει ότι απαιτείται η μη μετατροπή της για να αποτραπεί ο δράστης από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.»

2. Το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η προσωπική και οικονομική κατάσταση του δράστη, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα που έχει από την εργασία του κατά μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα εισοδήματα και η περιουσία του, καθώς και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το δικαστήριο.

«3. Κάθε ημέρα φυλάκισης υπολογίζεται σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100) ευρώ και κάθε ημέρα κράτησης σε ποσό από πέντε (5) ευρώ έως εκατό (100)ευρώ." Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών μπορεί να αυξομειώνονται τα προβλεπόμενα ποσά μετατροπής των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών.

4. Μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, το δικαστήριο εκτιμά αν εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να καταβάλει αμέσως το σύνολο του ποσού της μετατροπής. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία άμεσης καταβολής ή ότι η καταβολή θα συνεπαγόταν την αδυναμία καταβολής της αποζημίωσης στο θύμα, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία, από δύο ως τρία έτη, ώστε μέσα σε αυτήν να καταβάλει εκείνος που καταδικάστηκε το πιο πάνω ποσό σε δόσεις που ορίζει το ίδιο δικαστήριο.

5. Αν εκείνος που καταδικάστηκε δηλώσει ότι δεν θα μπορέσει να καταβάλει το ποσό της μετατροπής μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το δικαστήριο μετατρέπει περαιτέρω τη χρηματική ποινή ή το πρόστιμο, εν όλω ή εν μέρει, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, εφόσον συμφωνεί ή το ζητά εκείνος που καταδικάστηκε. « Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο ορίζει και τον αριθμό των ωρών κοινωφελούς εργασίας που κυμαίνονται από 100 έως 240 ώρες για ποινή ως ένα έτος, 241 έως 480 ώρες για ποινή από ένα έως δύο έτη, 481 έως 720 ώρες για ποινή από δύο έως τρία έτη, 721 έως 960 ώρες για ποινή από τρία έως τέσσερα έτη και 961 έως 1.200 ώρες για ποινή από τέσσερα έως πέντε έτη, ενώ προσδιορίζει και προθεσμία όχι μεγαλύτερη από πέντε έτη για την εκτέλεσή τους.»

6. Η κοινωφελής εργασία παρέχεται χωρίς αμοιβή σε υπηρεσίες του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα ή σε μη κερδοσκοπικά κοινωφελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή και άλλα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. Μπορεί επίσης να αφορά και σε παροχή υπηρεσιών προς τον παθόντα, αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του. Την εκτέλεση της κοινωφελούς εργασίας επιβλέπει ο επιμελητής κοινωνικής αρωγής, εκτός αν το δικαστήριο διατάξει διαφορετικά. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζονται επίσης η οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας, η διαδικασία επιλογής, ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

7. Αν η εργασία παρέχεται από εκείνον που καταδικάστηκε ελλιπώς ή πλημμελώς με δική του υπαιτιότητα, ο εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής μπορεί, αφού λάβει υπόψη τη συχνότητα και σοβαρότητα της παραβίασης των υποχρεώσεων από τον καταδικασθέντα, το βαθμό της υπαιτιότητάς του και το τμήμα της ποινής που εκτίθηκε, να: α) προβεί σε προειδοποίηση εκείνου που καταδικάστηκε, β) παρατείνει την προθεσμία για την εκτέλεση της εργασίας μέχρι ένα επιπλέον έτος, γ) επιτρέψει την εκτέλεση της χρηματικής ποινής ή του προστίμου, που είχαν αρχικά επιβληθεί μετά τη μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, αφού αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στην ήδη εκτελεσθείσα ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, καθορίζοντας για κάθε τέσσερις ώρες εργασίας μία ημέρα, δ) αυξήσει ή περιορίσει τον αριθμό ωρών παροχής κοινωφελούς εργασίας μέσα στα όρια που αντιστοιχούν στη διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε αρχικά, «ε) διατάσσει την έκτιση στερητικής της ελευθερίας ποινής ενός έως τριών μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας έως 240 ωρών, δύο έως πέντε μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 240 και έως 480 ωρών, τεσσάρων έως οκτώ μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 480 ωρών και έως 720 ωρών, επτά έως δώδεκα μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 720 ωρών και έως 960 ωρών και έντεκα έως δεκαεπτά μηνών για ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας μεγαλύτερης των 960 ωρών.» στ) διατάσσει την έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής που είχε επιβληθεί πριν από τη μετατροπή.

8. Αν μετά τη μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή πρόστιμο, επέρχεται ουσιώδης αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονομικής κατάστασης εκείνου που καταδικάστηκε, αυτός μπορεί να ζητήσει από το ίδιο δικαστήριο προθεσμία ή διεύρυνση της προθεσμίας καταβολής της χρηματικής ποινής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, ή τροποποίηση του ύψους της μετατροπής ή ακόμη μετατροπή της χρηματικής ποινής σε προσφορά κοινωφελούς εργασίας, στο μέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι συνέπειες της μη εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων.

9. Η περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που μετατράπηκε σε χρηματική ή πρόστιμο ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, διατηρεί το χαρακτήρα της περιοριστικής της ελευθερίας ποινής και μετά τη μερική ή ολική απότιση της ποινής στην οποία έχει μετατραπεί.

10. Η μετατροπή κατά τις προηγούμενες παραγράφους αποκλείεται στις περιπτώσεις καταδίκης για κακούργημα εμπορίας ναρκωτικών. Διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων, που αποκλείουν ή ρυθμίζουν με άλλο τρόπο τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ή πρόστιμα ή καθορίζουν αλλιώς την έννοια της μετατροπής καταργούνται με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου.

11. Η εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν προϋποθέτει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

12. Αν το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί περί μετατροπής ποινής στερητικής της ελευθερίας, αυτός που καταδικάστηκε, με αίτησή του στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή.».

 

Αρθρο: 83

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Λόγοι μείωσης της ποινής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από κάθε περίπτωση, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, ως προτιμότερο, το κόμμα (,).

 

Κείμενο Αρθρου

Οπου στο γενικό μέρος προβλέπεται ποινή ελαττωμένη χωρίς κανένα άλλο προσδιορισμό, η ποινή που πρέπει να επιβληθεί επιμετρείται ως εξής: α) Αντί για την ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης επιβάλλεται πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών,* β) αντί για την ποινή της κάθειρξης πάνω από δέκα ετών επιβάλλεται κάθειρξη έως δώδεκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών,* γ) αντί για την ποινή της κάθειρξης έως δέκα ετών επιβάλλεται κάθειρξη έως έξι ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους,* δ) σε κάθε άλλη περίπτωση, ο δικαστής μειώνει την ποινή ελεύθερα έως το ελάχιστο όριο του είδους της ποινής,* ε) εάν ο νόμος προβλέπει αθροιστικά ποινή στερητική της ελευθερίας και ποινή χρηματική, μπορεί να επιβληθεί και μόνο αυτή η τελευταία.

 

Αρθρο: 84

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Ελαφρυντικές περιστάσεις

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 2 του παρόντος, μετά από κάθε περίπτωση, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, ως προτιμότερο, το κόμμα (,).*** Σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 5 Ν. 2713/1999 (ΦΕΚ Α' 89/30.4.1999), στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος, μ ε τ ά την άσκηση της ποινικής δίωξης και μέχρι να καταδικασθεί αμετακλήτως, δώσει τις πληροφορίες της παρ. 3 (βλ. σχετικά) του ιδίου άρθρου (5), το προβλεπόμενο στο νόμο ανώτατο όριο ποινής μ ε ι ώ ν ε τ α ι στο ήμισυ, χ ω ρ ί ς να αποκλείεται και η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η ποινή μειώνεται επίσης κατά το μέτρο που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο και στις περιπτώσεις που το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις.

2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή,* β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από όχι ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή διατελώντας υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή του προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης,* γ) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη,* δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του,* και ε) το ότι ο υπαίτιος συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του.

 

Αρθρο: 85

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΡΡΟΗ ΛΟΓΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Συρροή λόγων μείωσης της ποινής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΣΥΡΡΟΗ ΛΟΓΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τη φράση "...προβλέπει το άρθρο 83" του παρόντος τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, ως προτιμότερη, την τελεία (.).

 

Κείμενο Αρθρου

Οταν συντρέχουν περισσότεροι από ένας λόγοι για τη μείωση της ποινής κατά το άρθρο 83 ή όταν συντρέχουν ένας ή περισσότεροι τέτοιοι λόγοι μαζί με ελαφρυντικές περιστάσεις (άρθρο 84), εφαρμόζεται μόνο μία φορά η μείωση της ποινής σύμφωνα με το μέτρο που προβλέπει το άρθρο 83.* Στην επιμέτρηση της ποινής λαμβάνονται υπόψη όλοι οι πιο πάνω λόγοι και ελαφρυντικές περιστάσεις.

 

Αρθρο: 86

Ημ/νία: 25.04.1994

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Τίτλος Αρθρου
Επιβολή θανατικής ποινής

Σχόλια
*** Πριν από την κατάργησή του το άρθρο αυτό είχε ως εξής: "Σε όσες περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει διαζευκτικά την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή τη θανατική ποινή, η τελευταία επιβάλλεται μόνο αν το είδος και ο τρόπος της εκτέλεσης της πράξης, καθώς και όλες οι άλλες περιστάσεις καθιστούν την πράξη ιδιαιτέρως απεχθή ή αν ο δράστης είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια".

 

Κείμενο Αρθρου

[Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν.

2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994)]. *** (βλ. σχόλια)

 

Αρθρο: 87

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τη λέξη "δικαιοδοσίας" της παρ. 1 του παρόντος τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε για λόγους νοηματικής συνέχειας, ως προτιμότερη, την τελεία (.).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οταν επιβάλλεται στερητική της ελευθερίας ποινή και αφού οριστεί η διάρκειά της, αφαιρείται ο χρόνος της προσωρινής κράτησης του καταδικασμένου, την οποία διέταξε ανακριτική αρχή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας.* Επίσης αφαιρείται ο χρόνος που κρατήθηκε από τη σύλληψη έως την προσωρινή κράτησή του.

2. Στην περίπτωση συρροής εγκλημάτων που συνεκδικάζονται αφαιρείται από την ποινή που επιβλήθηκε για κάποιο από αυτά ο χρόνος της προσωρινής κράτησης που διατάχθηκε για οποιοδήποτε από αυτά.* Επίσης αφαιρείται και ο χρόνος της κράτησης που προβλέπει το εδάφιο 1 αυτού του άρθρου, ακόμη και όταν η απόφαση κήρυξε τον καταδικασμένο αθώο για το έγκλημα για το οποίο είχε κρατηθεί προσωρινά.

3. Επίσης αφαιρείται ο χρόνος παραμονής του κατηγορουμένου σε ψυχιατρείο (άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας).

4. Η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων αφαιρεί από την ποινή το χρόνο φυλάκισης που μεσολάβησε από την έκδοση της απόφασης έως τότε που έγινε αμετάκλητη.

 

Αρθρο: 88

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Υποτροπή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984).

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΕΞΗ

1. Οποιος είχε καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα από δόλο σε ποινή στερητική της ελευθερίας που ξεπερνά τους έξι μήνες και μέσα σε πέντε χρόνια από τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, αν είχε καταδικαστεί για πλημμέλημα, και σε 10 χρόνια, αν είχε καταδικαστεί για κακούργημα, τελεί νέο κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο ο νόμος προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, βρίσκεται σε υποτροπή.

2. Για τον υπολογισμό της πενταετίας ή δεκαετίας δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής έκτισης ποινής στερητικής της ελευθερίας ή μέτρου ασφάλειας σε φυλακή ή άλλο σωφρονιστικό ή θεραπευτικό κατάστημα ή ίδρυμα, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο ο καταδικασμένος είναι φυγόποινος.

 

Αρθρο: 89

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Τίτλος Αρθρου
Ποινή της υποτροπής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984). * Στο κείμενο του νόμου, μετά από κάθε περίπτωση της παρ. 3 του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε για λόγους νοηματικής συνέχειας, ως προτιμότερο, το κόμμα (,).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή που προβλέπεται για την πράξη επιβαρύνεται και μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που ορίζεται στο νόμο και να φτάσει έως το ανώτατο όριο του είδους της επιβαλλόμενης ποινής. Αν στο νόμο ορίζεται διαζευκτικά ποινή στερητική της ελευθερίας ή χρηματική, επιβάλλεται πάντοτε η πρώτη επιβαρυνόμενη κατά το προηγούμενο εδάφιο.

2. Σε περίπτωση τρίτης και κάθε περαιτέρω υποτροπής, αν για την πράξη απειλείται ποινή φυλάκισης, της οποίας το ανώτατο όριο ξεπερνά το ένα έτος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών.

3. Σε περίπτωση μετατροπής της ποινής φυλάκισης που έχει επιβληθεί σύμφωνα με αυτό το άρθρο, το ποσό της μετατροπής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από: α) το διπλάσιο του κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής στην πρώτη υποτροπή,* β) το τριπλάσιο του κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής στη δεύτερη υποτροπή,* και γ) το πενταπλάσιο του κατώτατου ορίου του ποσού μετατροπής σε κάθε περαιτέρω υποτροπή.

 

Αρθρο: 90

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘ' ΕΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Καθ' έξη υπότροποι εγκληματίες

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΚΑΘ' ΕΞΗ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από τις φράσεις "... αόριστης διάρκειας" της παρ. 1 και "... ανωτέρω ποινή" της παρ. 3 του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε για λόγους νοηματικής συνέχειας, ως προτιμότερη, την τελεία (.).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν κάποιος, παρά το ότι τιμωρήθηκε επανειλημμένα, αλλά τουλάχιστον τρεις φορές για κακουργήματα ή πλημμελήματα που πηγάζουν από δόλο, με ποινές στερητικές της ελευθερίας, η μία από τις οποίες ήταν τουλάχιστον κάθειρξη, διαπράξει νέο κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο το οποίο σε συνδυασμό με τις προηγούμενες πράξεις αποδεικνύει ότι είναι εγκληματίας καθ' έξη ή κατ' επάγγελμα επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, το δικαστήριο, όταν η ποινή που πρέπει να επιβληθεί κατά τους όρους του προηγούμενου άρθρου είναι πρόσκαιρη κάθειρξη, του επιβάλλει κάθειρξη αόριστης διάρκειας.* Η ποινή αυτή εκτίεται σε ιδιαίτερα καταστήματα ή σε ιδιαίτερα τμήματα των φυλακών. Στην απόφαση καθορίζεται μόνο το ελάχιστο όριο διάρκειας της κάθειρξης, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τα δύο τρίτα του κατά το προηγούμενο άρθρο ανώτατου ορίου της ποινής.

2. Ποινές στερητικές της ελευθερίας οι οποίες επιβλήθηκαν για πράξη που συνιστά κατά τους ελληνικούς νόμους κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο και οι οποίες εκτίθηκαν ολικά ή μερικά στην αλλοδαπή, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η ανωτέρω ποινή.* Με την κάθειρξη εξομοιώνεται η κατά την ξένη νομοθεσία ποινή στέρησης της ελευθερίας που με βάση το περιεχόμενό της ανταποκρίνεται περισσότερο στην κάθειρξη.

 

Αρθρο: 91

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Λήξη της αόριστης κάθειρξης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Μετά τη λήξη του ελάχιστου ορίου της κάθειρξης, το οποίο ορίστηκε

στην απόφαση σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο παρ. 1, και ακολούθως κάθε

τρία έτη, εξετάζεται είτε με αίτηση του κρατουμένου είτε και

αυτεπαγγέλτως αν μπορεί ν' απολυθεί. Η απόλυση διατάσσεται αν ο

κρατούμενος δείξει κατά το διάστημα της παραμονής του στις φυλακές καλή

διαγωγή, η οποία παρέχει την προσδοκία ότι δε θα υποπέσει σε νέο

έγκλημα. Για το θέμα αυτό αποφασίζει το δικαστήριο των πλημμελειοδικών

στην περιφέρεια του οποίου εκτελείται η ποινή, ύστερα από γνωμοδότηση

της διεύθυνσης του καταστήματος.

2. Η απόλυση είναι πάντοτε υπό όρο: μπορεί να ανακληθεί κατά τους όρους

του άρθρου 107 παρ. 1 και γίνεται οριστική αν μέσα σε μία πενταετία δεν

ανακληθεί. Για την ανάκληση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του

άρθρου 110 παρ. 3, 4, 5.

3. Πάντως η παραμονή στις φυλακές του καταδικασμένου σε αόριστη

κάθειρξη δεν μπορεί να διαρκέσει, ύστερα από τη λήξη του ελάχιστου

ορίου που ορίζεται στην απόφαση, παραπάνω από δεκαπέντε έτη αν

πρόκειται για πράξη που τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και

παραπάνω από είκοσι έτη στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

4. Αν συντρέξει περίπτωση συρροής κατά το άρθρο 97 στ. α', το

δικαστήριο προσδιορίζει ξανά το ελάχιστο όριο της ποινής που πρέπει να

επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1, επαυξάνοντάς το κατά το μέτρο

που προβλέπει το άρθρο 94 παρ. 1.

 

Αρθρο: 92

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘ' ΕΞΗ

Τίτλος Αρθρου
Εγκληματίες καθ' έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘ' ΕΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά από τη λέξη "δράστης" του παρόντος τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε για λόγους νοηματικής συνέχειας, ως προτιμότερη την τελεία (.).

 

Κείμενο Αρθρου

Ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποτροπής, οι διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 εφαρμόζονται και στους εγκληματίες καθ' έξη ή κατ' επάγγελμα. Αν μάλιστα αυτοί είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια και η ποινή που πρέπει να επιβληθεί για την πράξη ή τις πράξεις που τελέστηκαν είναι πρόσκαιρη κάθειρξη, μπορεί να επιβληθεί κάθειρξη αόριστης διάρκειας. Το ελάχιστο όριο διάρκειάς της δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το μισό του ανώτατου ορίου της ποινής στην οποία υπόκειται ο δράστης.* Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91.

 

Αρθρο: 93

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1419/1984 (Α' 28/14.3.1984).

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 εφαρμόζονται επίσης σε περίπτωση καταδίκης σε στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 6 μηνών για πλημμέλημα από αμέλεια, αν ο υπαίτιος μέσα σε πέντε χρόνια από τη δημοσίευση της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης διαπράξει το ίδιο ή συγγενές πλημμέλημα από αμέλεια.

 

Αρθρο: 94

Ημ/νία: 27.04.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΩΝ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 1 του παρόντος, μετά από κάθε περίπτωση, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, ως προτιμότερο, το κόμμα (,).** Πρόκειται για την π ρ α γ μ α τ ι κ ή (: πολλά εγκλήματα με π ο λ λ έ ς πράξεις) αληθινή (: π ο λ λ έ ς ποινές -ενσωματωμένες σε ΜΙΑ συνολική ποινή- για τα πολλά εγκλήματα) συρροή εγκλημάτων. *** Πρόκειται για την κ α τ΄ ι δ έ α (: πολλά εγκλήματα με μ ί α πράξη) αληθινή (: π ο λ λ έ ς ποινές -ενσωματωμένες σε ΜΙΑ συνολική ποινή- για τα πολλά εγκλήματα) συρροή εγκλημάτων. ======================= - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 23 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). *** Η παρ. 4 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθρο 4 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

1. Κατά του υπαιτίου δύο ή περισσότερων εγκλημάτων που πραγματώθηκαν με δύο ή περισσότερες πράξεις** και τιμωρούνται κατά το νόμο με πρόσκαιρες στερητικές της ελευθερίας ποινές, επιβάλλεται, μετά την επιμέτρησή τους συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές επαυξημένη. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι του ίδιου είδους και ίσης διάρκειας, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας απ' αυτές. Η επαύξηση της βαρύτερης ποινής για κάθε μια από τις συντρέχουσες ποινές δεν μπορεί να είναι κατώτερη από: α) τέσσερις μήνες, αν η συντρέχουσα ποινή είναι ανώτερη από δύο έτη,* β) ένα έτος αν η ποινή αυτή είναι κάθειρξη έως δέκα έτη,* και γ) δύο έτη, αν η ποινή είναι κάθειρξη ανώτερη από δέκα έτη. Οπωσδήποτε όμως η επαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα 3/4 του αθροίσματος των άλλων συντρεχουσών ποινών, ούτε μπορεί η συνολική ποινή να ξεπεράσει τα είκοσι πέντε έτη όταν πρόκειται για κάθειρξη, τα δέκα έτη όταν πρόκειται για φυλάκιση, και τους έξι μήνες όταν πρόκειται για κράτηση.

2. Αν τα εγκλήματα που συρρέουν πραγματώθηκαν με μία πράξη***, το δικαστήριο επαυξάνει ελεύθερα τη βαρύτερη από τις συντρέχουσες ποινές, αλλά όχι πέρα από το ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

«Στην περίπτωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, το δικαστήριο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να επιβάλει συνολική ποινή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.»

3. Αν χορηγήθηκε αμνηστία, χάρη, αναστολή δίωξης, απόλυση υπό όρο, ή επήλθε παραγραφή ή αφέθηκε οπωσδήποτε η ποινή, για ένα ή περισσότερα από τα εγκλήματα που συρρέουν και των οποίων οι ποινές προσμετρήθηκαν κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, εξακολουθεί η εκτέλεση των υπόλοιπων ποινών και, αν συντρέχει περίπτωση, ο εισαγγελέας προκαλεί νέα προσμέτρηση γι' αυτές, αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του καταδικασμένου.

«4. Ποινές, οι οποίες επιβάλλονται για κακουργήματα ή με δόλο τελούμενα πλημμελήματα και εμπεριέχουν άσκηση σωματικής βίας και έχουν διαπραχθεί από κρατούμενους κατά άλλων κρατουμένων ή υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης ή κατά τη διάρκεια άδειας, εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος.»

 

Αρθρο: 95

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές κλπ.

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι παρεπόμενες ποινές (άρθρα 59-64) και τα μέτρα ασφάλειας (άρθρα 71-76) επιβάλλονται ή μπορούν να επιβληθούν μαζί με τη συνολική ποινή, αν και εφόσον το ορίζει ο νόμος για ένα από τα εγκλήματα που συρρέουν.

 

Αρθρο: 96

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών σε χρήμα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΡΡΟΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ Ή ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Σχόλια
* Ορθότερον: "καταδικασθέντος".

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν συντρέχουν περισσότερες από μία χρηματικές ποινές ή πρόστιμα, η συνολική ποινή που επιβάλλεται αποτελείται από τη βαρύτερή τους, επαυξημένη ανάλογα με τους οικονομικούς όρους του καταδικασμένου*. Η επαύξηση αυτή όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 3/4 του αθροίσματος των υπόλοιπων ποινών που συντρέχουν. Αν οι συντρέχουσες ποινές είναι ισόποσες, η συνολική ποινή σχηματίζεται με την επαύξηση μιας απ' αυτές.

2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 94 εφαρμόζεται και σ' αυτό το άρθρο.

 

Αρθρο: 97

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Αλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Οι διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 96 παρ. 1 εφαρμόζονται και όταν κάποιος, προτού εκτιθεί ολοκληρωτικά ή παραγραφεί ή χαριστεί η ποινή που του επιβλήθηκε για κάποια αξιόποινη πράξη, καταδικαστεί για άλλη αξιόποινη πράξη, οποτεδήποτε και αν τελέστηκε αυτή.

 

Αρθρο: 98

Ημ/νία: 03.06.1999

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Εγκλημα κατ' εξακολούθηση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σχόλια
* "πλείονες", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.** Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μετά τη λέξη "ποινή" τίθεται άνω τελεία. Για λόγους, όμως, τεχνικούς, το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, γι΄αυτό και επιλέξαμε την τελεία. - Το αρχικώς ισχύον κείμενο του παρόντος άρθρου αριθμήθηκε ως (νυν) παρ. 1 -και η παρ. 2 προστέθηκε- με την υποπαρ. 1.1 της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2721/1999 (Α' 112/3.6.1999).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν [περισσότερες από μία]* πράξεις του ίδιου προσώπου συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, το δικαστήριο μπορεί, αντί να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1, να επιβάλει μία και μόνο ποινή.** Για την επιμέτρησή της το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη το όλο περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων.

"2. Η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος λαμβάνονται συνολικά υπόψη αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του στο αποτέλεσμα αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία του αντικειμένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα με το έγκλημα επήλθε ή σκοπήθηκε".

 

Αρθρο: 99

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ

Τίτλος Αρθρου
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Σχόλια
*** Σημείωση: Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 1419/1984 (Α΄ 28/14.3.1984): "... Διατάξεις του Π ο ι ν ι κ ο ύ Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων με εξαίρεση εκείνες του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που αποκλείουν την υφ' όρον αναστολή της ποινής, κ α τ α ρ γ ο ύ ν τ α ι. ======================================== - Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). **** ΠΡΟΣΟΧΗ: οι παρ. 2, 3, 4 και 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου η κατάργηση ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ*** ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ Ι. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ

«1. Αν κάποιος που δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη από ένα έτος, με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικά το πιο πάνω όριο, καταδικασθεί σε τέτοια ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα και ανώτερο από τρία έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής κατά το άρθρο 82 είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Ο χρόνος αναστολής δεν μπορεί να είναι βραχύτερος από τη διάρκεια της ποινής. Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την προηγούμενη καταβολή των δικαστικών εξόδων.».

["2. - 5. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ως μη ισχύουσες]**** (βλ. σχόλια)

 

Αρθρο: 100

Ημ/νία: 24.12.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ

Τίτλος Αρθρου
«Αναστολή σε ποινές άνω των τριών ετών. Αναστολή υπό επιτήρηση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Στο δεύτερο στίχο της παρ. 1 του παρόντος όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3904/2010 Α 218 μετά τις λέξεις "τρία έτη" τίθενται οι λέξεις "και μέχρι πέντε έτη", με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 3 του ν. 3994/2011 ΦΕΚ Α 165/25.7.2011. - H περ. θ της παρ. 3 του παρόντος καταργήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν κάποιος καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από τρία έτη "και μέχρι πέντε έτη" και συντρέχει στο πρόσωπό του η προϋπόθεση του άρθρου 99 παράγραφος 1, το δικαστήριο διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής του υπό όρους και υπό την επιμέλεια και επιτήρηση επιμελητή κοινωνικής αρωγής, για ορισμένο διάστημα, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τρία και ανώτερο από πέντε έτη, εκτός αν κρίνει με βάση ειδικά μνημονευόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως στοιχεία ότι η εκτέλεση της ποινής είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον κατάδικο από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.

2. Η επιμέλεια και επιτήρηση από τον επιμελητή κοινωνικής αρωγής περιλαμβάνει εβδομαδιαίες συνεδρίες με τον καταδικασμένο, ατομικά ή μαζί με άλλους καταδικασμένους για ανάλογα εγκλήματα, στο πλαίσιο των οποίων επιχειρείται η συνειδητοποίηση της βαρύτητας των πράξεων που τέλεσε, η ανάδειξη των συνεπειών τους, η αναζήτηση των αιτίων που οδήγησαν στο έγκλημα αλλά και των προτάσεων για τη μη επανάληψή του. Στα καθήκοντα του επιμελητή ανήκει επίσης η επίβλεψη για την εκπλήρωση των όρων που επιβάλλει το δικαστήριο και η υποβολή ανά εξάμηνο σχετικής έκθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με τον ίδιο τρόπο αναφέρει αμέσως κάθε σοβαρή παραβίαση των όρων που έχουν τεθεί στον καταδικασμένο.

3. Το δικαστήριο με την απόφαση για αναστολή υπό επιτήρηση, γνωστοποιεί σε εκείνον που καταδικάστηκε τους όρους υπό τους οποίους του παρέχεται, και οι οποίοι, διαζευκτικά ή σωρευτικά, μπορεί να είναι: α) Η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο θύμα της αξιόποινης πράξης. β) Η υποχρέωση του καταδικασμένου να εμφανίζεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στις αστυνομικές αρχές του τόπου όπου διαμένει. γ) Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, αν η πράξη συνιστά σοβαρή παραβίαση των κανόνων οδήγησης. δ) Η απαγόρευση απομάκρυνσης του καταδικασμένου χωρίς άδεια από το συνήθη τόπο διαμονής του ή από άλλον τόπο που θα ορίσει το δικαστήριο. Η άδεια απομάκρυνσης, που πρέπει να είναι έγγραφη και προσωρινής ισχύος, χορηγείται στον καταδικασμένο από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών, μετά από πρόταση του επιμελητή κοινωνικής αρωγής, αποκλειστικά για λόγους εργασίας, σπουδών, υγείας ή οικογενειακούς. ε) Η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εκτός αν έχει χορηγηθεί και στην περίπτωση αυτή, κατά τα αναφερόμενα υπό το στοιχείο δ', άδεια εξόδου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. στ) Η απαγόρευση προσέγγισης ή επικοινωνίας με ορισμένα πρόσωπα. ζ) Η εκπλήρωση υποχρεώσεων του καταδικασμένου για διατροφή ή επιμέλεια προς άλλα πρόσωπα. η) Η υποβολή του καταδικασμένου σε θεραπεία ή ειδική μεταχείριση και η διαμονή αυτού σε ορισμένο ίδρυμα. θ)(Παραλείπεται ως μη ισχύουσα). Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής δεν μπορεί να εξαρτηθεί από την προηγούμενη καταβολή των δικαστικών εξόδων.

4. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής της ποινής αυτός που καταδικάστηκε παραβαίνει τους όρους που του έχουν τεθεί και την υποχρέωση συμμετοχής στις συνεδρίες που οργανώνει ο επιμελητής κοινωνικής αρωγής, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση, ύστερα από αίτηση του αρμόδιου εισαγγελέα, κρίνει αν πρέπει να διατάξει την ανάκληση της αναστολής. Αν το δικαστήριο αυτό είναι μικτό ορκωτό δικαστήριο ή μικτό ορκωτό εφετείο, αρμόδιο είναι το τριμελές και πενταμελές εφετείο αντίστοιχα. Η άρση της αναστολής διατάσσεται αν το δικαστήριο κρίνει ότι οι παραβιάσεις είναι σε αριθμό και σοβαρότητα τόσο σημαντικές, ώστε να απαιτείται πλέον η έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής για να αποτραπεί ο καταδικασμένος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων.

5. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, μετά από αίτηση του αρμόδιου εισαγγελέα ή εκείνου που καταδικάστηκε, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των όρων, τη σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου επιτήρησης ή και την πλήρη κατάργηση της επιτήρησης με παράλληλη διατήρηση της αναστολής της ποινής, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τη γενικότερη διαγωγή του καταδικασμένου κατά τη διάρκεια της αναστολής της ποινής. Νέα αίτηση του καταδικασμένου μπορεί να υποβληθεί μετά πάροδο εξαμήνου από την απόρριψη της προηγούμενης».

 

Αρθρο: 100Α

Ημ/νία: 23.12.2010

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή υπό επιτήρηση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ, ΟΡΟΙ

Σχόλια
-Με το άρθρο 34 του ν. 3904/2010 ΦΕΚ Α 218/23.12.2010 από 23.12.2010 ημερομηνία έναρξης του προαναφερόμενου νόμου ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ το παρόν.

 

Κείμενο Αρθρου

Παραλείπεται ως μη ισχύον.

 

Αρθρο: 101

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση της αναστολής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 2 του παρόντος, μετά τη λέξη "χορηγήθηκε" τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, προτιμήσαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, την τελεία.** "επήλθε", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν μετά τη χορήγηση της αναστολής, αλλά κατά τη διάρκειά της, αποδειχθεί ότι αυτός που την έλαβε είχε προηγουμένως καταδικαστεί αμετακλήτως σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κάποια από τις πράξεις που ορίζει το άρθρο 99, το δικαστήριο με αίτηση του εισαγγελέα ανακαλεί την αναστολή που χορηγήθηκε.

2. Αν κατά τη διάρκεια της αναστολής, καταστεί αμετάκλητη μία καταδίκη για κάποια από τις πράξεις αυτές που τελέστηκε πριν από τη δημοσίευση της απόφασης για την αναστολή, η αναστολή θεωρείται ότι δεν χορηγήθηκε.* Η ποινή που είχε ανασταλεί εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 96 παρ. 1, εκτός αν το δικαστήριο, απαγγέλλοντας τη νέα καταδίκη, ρητά διατάξει με την ίδια απόφαση να διατηρηθεί η αναστολή, λόγω της ελαφράς φύσης του πλημμελήματος για το οποίο απαγγέλθηκε η νέα καταδίκη. Το ίδιο ισχύει και αν μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής επακολούθησε** καταδίκη ή άρχισε ποινική δίωξη για πράξη που είχε τελεσθεί πριν από την αναστολή, αμέσως μόλις καταστεί αμετάκλητη η καταδίκη για την πράξη αυτήν.

 

Αρθρο: 102

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Αρση της αναστολής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν κατά το διάστημα της αναστολής ο καταδικασμένος καταδικαστεί και πάλι σε ποινή στερητική της ελευθερίας για κακούργημα ή πλημμέλημα που τελέστηκε κατά τη διάρκεια της αναστολής, η αναστολή αίρεται μόλις καταστεί αμετάκλητη η νέα καταδίκη. Η ποινή που επιβλήθηκε με τη νέα καταδίκη εκτελείται στη συνέχεια μετά την ποινή που είχε ανασταλεί, εκτός αν λόγω της ελαφράς φύσης του πλημμελήματος που αφορά η νέα καταδίκη το δικαστήριο με την ίδια απόφαση ρητά διατάξει να μην αρθεί η αναστολή.

2. Αν η αναστολή δεν αρθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101, η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί.

 

Αρθρο: 103

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σχόλια
* ορθότερο να τεθεί κόμμα (,) μετά τη λέξη "δικαστηρίου".

 

Κείμενο Αρθρου

Αν η καταδίκη που ορίζουν τα άρθρα 99, 101 και 102 επήλθε με απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου(,)* η ενέργειά της όσον αφορά τη χορήγηση, την ανάκληση ή την άρση της αναστολής σε κάθε περίπτωση, κρίνεται ελεύθερα από το δικαστήριο.

 

Αρθρο: 104

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΧΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 2 του παρόντος, μετά τη λέξη "ποινή" τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, προτιμήσαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, την τελεία.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Η αναστολή της ποινής δεν απαλλάσσει τον καταδικασμένο από την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και την αστική αποζημίωση και τη χρηματική ικανοποίηση.

2. Οι παρεπόμενες της ποινής στερήσεις δικαιωμάτων και ανικανότητες αναστέλλονται και εξαλείφονται μαζί με την κύρια ποινή.* Αν πρόκειται όμως για στερήσεις ή ανικανότητες σε βάρος δημόσιων υπαλλήλων (άρθρο 263), το δικαστήριο μπορεί να διατάξει να μην ανασταλούν.

 

Αρθρο: 105

Ημ/νία: 27.04.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΙΝΕΣ)

Τίτλος Αρθρου
Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

Σχόλια
- Η περ. γ της αρ. 1 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - Η παρ. 2 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - Η παρ. 6 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - Προστεθείσα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010) και αντικατασταθείσα στη συνέχεια με την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74/20.3.2013), η παρ. 7 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - Η παρ. 8 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). ============================================= - Το εντός " " εδάφιο β΄ στο τέλος της παρ. 4, όπως αυτή είχε προστεθεί από την περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994), προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθ. 6 του Ν. 3090/2002 (Α΄ 329/24.12.2002). - Η πρώην παρ. 6 αναριθμήθηκε σε παρ. 5 και το εντός " " εδ. προστέθηκε στο τέλος της ίδιας παρ. με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009). - Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). - Η αναρίθμηση των πρώην παρ. 3, 4 και 5 σε παρ. 4, 5 και 6 αντιστοίχως έγινε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010). =================================================== *** Η παρ. 4 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθρο 4 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 4322/2015 ΦΕΚ Α 42 ορίζει: Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 105 Π.Κ. (αλλοδαποί που τους χορηγήθηκε υφ' όρον απόλυση ή εξέτισαν πλήρως την ποινή τους και τελούν υπό δικαστική απέλαση) εφαρμόζεται αναδρομικά από το χρόνο που πληρώθηκαν οι σχετικές προϋποθέσεις.

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο

"1. ΄Οσοι καταδικάστηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας μπορούν να απολυθούν υπό τον όρο της ανάκλησης σύμφωνα με τις πιο κάτω διατάξεις και εφόσον έχουν εκτίσει:

α) προκειμένου για φυλάκιση, τα δύο πέμπτα της ποινής τους,

β) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα τρία πέμπτα της ποινής τους,

«γ) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον δεκαεννέα (19) έτη».

«2. Το χρονικό διάστημα των τριών πέμπτων περιορίζεται στα δύο πέμπτα της ποινής που επιβλήθηκε και προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τα δεκαεννέα (19) έτη περιορίζονται σε δεκαπέντε (15) έτη, αν ο κατάδικος έχει υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του. Το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ετών προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, αν έχει εκτίσει δεκαεννέα (19) έτη. Μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ο) έτους της ηλικίας του καταδίκου, κάθε ημέρα παραμονής του σε σωφρονιστικό κατάστημα υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Αν ο κατάδικος εργάζεται, κάθε ημέρα απασχόλησης υπολογίζεται ως επιπλέον μισή ημέρα εκτιόμενης ποινής. Αν για τους κατάδικους αυτούς προκύπτει από άλλες διατάξεις ευνοϊκότερος υπολογισμός, εφαρμόζονται εκείνες. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε κατάδικους για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 1492/1950, Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.»

«3. Σε ποινές φυλάκισης που δεν έχουν μετατραπεί, αν έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο αυτών, το τριμελές πλημμελειοδικείο του τόπου κράτησης μετατρέπει το επόμενο ένα πέμπτο αυτών σε χρηματική ποινή και διατάσσει την απόλυση του κρατουμένου, εκτός αν με ειδική αιτιολογία κρίνει από την εν γένει συμπεριφορά του κατά το χρόνο έκτισης της ποινής ότι η χρηματική ποινή δεν αρκεί για να αποτραπεί ο κατάδικος από την τέλεση άλλων αξιόποινων πράξεων. Κατά της απόφασης ο κατάδικος μπορεί να ασκήσει έφεση. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι ο κατάδικος βρίσκεται σε απόλυτη οικονομική αδυναμία να καταβάλει τη χρηματική ποινή, τη μετατρέπει σε ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 82. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 82».

"4"("3). Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί υπό όρο, αν έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών, που προβλέπεται* στην παράγραφο 1. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει είκοσι πέντε έτη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το όριο αυτό".

"5"("4). Αν απολυθεί υπό όρο κατάδικος, ο οποίος μετά την έκτιση της ποινής πρέπει να υποβληθεί σε στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, ο χρόνος της δοκιμασίας αρχίζει μετά τη λήξη του μέτρου αυτού". "Αν με δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί η απέλαση του καταδίκου που απολύεται υπό όρο, η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την υπό όρο απόλυση αυτού, εκτός αν η απέλαση είναι αδύνατη, οπότε απολύεται ο κατάδικος και αρχίζει ο χρόνος δοκιμασίας".

«6. Για τη χορήγηση της υφ' όρον απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου για ποινές κάθειρξης δεν μπορεί να χορηγηθεί πάντως στον κατάδικο η υφ' όρον απόλυση, αν δεν έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που του επιβλήθηκε και, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, δεκαπέντε (15) έτη. Το χρονικό διάστημα του ενός τρίτου ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης, των δεκαπέντε (15) ετών, προσαυξάνεται κατά τα δύο πέμπτα των λοιπών ποινών που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί αν έχει εκτίσει δεκαεννέα (19) έτη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/1952. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε όσους καταδικάσθηκαν για το έγκλημα της παραγράφου 1 του άρθρου 299, εφόσον η πράξη τελέσθηκε κατά τη διάρκεια της κράτησης τους σε σωφρονιστικό κατάστημα.»

«7. Κάθε ημέρα κράτησης κρατουμένων που πάσχουν από ημιπληγία ή παραπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση μεταμόσχευσης καρδιάς, ήπατος, νεφρού ή μυελού ή είναι φορείς του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή πάσχουν από κακοήθη νεοπλάσματα ή από νεφρική ανεπάρκεια για την οποία γίνεται τακτική αιμοκάθαρση ή από φυματίωση κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο (2) ημέρες εκτιόμενης ποινής. Το ίδιο ισχύει και για: α) κρατούμενους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, που δεν μπορούν να εργαστούν, εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης, β) κρατούμενους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, γ) κρατούμενους στους οποίους απαγορεύεται ύστερα από γνωμάτευση από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η ανάληψη εργασίας ή απασχόλησης που μπορεί βάσιμα να προκαλέσει σοβαρή και μόνιμη βλάβη στην υγεία τους, δ) κρατούμενους οι οποίοι νοσηλεύονται σε θεραπευτικά καταστήματα ή νοσοκομεία εφόσον η νοσηλεία τους έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, ε) κρατούμενες μητέρες για όσο διάστημα έχουν μαζί τους τα ανήλικα τέκνα τους, στ) κρατούμενους που συμμετέχουν σε θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικά εγκεκριμένου, κατά το άρθρο 51 του ν. 4139/2013 (Α' 74), οργανισμού και ζ) κρατούμενους για όσο διάστημα διαρκεί η κράτηση τους σε χώρους αστυνομικών τμημάτων ή αστυνομικών διευθύνσεων. Η διακρίβωση της αναπηρίας στις περιπτώσεις α' και β' γίνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 110Α. Ο ευεργετικός υπολογισμός διενεργείται από τον αρμόδιο δικαστικό λειτουργό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 παρ. 1 του Σωφρονιστικού Κώδικα και λαμβάνεται υπόψη εκτός από την υφ' όρον απόλυση και για τη λήξη της έκτισης της ποινής, τη μετατροπή της σε χρηματική ποινή ή κοινωφελή εργασία ή την αθροιστική έκτιση των ποινών.»

«8. Σε κάθε περίπτωση, η προσμέτρηση για τον ευεργετικό υπολογισμό των ημερών ποινής των καταδίκων ή υποδίκων δεν διακόπτεται λόγω νοσηλείας στο Νοσοκομείο Κρατουμένων, στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. »

 

Αρθρο: 106

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΙΝΕΣ)

Τίτλος Αρθρου
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σχόλια
-Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1968/1991. - Η παρ. 1 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρ. 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/16.12.1993). ======================================== ##### προσοχή!: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), η σ τ ε ρ η τ ι κ ή της ελευθερίας ποινή, η οποία έχει καταγνωσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (μέχρι δηλαδή 18.12.2009) και δ ε ν έχει καταστεί αμετάκλητη, εφόσον δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς κ ά θ ε ι ρ ξ η ς (!), μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι, με αίτηση του καταδικασθέντος, σε χρηματική. Η αίτηση μετατροπής υποβάλλεται παραδεκτά εντός δ ύ ο μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλ. υποβάλλεται μέχρι τις 18.2.2010) στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και γίνεται δεκτή εκτός εάν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, το δικαστήριο κρίνει, από την εν γένει συμπεριφορά του καταδικασθέντος, τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του, ότι η μετατροπή δ ε ν αρκεί για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων, ανάλογης βαρύτητας, αξιόποινων πράξεων. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται κ α ι για τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα (βλ. οικεία παρ.), καθώς και για τις ήδη συγχωνευθείσες ποινές, από τις οποίες η βαρύτερη δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη κατά τα ανωτέρω. Η προθεσμία για την άσκηση τυχόν προβλεπόμενων κατά της καταδικαστικής αποφάσεως ενδίκων μέσων αναστέλλεται κατά το διάστημα από της υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως του δικαστηρίου περί της μετατροπής ή μη της ποινής. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το τυχόν ένδικο μέσο κατά της καταδικαστικής αποφάσεως θεωρείται ως μη ασκηθέν. Σύμφωνα εξ άλλου με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κατάσταση του καταδικασμένου. Το ελάχιστο ποσό της κατά την προηγούμενη παράγραφο μετατροπής ορίζεται, για κάθε ημέρα φυλάκισης, σε τ ρ ί α (3) ευρώ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα και της 50492/ 2008 (ΦΕΚ 1112 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (βλ. οικεία σχόλια). Σύμφωνα τέλος με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετατραπείσα περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη φυλάκισης, μ π ο ρ ε ί να μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι περαιτέρω, με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση του δικαστηρίου που αποφάσισε τη μετατροπή, σε ποινή παροχής κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι ε φ ι κ τ ή. Εάν ο κατάδικος που παρέχει κοινωφελή εργασία έχει εκτίσει με τον τρόπο αυτόν τα τρία πέμπτα της ποινής του, μπορεί να τύχει απόλυσης υπό όρο κατ' εφαρμογή του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και των άρθρων 105, 107 έως 110.

 

Κείμενο Αρθρου

##### (βλ. σχόλια)!

1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδίκου, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων.

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε καταδικασθέντες για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 106 του ν. 1492/1950 "Κύρωση του Ποινικού Κώδικα".

2. Στον απολυόμενο μπορούν να επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις που θα αφορούν τον τρόπο της ζωής του και ιδίως τον τόπο διαμονής του. Οι υποχρεώσεις αυτές μπορούν πάντοτε να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν με αίτηση του απολυμένου.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 4 του άρθρου 100Α εφαρμόζεται αναλόγως.

 

Αρθρο: 106Α

Ημ/νία: 25.04.1994

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

 

Κείμενο Αρθρου

[Καταργήθηκε με την περ. β) της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994)].

 

Αρθρο: 107

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Ανάκληση της απόλυσης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σχόλια
- Η εντός " " παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994). ##### προσοχή!: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), η σ τ ε ρ η τ ι κ ή της ελευθερίας ποινή, η οποία έχει καταγνωσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (μέχρι δηλαδή 18.12.2009) και δ ε ν έχει καταστεί αμετάκλητη, εφόσον δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς κ ά θ ε ι ρ ξ η ς (!), μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι, με αίτηση του καταδικασθέντος, σε χρηματική. Η αίτηση μετατροπής υποβάλλεται παραδεκτά εντός δ ύ ο μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλ. υποβάλλεται μέχρι τις 18.2.2010) στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και γίνεται δεκτή εκτός εάν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, το δικαστήριο κρίνει, από την εν γένει συμπεριφορά του καταδικασθέντος, τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του, ότι η μετατροπή δ ε ν αρκεί για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων, ανάλογης βαρύτητας, αξιόποινων πράξεων. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται κ α ι για τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα (βλ. οικεία παρ.), καθώς και για τις ήδη συγχωνευθείσες ποινές, από τις οποίες η βαρύτερη δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη κατά τα ανωτέρω. Η προθεσμία για την άσκηση τυχόν προβλεπόμενων κατά της καταδικαστικής αποφάσεως ενδίκων μέσων αναστέλλεται κατά το διάστημα από της υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως του δικαστηρίου περί της μετατροπής ή μη της ποινής. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το τυχόν ένδικο μέσο κατά της καταδικαστικής αποφάσεως θεωρείται ως μη ασκηθέν. Σύμφωνα εξ άλλου με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κατάσταση του καταδικασμένου. Το ελάχιστο ποσό της κατά την προηγούμενη παράγραφο μετατροπής ορίζεται, για κάθε ημέρα φυλάκισης, σε τ ρ ί α (3) ευρώ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα και της 50492/ 2008 (ΦΕΚ 1112 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (βλ. οικεία σχόλια). Σύμφωνα τέλος με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετατραπείσα περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη φυλάκισης, μ π ο ρ ε ί να μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι περαιτέρω, με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση του δικαστηρίου που αποφάσισε τη μετατροπή, σε ποινή παροχής κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι ε φ ι κ τ ή. Εάν ο κατάδικος που παρέχει κοινωφελή εργασία έχει εκτίσει με τον τρόπο αυτόν τα τρία πέμπτα της ποινής του, μπορεί να τύχει απόλυσης υπό όρο κατ' εφαρμογή του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και των άρθρων 105, 106, 108-110.

 

Κείμενο Αρθρου

##### (βλ. σχόλια)!

"1. Η απόλυση μπορεί να ανακληθεί αν εκείνος που απολύθηκε δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν κατά την απόλυση".

2. Σε περίπτωση ανάκλησης ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στη διάρκεια της ποινής.

 

Αρθρο: 108

Ημ/νία: 20.03.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
«Άρση της απόλυσης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΡΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994), τίθεται όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74/20.3.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

Αν μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το άρθρο 109, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλήθηκε αμετακλήτως οποτεδήποτε ποινή φυλάκισης ανώτερη από ένα έτος, εκτίει αθροιστικά και ολόκληρο το υπόλοιπο της προηγούμενης ποινής, το οποίο έπρεπε να εκτίσει κατά το χρόνο της προσωρινής απόλυσης.»

 

Αρθρο: 109

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΡΣΗ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Συνέπειες της μη ανάκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σχόλια
##### προσοχή!: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), η σ τ ε ρ η τ ι κ ή της ελευθερίας ποινή, η οποία έχει καταγνωσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (μέχρι δηλαδή 18.12.2009) και δ ε ν έχει καταστεί αμετάκλητη, εφόσον δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς κ ά θ ε ι ρ ξ η ς (!), μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι, με αίτηση του καταδικασθέντος, σε χρηματική. Η αίτηση μετατροπής υποβάλλεται παραδεκτά εντός δ ύ ο μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλ. υποβάλλεται μέχρι τις 18.2.2010) στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και γίνεται δεκτή εκτός εάν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, το δικαστήριο κρίνει, από την εν γένει συμπεριφορά του καταδικασθέντος, τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του, ότι η μετατροπή δ ε ν αρκεί για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων, ανάλογης βαρύτητας, αξιόποινων πράξεων. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται κ α ι για τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα (βλ. οικεία παρ.), καθώς και για τις ήδη συγχωνευθείσες ποινές, από τις οποίες η βαρύτερη δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη κατά τα ανωτέρω. Η προθεσμία για την άσκηση τυχόν προβλεπόμενων κατά της καταδικαστικής αποφάσεως ενδίκων μέσων αναστέλλεται κατά το διάστημα από της υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως του δικαστηρίου περί της μετατροπής ή μη της ποινής. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το τυχόν ένδικο μέσο κατά της καταδικαστικής αποφάσεως θεωρείται ως μη ασκηθέν. Σύμφωνα εξ άλλου με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κατάσταση του καταδικασμένου. Το ελάχιστο ποσό της κατά την προηγούμενη παράγραφο μετατροπής ορίζεται, για κάθε ημέρα φυλάκισης, σε τ ρ ί α (3) ευρώ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα και της 50492/ 2008 (ΦΕΚ 1112 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (βλ. οικεία σχόλια). Σύμφωνα τέλος με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετατραπείσα περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη φυλάκισης, μ π ο ρ ε ί να μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι περαιτέρω, με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση του δικαστηρίου που αποφάσισε τη μετατροπή, σε ποινή παροχής κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι ε φ ι κ τ ή. Εάν ο κατάδικος που παρέχει κοινωφελή εργασία έχει εκτίσει με τον τρόπο αυτόν τα τρία πέμπτα της ποινής του, μπορεί να τύχει απόλυσης υπό όρο κατ' εφαρμογή του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και των άρθρων 105- 108, 110 και 110Α.

 

Κείμενο Αρθρου

##### (βλ. σχόλια)!

Αν από την απόλυση περάσει το χρονικό διάστημα της ποινής το οποίο υπολειπόταν για έκτιση, σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι ανώτερο από τρία έτη, ή αν περάσουν τρία έτη χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε. Η ισόβια κάθειρξη θεωρείται ότι εκτίθηκε, αν περάσουν δέκα έτη από την απόλυση χωρίς να γίνει ανάκλησή της.

 

Αρθρο: 110

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΙΝΕΣ)

Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ

Σχόλια
*** Το εντός " " δεύτερο εδ. της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012. ============================================= - Το εντός " " δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε από την περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994). - Η παρ. 2 του παρόντος αντικαταστάθηκε από την περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994). ##### προσοχή!: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231/18.12.2009), η σ τ ε ρ η τ ι κ ή της ελευθερίας ποινή, η οποία έχει καταγνωσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (μέχρι δηλαδή 18.12.2009) και δ ε ν έχει καταστεί αμετάκλητη, εφόσον δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένης και της πενταετούς κ ά θ ε ι ρ ξ η ς (!), μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι, με αίτηση του καταδικασθέντος, σε χρηματική. Η αίτηση μετατροπής υποβάλλεται παραδεκτά εντός δ ύ ο μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (δηλ. υποβάλλεται μέχρι τις 18.2.2010) στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση και γίνεται δεκτή εκτός εάν, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, το δικαστήριο κρίνει, από την εν γένει συμπεριφορά του καταδικασθέντος, τη βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του, ότι η μετατροπή δ ε ν αρκεί για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση άλλων, ανάλογης βαρύτητας, αξιόποινων πράξεων. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται κ α ι για τα εγκλήματα που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα (βλ. οικεία παρ.), καθώς και για τις ήδη συγχωνευθείσες ποινές, από τις οποίες η βαρύτερη δ ε ν υπερβαίνει τα πέντε έτη κατά τα ανωτέρω. Η προθεσμία για την άσκηση τυχόν προβλεπόμενων κατά της καταδικαστικής αποφάσεως ενδίκων μέσων αναστέλλεται κατά το διάστημα από της υποβολής της ανωτέρω αιτήσεως μέχρι της εκδόσεως αποφάσεως του δικαστηρίου περί της μετατροπής ή μη της ποινής. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, το τυχόν ένδικο μέσο κατά της καταδικαστικής αποφάσεως θεωρείται ως μη ασκηθέν. Σύμφωνα εξ άλλου με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά α ι τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κατάσταση του καταδικασμένου. Το ελάχιστο ποσό της κατά την προηγούμενη παράγραφο μετατροπής ορίζεται, για κάθε ημέρα φυλάκισης, σε τ ρ ί α (3) ευρώ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 82 του π α ρ ό ν τ ο ς κώδικα και της 50492/ 2008 (ΦΕΚ 1112 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης (βλ. οικεία σχόλια). Σύμφωνα τέλος με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ανωτέρω νόμου, η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μετατραπείσα περιοριστική της ελευθερίας ποινή, που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη φυλάκισης, μ π ο ρ ε ί να μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι περαιτέρω, με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση του δικαστηρίου που αποφάσισε τη μετατροπή, σε ποινή παροχής κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς εργασίας, αν το ζητεί ή το αποδέχεται εκείνος που καταδικάσθηκε και εφόσον η παροχή τέτοιας εργασίας από το συγκεκριμένο καταδικασμένο είναι ε φ ι κ τ ή. Εάν ο κατάδικος που παρέχει κοινωφελή εργασία έχει εκτίσει με τον τρόπο αυτόν τα τρία πέμπτα της ποινής του, μπορεί να τύχει απόλυσης υπό όρο κατ' εφαρμογή του π α ρ ό ν τ ο ς άρθρου και των επ..

 

Κείμενο Αρθρου

##### (βλ. σχόλια)!

1. Για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης υπό όρο αποφασίζει το συμβούλιο των πλημμελειοδικών του τόπου της έκτισης της ποινής. «Ο κατάδικος δεν κλητεύεται ούτε εμφανίζεται ενώπιον του συμβουλίου και μπορεί, αφού λάβει γνώση, μέσω του διευθυντή του καταστήματος κράτησης, της πρότασης του εισαγγελέα, να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα. Εάν όμως το συμβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, μπορεί να διατάξει την ενώπιόν του εμφάνιση του καταδίκου.»*** (βλ. σχόλια)

"2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται με αίτηση της διεύθυνσης του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο κατάδικος. Η αίτηση υποβάλλεται ένα μήνα πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου, που προβλέπει το άρθρο 105. Αν η διεύθυνση του ιδρύματος κρίνει ότι συντρέχουν προϋποθέσεις για τη μη χορήγηση της απόλυσης υπό όρο υποβάλλει σχετική αναφορά μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος στον εισαγγελέα των πλημμελειοδικών, ο οποίος την εισάγει στο συμβούλιο".

3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο δικαστικό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση των αρχών που εποπτεύουν αυτόν που απολύθηκε.

4. Η εποπτεία αυτή μπορεί να ανατεθεί και σε εταιρεία προστασίας των αποφυλακιζομένων.

5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος της

δημόσιας τάξης ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής εκείνου

που απολύθηκε μπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του ύστερα από

την οποία προκαλείται αμέσως με τη νόμιμη διαδικασία η απόφαση για την

ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε

την ημέρα της σύλληψης.

 

Αρθρο: 110Α

Ημ/νία: 24.12.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΙΝΕΣ)

Σχόλια
- Το ΠΑΡΟΝ άρθρο τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - H παρ. 4 του παρόντος τίθεται όωπς αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106, εφόσον ο κατάδικος νοσεί από σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε τακτική αιμοκάθαρση ή από ανθεκτική φυματίωση ή είναι τετραπληγικός ή έχει υποστεί μεταμόσχευση ήπατος, μυελού και καρδιάς ή πάσχει από κακοήθη νεοπλάσματα τελικού σταδίου ή από κίρρωση του ήπατος με αναπηρία άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή από γεροντική άνοια έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό (80ο) έτος της ηλικίας.

2. Η απόλυση χορηγείται, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106 και στις πιο κάτω περιπτώσεις, που έχει επιβληθεί πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή: α) στους κατάδικους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης και β) στους κατάδικους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, απαιτείται να έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο της ποινής.

3. Σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης ο κρατούμενος που έχει ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω αν έχει εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο πέντε (5) έτη στην περίπτωση που το έγκλημα του δεν ενέχει ανθρωποκτονία, ή δέκα (10) έτη σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτίει το υπόλοιπο της ποινής του στην κατοικία του, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 56 παρ. 3. Στην περίπτωση αυτή δύναται να επιβληθεί ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 283Α του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Επίσης, είναι δυνατή η επιβολή όρων κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 100 παράγραφοι 2 και 3 του Ποινικού Κώδικα.

«4. Η διακρίβωση των προηγούμενων προϋποθέσεων γίνεται μετά από αίτηση του κρατούμενου από το συμβούλιο πλημμελειοδικών ή, στην περίπτωση κρατούμενου που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης, από το συμβούλιο εφετών. Ο εισαγγελέας, μετά την υποβολή της αίτησης, διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, αν αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η κατά τα άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται από τον εισαγγελέα στο αρμόδιο συμβούλιο μαζί με την πρότασή του. Κατά του βουλεύματος του συμβουλίου εφετών μπορεί να ασκηθεί αναίρεση. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ως άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας. Η ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. υποχρεωτικά προσδιορίζουν εάν η αναπηρία είναι μόνιμη ή πρόσκαιρη και αναφέρουν στην περίπτωση της πρόσκαιρης αναπηρίας τον χρόνο διάρκειάς της και το ποσοστό της. Εάν πρόκειται για πρόσκαιρη αναπηρία ο αρμόδιος εισαγγελέας υποβάλλει ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του προσδιοριζόμενου χρόνου αναπηρίας στο αρμόδιο συμβούλιο την πρότασή του για την επανεξέταση της, χορηγηθείσας απόλυσης υπό όρο. Για τον λόγο αυτό δύο (2) μήνες πριν τη συμπλήρωση του χρόνου της προσδιορισθείσας αναπηρίας διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη είτε παραπομπή στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. για την εκ νέου διακρίβωση των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας. Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων διατάσσεται η συνέχιση της εκτέλεσης της ποινής. Ο χρόνος που μεσολάβησε από την απόλυση υπό όρο λογίζεται ως πραγματικός χρόνος έκτισης της ποινής. Η επανεξέταση της αναπηρίας και η διακρίβωση των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού περατώνεται στο χρονικό διάστημα που προβλέπει το άρθρο 109.»

5. Με την επιφύλαξη των άρθρων 107 και 108, η απόλυση υπό όρο κατά τις παραγράφους 1 και 2 σημειώνεται στο Ποινικό Μητρώο του καταδίκου, χορηγείται μόνο μια φορά και επεκτείνεται αυτοδικαίως σε όλες τις συντρέχουσες στην έκτιση ποινές, για τις οποίες μπορεί να καθοριστεί συνολική ποινή κατ' άρθρο 551 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

6. Η καταδίκη κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας για πράξη που τελέστηκε πριν την έναρξη της έκτισης της ποινής, για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση υπό όρο, δεν επιφέρει την ανάκληση της απόλυσης.

7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εκτός της επιβολής ισόβιας κάθειρξης, δύναται να επιβληθεί μόνο ο όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ανάκληση απόλυσης για παραβίαση όρου δεν χωρεί όταν αυτή προκλήθηκε από λόγους υγείας.

8. Σε όσους απολύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν χωρεί προσωποκράτηση.»

 

Αρθρο: 110Β

Ημ/νία: 12.06.2014

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΙΝΕΣ) ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
"Απόλυση καταδίκων υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. Α του άρθρου 1 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242/6.11.2013). - Τα εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ με την παρ. 11 του άρθρου 19 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όσοι καταδικάσθηκαν σε ποινή στερητική της ελευθερίας, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει:

α) προκειμένου για πρόσκαιρη κάθειρξη, τα 2/5 της ποινής τους, β) προκειμένου για ισόβια κάθειρξη, τουλάχιστον 14 έτη.

Στην περίπτωση που συντρέχουν σωρευτικά περισσότερες ποινές, ο κατάδικος πρέπει να έχει εκτίσει το άθροισμα των τμημάτων των ποινών που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β'. Σε κάθε περίπτωση ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει 17 έτη, ακόμη και όταν το παραπάνω άθροισμα υπερβαίνει το όριο αυτό.

Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά το ν. 2058/1952. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για τα κακουργήματα των άρθρων 22 και 23 του ν. 4139/ 2013, των άρθρων 134, 187, 187Α, 336, 338, 339 παράγραφος 1, περιπτώσεις α' και β', 342 παράγραφοι 1 και 2, 348Α παράγραφος 4, 351Α παράγραφοι 1, περιπτώσεις α' και β' και 3, 380 παράγραφοι 1, εδάφιο δεύτερο και 2 και 299 παράγραφος 1, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη. «Με εξαίρεση τις πράξεις των άρθρων 134 και 187Α, η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή σε καταδίκους των πράξεων του εδαφίου αυτού, αν πάσχουν από νοσήματα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, μετά από αίτηση του καταδίκου, από το αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών, το οποίο διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 110Α του Ποινικού Κώδικα.»

2. Στην περίπτωση της πρόσκαιρης κάθειρξης ο κατάδικος θα πρέπει να έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο (1/5 ) της ποινής που του επιβλήθηκε, στη δε περίπτωση της ισόβιας κάθειρξης για χρονικό διάστημα ίσο με δώδεκα (12) έτη. Το χρονικό διάστημα του ενός πέμπτου (1/5) ή, σε περίπτωση ισόβιας κάθειρξης των δώδεκα (12) ετών, προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο των λοιπών ποινών, που τυχόν έχουν επιβληθεί, στην περίπτωση που αυτές συντρέχουν σωρευτικά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο κατάδικος μπορεί να απολυθεί, εάν έχει εκτίσει πραγματικά στο σωφρονιστικό κατάστημα δεκατέσσερα (14) έτη. Για την απόλυση του κρατουμένου κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται να έχει καταστεί η καταδίκη αμετάκλητη. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε καταδίκους για το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 5 του ν. 2058/1952 ή για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 299 Π.Κ., εφόσον η πράξη αυτή τελέσθηκε εναντίον υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

3. Ο απολυθείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να ευρίσκεται προκαθορισμένες ώρες της ημέρας εκτός του τόπου του κατ' οίκον περιορισμού του αποκλειστικά για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, συμμετοχής του σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης ή απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ ή και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που του έχουν επιβληθεί. Οι ώρες απουσίας του καταδίκου από τον τόπο του κατ' οίκον περιορισμού του και το σύνολο των υποχρεώσεών του καθορίζονται είτε με το βούλευμα που διέταξε την απόλυσή του είτε μετά τη χορηγηθείσα απόλυση, με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Με διάταξή του, ο ίδιος Εισαγγελέας είτε κατόπιν αίτησης του καταδίκου είτε αυτεπάγγελτα, αποφασίζει για την αλλαγή του τόπου του κατ' οίκον περιορισμού, την τροποποίηση του προγράμματος των ωρών απουσίας του καταδίκου από αυτόν και την επιβολή ή τροποποίηση των υποχρεώσεων του τελευταίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 106 παράγραφος 2.

4. Η απόλυση του καταδίκου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μπορεί να ανακληθεί, όταν ο κατάδικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέστηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του στο μέλλον. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 105.

5. Η απόλυση του καταδίκου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αίρεται, όταν ο κατάδικος, κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 6, τελέσει:

α) κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών, για το οποίο καταδικάστηκε αμετακλήτως ή

β) το αδίκημα του άρθρου 173Α. Σε περίπτωση άρσης της απόλυσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο κατάδικος στην περίπτωση αυτή δικαιούται να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 105, αφού παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β' και γ'.

Δεν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, εάν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί στον κατάδικο η απόλυση υπό όρο κατ' άρθρο 105, χωρίς να έχει ανακληθεί, με αποτέλεσμα η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση να θεωρείται ότι έχει ήδη εκτιθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 109. Εάν, κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση κατ' άρθρο 105, χωρίς όμως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 109, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση του άρθρου 105 και ο κατάδικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 105, αφού παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 παράγραφος 1 περιπτώσεις β' και γ'.

6. Η με το παρόν άρθρο χορηγούμενη απόλυση εκτείνεται μέχρι του χρονικού σημείου της χορήγησης στον κατάδικο της απόλυσης υπό όρο κατ' άρθρο 105.

7. Οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν την τέλεση αδικημάτων των απολυθέντων υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση εκδικάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα".

 

Αρθρο: 110Γ

Ημ/νία: 06.11.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΙΝΕΣ) ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
"Προϋποθέσεις και διαδικασία για την απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση καταδίκων και την ανάκληση αυτής

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. Α του άρθρου 1 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242/6.11.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Για την απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αποφασίζει κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος δεν κλητεύεται ούτε εμφανίζεται ενώπιον του Συμβουλίου, μπορεί όμως να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα.

Εάν το Συμβούλιο κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο, μπορεί να διατάξει την ενώπιόν του εμφάνιση του καταδίκου. Η απόλυση χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός εάν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του καταδίκου, κατά την έκτιση της ποινής του, καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Η αίτηση του καταδίκου συνοδεύεται από αναφορά της διεύθυνσης του καταστήματος κράτησης και έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος, οι οποίες εισάγονται στο συμβούλιο από τον Εισαγγελέα των Πλημμελειοδικών. Στην έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας γίνεται ειδική μνεία στο οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή.

2. Αν η αίτηση για απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί τέσσερις (4) μήνες μετά από την απόρριψη.

3. Για την ανάκληση αποφασίζει το ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής. Ο κατάδικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Η απόλυση κατ' άρθρο 110Β ανακαλείται οποτεδήποτε με διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου έκτισης της ποινής κατόπιν αιτήσεως του καταδίκου.

4. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, για να προληφθεί κίνδυνος της δημόσιας τάξης, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών του τόπου διαμονής εκείνου που απολύθηκε, μπορεί να διατάξει την προσωρινή σύλληψή του, ύστερα από την οποία προκαλείται αμέσως, με τη νόμιμη διαδικασία, η απόφαση για την ανάκληση. Σε περίπτωση οριστικής ανάκλησης, θεωρείται ότι αυτή επήλθε από την ημέρα της σύλληψης."

 

Αρθρο: 111

Ημ/νία: 02.04.2012

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ)

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 2 του παρόντος, μετά την περίπτωση α), τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, προτιμήσαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, το κόμμα (,). ** Ορθότερον: "δεκαπέντε". Εκ παραδρομής του νομοθέτη, παρελείφθη κατά τη μεταγλώττιση η λέξη "πέντε" της παρ. 2 του παρόντος [βλ. διόρθωση σφαλμάτων (Α΄ 9/7.2.1986)]. - Η παρ. 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύει από 2.4.2012.

 

Κείμενο Αρθρου

ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ

Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

1. Το αξιόποινο εξαλείφεται με την παραγραφή.

2. Τα κακουργήματα παραγράφονται: α) μετά είκοσι έτη, αν ο νόμος προβλέπει γι' αυτά την ποινή του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης*, β) μετά δέκα πέντε** έτη, σε κάθε άλλη περίπτωση.

3. Τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά πέντε έτη.

«4. Τα πταίσματα παραγράφονται μετά δύο έτη.»

5. Οι ανωτέρω προθεσμίες υπολογίζονται κατά το ισχύον ημερολόγιο.

6. Αν ο νόμος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από μία ποινές, οι ανωτέρω προθεσμίες υπολογίζονται σύμφωνα με τη βαρύτερη απ' αυτές.

 

Αρθρο: 112

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Σχόλια
- Η εντός " " φράση του παρόντος προστέθηκε με την περ. β της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2331/1995 (Α΄ 173/3.9.1995).

 

Κείμενο Αρθρου

Η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη "εκτός αν ορίζεται άλλως".

 

Αρθρο: 113

Ημ/νία: 12.06.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ)

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρ. 1 του ν. 2408/96 (Α' 104/4.6.1996). ================================================= - Η παρ. 6 τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με το άρθρο 5 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014). - Η παρ. 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005). -Η παρ. 6 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του δεύτερου άρθρου του ν.3625/2007 ΦΕΚ Α 290/24.12.2007

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο, σύμφωνα με διάταξη νόμου δεν μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη.

2. Επίσης, η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κύρια διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση.

«3. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από πέντε χρόνια για τα κακουργήματα, τρία χρόνια για τα πλημμελήματα και έναν χρόνο για τα πταίσματα. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής δεν ισχύει οσάκις η αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης έλαβε χώρα κατ' εφαρμογή των άρθρων 30 παρ. 2 και 59 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»

4. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δεν αναστέλλει την παραγραφή.

5. Για εκκρεμείς υποθέσεις, ως προς τις οποίες συμπληρώνεται ο χρόνος της παραγραφής, κατ' εφαρμογή του παρόντος και των δύο προηγούμενων άρθρων, την παύση της ποινικής δίωξης μπορεί να τη διατάσσει με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εφετών ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών, θέτοντας τη δικογραφία στο αρχείο".

«6. Η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324, 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α, όταν αυτά στρέφονται κατά ανηλίκων, αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.»

 

Αρθρο: 114

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΝΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τις περ. α) και β) του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, προτιμήσαμε για λόγους νοηματικής συνέχειας το κόμμα (,).- Η περ. γ) του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

Οι ποινές που επιβλήθηκαν αμετακλήτως, αν έμειναν ανεκτέλεστες, παραγράφονται: α) η ποινή του θανάτου και η ισόβια κάθειρξη μετά τριάντα έτη*, β) ο περιορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα (άρθρο 38) και η κάθειρξη μετά είκοσι έτη*, "γ) η φυλάκιση, η χρηματική ποινή και ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων (άρθρο 54) μετά δέκα έτη" και δ) κάθε άλλη μικρότερη ποινή μετά δύο έτη.

 

Αρθρο: 115

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΠΟΙΝΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα που η απόφαση έγινε αμετάκλητη.

 

Αρθρο: 116

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ)

Τίτλος Αρθρου
Αναστολή της παραγραφής των ποινών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά την περ. α) του παρόντος τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, προτιμήσαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, το κόμμα (,).

 

Κείμενο Αρθρου

Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται: α) για όσο χρόνο σύμφωνα με το νόμο, δεν μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η εκτέλεση της ποινής*,

β) για όσο χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 99, έχει ανασταλεί η εκτέλεση ή έχει επιτραπεί η καταβολή με δόσεις της χρηματικής ποινής ή του προστίμου που επιβλήθηκε και γ) για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση κάποιου από τα μέτρα που προβλέπουν τα άρθρα 71 και 72.

 

Αρθρο: 117

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση* παραίτησης από δικαίωμα της έγκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΣΗ

Σχόλια
* Εκ παραδρομής του νομοθέτη, τέθηκε κατά τη μεταγλώττιση τελικό σίγμα (ς) στη λέξη "δήλωση" στον τίτλο του παρόντος [βλ. διόρθωση σφαλμάτων (Α΄ 82/20.6.1986, αριθ. 4)].

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ

1. Οταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της.

2. Το ίδιο αποτέλεσμα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση του δικαιούχου της έγκλησης ενώπιον της αρμόδιας αρχής, ότι παραιτείται από το δικαίωμα της έγκλησης.

 

Αρθρο: 118

Ημ/νία: 24.12.2007

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ

Τίτλος Αρθρου
Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα για έγκληση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΣΗ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σχόλια
Tο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του δεύτερου άρθρου του ν. 3625/2007 ΦΕΚ Α 290/24.12.2007

 

Κείμενο Αρθρου

1. Το δικαίωμα της έγκλησης ανήκει στον άμεσα παθόντα από την αξιόποινη πράξη, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά με ειδική διάταξη.

2. Αν ο παθών δεν έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του ή τελεί υπό δικαστική απαγόρευση, το δικαίωμα της έγκλησης έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. «Αν ο παθών έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικί ας του, το δικαίωμα της έγκλησης έχουν και ο παθών και ο νόμιμος αντιπρόσωπος του, και μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του το δικαίωμα αυτό το έχει μόνο ο παθών.»

3. Αν δύο ή περισσότεροι έχουν δικαίωμα έγκλησης, το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές για τον καθένα.

4. Μετά το θάνατο του παθόντος, το δικαίωμα της έγκλησης μεταβιβάζεται στο σύζυγο που ζει και στα τέκνα του και, αν δεν έχει σύζυγο και τέκνα, στους γονείς του.

5. Για τις αξιόποινες πράξεις που έγιναν εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική εξουσία, αν οι πράξεις διώκονται με έγκληση, η δίωξη γίνεται με αίτηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης.

 

Αρθρο: 119

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΕΓΚΛΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Αδιαίρετο της έγκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΣΗ, ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ

Σχόλια
* Από αβλεψία του νομοθέτη τέθηκε κατά τη μεταγλώττιση η λέξη "συμμετοχών" [βλ. διόρθωση σφαλμάτων (Α΄ 82/20.6.1986, αριθ.5)].

 

Κείμενο Αρθρου

Η ποινική δίωξη ασκείται εναντίον όλων των συμμετόχων* του εγκλήματος, και αν ακόμη η έγκληση που υποβλήθηκε στρέφεται εναντίον ενός από αυτούς.

 

Αρθρο: 120

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Aνάκληση της έγκλησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σχόλια
*Ορθότερον: "έχει ως συνέπεια".

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αυτός που υπέβαλε την έγκληση μπορεί να την ανακαλέσει, με τους όρους που ορίζει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

2. Η ανάκληση που έγινε για έναν από τους συμμετόχους της πράξης έχει συνέπεια* την παύση της ποινικής δίωξης και των υπολοίπων, αν και αυτοί διώκονται με έγκληση.

3. Η ανάκληση δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για τον κατηγορούμενο που δηλώνει προς την αρχή ότι δεν την αποδέχεται. Μετά την ανάκληση της έγκλησης που υποβλήθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί νέα.

 

Αρθρο: 121

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ορισμοί

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ή ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟ

Σχόλια
- Ο τίτλος του παρόντος κεφαλαίου και το παρόν άρθρο τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: "Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους".

"1. Στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο ανήλικοι νοούνται αυτοί που, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, έχουν ηλικία μεταξύ του όγδοου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένων.

2. Οι ανήλικοι υποβάλλονται σε αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα ή σε ποινικό σωφρονισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων."

 

Αρθρο: 122

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τίτλος Αρθρου
Αναμορφωτικά μέτρα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). ========================================================== &*& Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο έκτο του ν.4411/2016 (ΦΕΚ Α΄142/3.8.2016), με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή κοινή απόφαση του ως άνω Υπουργού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν την υλοποίηση του αναμορφωτικού μέτρου της παροχής κοινωφελούς εργασίας, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση ζ' της παρ. 1 του παρόντος.

 

Κείμενο Αρθρου

προσοχή &*& βλ. σχόλια

"1. Αναμορφωτικά μέτρα είναι: α) η επίπληξη του ανηλίκου, β) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του, γ) η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια, δ) η ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων, ε) η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη και θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, στ) η αποζημίωση του θύματος ή η κατ' άλλον τρόπο άρση ή μείωση των συνεπειών της πράξης από τον ανήλικο, ζ) η παροχή κοινωφελούς εργασίας από τον ανήλικο, η) η παρακολούθηση από τον ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς, θ) η φοίτηση του ανηλίκου σε σχολές επαγγελματικής ή άλλης εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ι) η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής, ία) η ανάθεση της εντατικής επιμέλειας και επιτήρησης του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων και ιβ) η τοποθέτηση του ανηλίκου σε κατάλληλο κρατικό, δημοτικό, κοινοτικό ή ιδιωτικό ίδρυμα αγωγής.

2. Σε κάθε περίπτωση ως πρόσθετο αναμορφωτικό μέτρο μπορεί να επιβληθούν επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής του ανηλίκου ή τη διαπαιδαγώγησή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν δύο ή περισσότερα από τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' έως και ία' της προηγούμενης παραγράφου.

3. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται η μέγιστη διάρκεια του αναμορφωτικού μέτρου."

 

Αρθρο: 123

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τίτλος Αρθρου
Θεραπευτικά μέτρα

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Αν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδίως αν πάσχει από ψυχική ασθένεια ή τελεί σε νοσηρή διατάραξη των πνευματικών του λειτουργιών ή από οργανική νόσο ή κατάσταση που του δημιουργεί σοβαρή σωματική δυσλειτουργία ή του έχει γίνει έξη η χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις ή εμφανίζει ανώμαλη καθυστέρηση στην πνευματική και την ηθική του ανάπτυξη, το δικαστήριο διατάσσει: α) την ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους του ή στην ανάδοχη οικογένεια, β) την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλίκων, γ) την παρακολούθηση συμβουλευτικού θεραπευτικού προγράμματος από τον ανήλικο και δ) την παραπομπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο κατάστημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν τα μέτρα που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' ή β' σε συνδυασμό με το μέτρο που προβλέπεται στην περίπτωση γ'.

2. Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούμενη διάγνωση και γνωμοδότηση από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι κατά περίπτωση υπάγονται σε Μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε ιατρικά κέντρα υγείας ή κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα.

3. Αν ο ανήλικος είναι χρήστης ναρκωτικών και αν η χρήση τού έχει γίνει έξη και δεν μπορεί να την αποβάλει με τις δικές του δυνάμεις, το δικαστήριο πριν επιβάλει θεραπευτικά μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου διατάσσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και εργαστηριακή εξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ν. 1729/1987."

 

Αρθρο: 124

Ημ/νία: 24.12.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τίτλος Αρθρου
Μεταβολή ή άρση μέτρων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

Σχόλια
- Η παρ. 3α του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - Η παρ. 3α του παρόντος καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Το δικαστήριο που δίκασε μπορεί οποτεδήποτε να αντικαταστήσει τα αναμορφωτικά μέτρα που επέβαλε με άλλα, αν το κρίνει αναγκαίο. Αν τα μέτρα εκπλήρωσαν το σκοπό τους, τα αίρει.

2. Το ίδιο μπορεί να πράξει και για τα θεραπευτικά μέτρα, ύστερα από γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 2.

3. Το δικαστήριο αντικαθιστά τα αναμορφωτικά μέτρα με θεραπευτικά, ύστερα από γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2.

«3.α.Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.»

4. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αντικατάστασης ή άρσης των αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ελέγχεται από το δικαστήριο το αργότερο μετά την πάροδο ενός έτους από την επιβολή τους."

 

Αρθρο: 125

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια μέτρων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ Ή ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΠΑΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Τα αναμορφωτικά μέτρα που επέβαλε το δικαστήριο παύουν αυτοδικαίως, όταν ο ανήλικος συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Το δικαστήριο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να παρατείνει τα μέτρα, το πολύ μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας του ανηλίκου.

2. Τα θεραπευτικά μέτρα επιτρέπεται να παραταθούν και μετά το δέκατο όγδοο έτος, ύστερα από γνωμοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2, το πολύ μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας του ανηλίκου."

 

Αρθρο: 126

Ημ/νία: 24.12.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
"Ανήλικοι ποινικώς ανεύθυνοι

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

Σχόλια
- Η παρ. 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015). - Οι παρ. 2 και 3 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3860/2010 ΦΕΚ Α 111/12.7.2010 - H παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο οκτώ έως δεκαπέντε ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν.»

«2. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη χωρίς να έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

«3. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του επιβάλλονται αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σωφρονισμός κατά το επόμενο άρθρο. Ειδικά το αναμορφωτικό μέτρο του άρθρου 122 παράγραφος 1 περίπτωση ιβ' επιβάλλεται μόνο για πράξη, την οποία αν τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα.»

 

Αρθρο: 127

Ημ/νία: 24.12.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Τίτλος Αρθρου
Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΦΗΒΟΙ, ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ

Σχόλια
Tο παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4356/2015 ΦΕΚ Α 181/24.12.2015.

 

Κείμενο Αρθρου

« 1. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο σε ανηλίκους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος, θα ήταν κακούργημα απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η ίδια ποινή δύναται να επιβληθεί και για τις πράξεις του άρθρου 336, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέντε (15) ετών. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του και του έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 122, εάν μετά την εισαγωγή του στο ίδρυμα αγωγής τελέσει έγκλημα που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου.

2. Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παραμονής του ανηλίκου στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων σύμφωνα με το άρθρο 54.»

 

Αρθρο: 128

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΠΙ ΠΤΑΙΣΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Πταίσματα ανηλίκων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

"Αν η πράξη που τέλεσε ο ανήλικος συνιστά πταίσμα, εφαρμόζονται μόνο τα αναμορφωτικά μέτρα υπό στοιχεία α', β' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 122."

 

Αρθρο: 129

Ημ/νία: 12.07.2010

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ)

Τίτλος Αρθρου
Απόλυση υπό όρο

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003). - Το εντός "" τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3860/2010 ΦΕΚ Α 111/12.7.2010.

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Με τη λήξη του ημίσεος της ποινής του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, η οποία έχει επιβληθεί, το δικαστήριο απολύει τον ανήλικο, κατά τα οριζόμενα παρακάτω. Στην απόφαση για την απόλυση υπό όρο ορίζεται ο χρόνος της δοκιμασίας, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο της ποινής.

2. Η απόλυση υπό όρο χορηγείται οπωσδήποτε, εκτός αν κριθεί με ειδική αιτιολογία ότι η διαγωγή του ανηλίκου κατά την έκτιση της ποινής καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνέχιση της κράτησής του, για να αποτραπεί η τέλεση από αυτόν νέων αξιόποινων πράξεων. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης η διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο κρατείται ο ανήλικος υποβάλλει αίτηση μαζί με έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας του καταστήματος μόλις συμπληρωθεί η έκτιση του ημίσεος της επιβληθείσας ποινής. «Ο ανήλικος κλητεύεται υποχρεωτικά δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατά την οποία μπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπηθεί από συνήγορο που διορίζει με απλό έγγραφο θεωρημένο, ως προς το γνήσιο της υπογραφής, από τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης, δικηγόρο ή τις αρμόδιες αρχές.»

3. Η απόλυση υπό όρο μπορεί να χορηγηθεί και πριν από την έκτιση του ημίσεος της ποινής που έχει επιβληθεί, μόνο για σπουδαίους λόγους και εφόσον έχει εκτιθεί πραγματικά το ένα τρίτο αυτής.

4. Για τη χορήγηση της υπό όρο απόλυσης, ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται και αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η απόλυση υπό όρο δεν μπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της ποινής που έχει επιβληθεί.

5. Στον απολυόμενο μπορεί να επιβληθούν κατά τη διάρκεια του χρόνου δοκιμασίας του υποχρεώσεις που αφορούν τον τρόπο ζωής του και ιδίως τον τόπο διαμονής, τη διαπαιδαγώγηση ή την παρακολούθηση εγκεκριμένου από το νόμο θεραπευτικού προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης από ναρκωτικές ή άλλες οινοπνευματώδεις ουσίες. Στον αλλοδαπό απολυόμενο μπορεί να διαταχθεί και η απέλαση του στη χώρα από την οποία προέρχεται, εκτός αν η οικογένειά του διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ή η απέλασή του είναι ανέφικτη. Αν ο απολυόμενος παραβιάσει τους όρους εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 107.

6. Αν ο απολυόμενος κατά το χρόνο δοκιμασίας του καταδικασθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο, η απόλυση αίρεται και εφαρμόζεται το άρθρο 132.

7. Αν μετά την απόλυση παρέλθει ο χρόνος δοκιμασίας τον οποίο όρισε η απόφαση χωρίς να γίνει ανάκληση, η ποινή θεωρείται ότι εκτίθηκε.

8. Αρμόδιο για την απόλυση του ανηλίκου και την ανάκληση της υπό όρο απόλυσης είναι το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στο Πλημμελειοδικείο του τόπου όπου εκτίεται ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων.

9. Αν ανήλικος κατά τη διάρκεια του περιορισμού του σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για έγκλημα του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987, όπως ισχύει, ή για έγκλημα που φέρεται ότι τελέστηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, παρακολούθησε επιτυχώς εγκεκριμένο συμβουλευτικό πρόγραμμα και υπάρχει δήλωση από τον υπεύθυνο αναγνωρισμένου προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης ότι γίνεται δεκτός σε αυτό, η παρακολούθηση αυτή συνιστά σπουδαίο λόγο για πρόωρη απόλυση υπό όρο με την έννοια της παραγράφου 3. Οι υπεύθυνοι του εκτός καταστήματος προγράμματος ψυχικής απεξάρτησης έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν ανά δίμηνο τη δικαστική αρχή για τη συνεπή παρακολούθηση του προγράμματος από τον εν λόγω ανήλικο ή για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και χωρίς καθυστέρηση για την αδικαιολόγητη διακοπή της παρακολούθησής του. Στην περίπτωση διακοπής ανακαλείται η υπό όρο απόλυση.

10. Αν η αίτηση για απόλυση υπό όρο δεν γίνει δεκτή, νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά δύο μήνες από την απόρριψη, εκτός αν υπάρξουν νέα στοιχεία."

 

Αρθρο: 129Α

Ημ/νία: 06.11.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ) ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
"Απόλυση ανηλίκων υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. Β του άρθρου 1 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242/6.11.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ανήλικοι οι οποίοι καταδικάσθηκαν σε ποινή περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, μπορούν, κατόπιν αιτήσεώς τους, να απολυθούν υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 283Α Κ.Π.Δ., εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με έκθεση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του καταστήματος κράτησης και έκθεση της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων. Στις εκθέσεις αυτές γίνεται ειδική μνεία στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του καταδίκου, με ιδιαίτερη αναφορά στις σχέσεις του με τα πρόσωπα με τα οποία ενδέχεται να συνοικήσει εάν του χορηγηθεί η απόλυση αυτή. Ως ποινή που εκτίθηκε θεωρείται αυτή που υπολογίστηκε ευεργετικά κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση δεν μπορεί να χορηγηθεί, αν ο ανήλικος δεν έχει παραμείνει σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα πέμπτο (1/5 ) της ποινής του.

3. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να ανακληθεί, όταν ο ανήλικος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που του επιβλήθηκαν και πιθανολογείται ότι ενόψει της βαρύτητας της παράβασης των υποχρεώσεών του, του τρόπου και των εν γένει συνθηκών που αυτή συντελέσθηκε, δεν παρέχει την προσδοκία ότι στο μέλλον θα τηρήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ’ άρθρο 129.

4. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση, τελέσει από δόλο πράξη - που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν πλημμέλημα - για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Σε περίπτωση άρσης, ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή. Ο ανήλικος διατηρεί το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 129.

5. Η απόλυση υπό τον όρο του κατ' οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση αίρεται, όταν ο ανήλικος, κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εν λόγω απόλυση τελέσει πράξη - που αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα- για την οποία καταδικάστηκε οποτεδήποτε αμετακλήτως. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος από την απόλυση έως τη νέα σύλληψη δεν υπολογίζεται στην εκτιθείσα ποινή και ο ανήλικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 129, αφού παραμείνει στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 4. Δεν εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, εάν κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ' άρθρο 129 χωρίς να έχει ανακληθεί, με αποτέλεσμα να θεωρείται η ποινή για την οποία χορηγήθηκε η απόλυση ήδη εκτιθείσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παράγραφος 7. Εάν κατά το χρόνο που κατέστη η καταδίκη αμετάκλητη, είχε ήδη χορηγηθεί η απόλυση υπό όρο κατ' άρθρο 129, χωρίς όμως να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 129 παράγραφος 7, τότε αίρεται η χορηγηθείσα απόλυση κατ' άρθρο 129 και ο κατάδικος αποκτά το δικαίωμα να απολυθεί υπό όρο κατ' άρθρο 129, αφού παραμείνει στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ένα επιπλέον έτος σε σχέση με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 παράγραφοι 1 και 4.

6. Αντίστοιχα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 110Β παράγραφοι 3 και 7, 110Γ παράγραφος 1 εδάφιο τρίτο και παράγραφος 3 εδάφιο τρίτο, 129 παράγραφος 2 εδάφιο πρώτο και τρίτο, παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο, παράγραφος 5 εδάφιο πρώτο, παράγραφοι 8 και 10".

 

Αρθρο: 130

Ημ/νία: 27.04.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
"Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΕΦΗΒΟΙ ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 17ΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ, ΜΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΧΩΡΙΣΤΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Σχόλια
- Η παρ. 1 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ τίθεται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4322/2015 (Α΄ 42/27.4.2015).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Η διάταξη του άρθρου 127 παρ. 1 εφαρμόζεται και για τους ανηλίκους που τέλεσαν αξιόποινη πράξη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου πέμπτου (15ου) έτους της ηλικίας τους και εισάγονται σε δίκη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου (18ου) έτους. Στην περίπτωση αυτή τα αναμορφωτικά μέτρα παύουν αυτοδικαίως όταν ο υπαίτιος συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 122 το αναμορφωτικό μέτρο παύει αυτοδικαίως, όταν ο υπαίτιος συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων δεν είναι επαρκής και ότι ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων, μολονότι αναγκαίος δεν είναι πλέον σκόπιμος, μπορεί να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται για την πράξη που τελέστηκε, ελαττωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83.»

2. Οι στερητικές της ελευθερίας ποινές που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν συνεπάγονται σε καμία περίπτωση τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή την παραπομπή σε κατάστημα εργασίας.

3. Κατά γενικό κανόνα οι κατάδικοι αυτοί κρατούνται χωριστά από άλλους ενήλικους καταδίκους."

 

Αρθρο: 131

Ημ/νία: 12.07.2010

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
"Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 17ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ

Σχόλια
* Ορθότερον: "καταδικασθείς".- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003) Η παρ. 2 του παρόντος καταργήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3860/2010 ΦΕΚ Α 111/12.7.2010 και η παρ. 3 αναριθμήθηκε σε παρ. 2.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν ο καταδικασμένος* σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων συμπλήρωσε το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, πριν αρχίσει η εκτέλεση της απόφασης, το δικαστήριο που δίκασε, αν κρίνει ότι ο περιορισμός αυτός δεν είναι σκόπιμος, μπορεί να τον αντικαταστήσει με την ποινή που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο.

2.Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.

"2" 3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν και στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού."

 

Αρθρο: 132

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Συρροή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΤΕΛΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 17ΟΥ ΈΤΟΥΣ Ή ΣΥΡΡΟΗ, ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΤΕΛΕΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 17ΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Αν ο κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη πριν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή αν συντρέξει άλλη περίπτωση συρροής κατά το άρθρο 97, το δικαστήριο επαυξάνει την ποινή που του είχε καθορίσει με την προηγούμενη απόφασή του χωρίς να υπερβεί τα όρια του άρθρου 54.

2. Αν ο κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων διαπράξει αξιόποινη πράξη μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας του:

α) Εφόσον η ποινή που προσδιορίσθηκε για την πράξη αυτή είναι πρόσκαιρη κάθειρξη, το δικαστήριο επιβάλλει συνολική ποινή κάθειρξης επαυξημένη. Η επαύξηση της κάθειρξης δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το ήμισυ της ποινής που είχε καθορίσει η προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1.

β) Αν η ποινή που επιβλήθηκε για τη νέα πράξη είναι ηπιότερη από την πρόσκαιρη κάθειρξη, το δικαστήριο επαυξάνει την ποινή που είχε καθορίσει με προηγούμενη απόφαση, όχι όμως πέρα από το ανώτατο όριο περιορισμού, το οποίο ορίζεται στο άρθρο 54."

 

Αρθρο: 133

Ημ/νία: 21.10.2003

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΜΕΤΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
"Νεαροί ενήλικες

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΕΣ ΤΟ 17ο ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 3189/2003 (Α΄ 243/21.10.2003).

 

Κείμενο Αρθρου

Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83) σε όποιον, κατά το χρόνο που τέλεσε αξιόποινη πράξη, είχε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο, όχι όμως και το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 130."

 

Αρθρο: 134

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Εσχάτη προδοσία*** (βλ. σχόλια)

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά την περ. Α) της παρ. 1 και τις περ. α) και β) της παρ. 2 του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, το κόμμα (,). ** Το ισχύον κείμενο που μεταγλωττίστηκε αναφέρει τον "Βασιλέα" και τη "βασιλική εξουσία". Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 5 του ν. 10/1975, όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Βασιλέας, νοείται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.*** Η θανατική ποινή έχει ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μ ό ν ο η τελευταία". Πρβλ. και τα σχόλια του άρθρου 50 του παρόντος κώδικα. ============================================== *** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/124.7.2014), οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (14.7.2014) ΕΚΤΙΟΥΝ ποινή για τα εγκλήματα: α) του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, των άρθρων 135, 135Α, 138 και 187Α του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) ή β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του παρόντος Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), ΜΕΤΑΓΟΝΤΑΙ, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστημα Γ' τύπου εντός ΔΕΚΑ ημερών από τη δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του.

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

1. Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης: Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας** ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία** από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα,* Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας:

α) να παρεμποδίσει κάποιoν απ' αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και β) να μεταβάλλει το πολίτευμα του Κράτους.

2. Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού,* β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή,*

γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέβαλε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

3. Οποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με [θάνατο ή]*** ισόβια κάθειρξη.

 

Αρθρο: 134Α

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τις περ. α), β), γ), δ), ε) και στ) του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, το κόμμα (,).

 

Κείμενο Αρθρου

Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο

του προηγούμενου άρθρου: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με

εκλογή,* β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες,

ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά

πλαίσια,* γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης,* δ) η αρχή του

πολυκομματισμού,* ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται

στο Σύνταγμα,* στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και

της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους

νόμους,* ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.

 

Αρθρο: 134Β

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΑΤΙΜΩΡΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Δεν τιμωρούνται ως συμμέτοχοι στις πράξεις του άρθρου 134 δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, που άσκησαν τα καθήκοντά τους όσο διήρκεσε ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας ή η παράνομη κατάλυση, η μεταβολή ή η αδράνεια του δημοκρατικού πολιτεύματος, αν η άσκηση των καθηκόντων τους ήταν αναγκαία αποκλειστικώς για τη συνέχιση της λειτουργίας του κράτους και δεν έγινε με σκοπό τη διατήρηση της εξουσίας από τους σφετεριστές της.

 

Αρθρο: 135

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας*** (βλ. σχόλια)

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ

Σχόλια
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/124.7.2014), οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (14.7.2014) ΕΚΤΙΟΥΝ ποινή για τα εγκλήματα: α) του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, των άρθρων 134, 135Α, 138 και 187Α του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) ή β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του παρόντος Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), ΜΕΤΑΓΟΝΤΑΙ, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστημα Γ' τύπου εντός ΔΕΚΑ ημερών από τη δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του.

 

Κείμενο Αρθρου

*** (βλ. σχόλια)

1. Όποιος δημόσια ή με τη διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 τιμωρείται με κάθειρξη.

2. Όποιος συνωμοτεί με άλλον με σκοπό να εκτελέσουν πράξη από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 ή με συνεννοήσεις με ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει την εκτέλεση μιας απ' αυτές τις πράξεις, τιμωρείται με κάθειρξη.

3. Οποιαδήποτε άλλη προπαρασκευαστική ενέργεια με πρόθεση μιας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 134 πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

4. Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισσότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή αναλάβουν αμοιβαία υποχρέωση να τελέσουν τέτοια πράξη.

 

Αρθρο: 135Α

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΖΩΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων*** (βλ. σχόλια)

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Σχόλια
*** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/124.7.2014), οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (14.7.2014) ΕΚΤΙΟΥΝ ποινή για τα εγκλήματα: α) του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, των άρθρων 134, 135, 138 και 187Α του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) ή β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του παρόντος Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), ΜΕΤΑΓΟΝΤΑΙ, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστημα Γ' τύπου εντός ΔΕΚΑ ημερών από τη δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του.

 

Κείμενο Αρθρου

*** (βλ. σχόλια)

Οποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους ή αρχηγό κόμματος που αναγνωρίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη.

 

Αρθρο: 136

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις του άρθρου 135, το δικαστήριο μπορεί, μαζί με την ποινή της φυλάκισης, να επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 61). Αν αυτός που καταδικάστηκε είναι αλλοδαπός, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την απέλασή του από το κράτος (άρθρο 74).

 

Αρθρο: 137

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ, ΜΕΙΩΣΗ Ή ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΠΟΙΝΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Στις περιπτώσεις του άρθρου 134 παράγραφοι 1 και 2 και 135, ο δράστης μένει ατιμώρητος, αν με δική του θέληση παρεμπόδισε την επέλευση του αποτελέσματος που επιδίωξε με την πράξη του.

2. Αν στις περιπτώσεις του άρθρου 134 ο δράστης συντέλεσε αποφασιστικά στην αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, τιμωρείται με ποινή μειωμένη. Το δικαστήριο όμως μπορεί, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις, να κρίνει την πράξη του ατιμώρητη.

 

Αρθρο: 137Α

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τις περ. α) και β) της παρ. 1 και τις περ. α) και β) της παρ. 3 του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, το κόμμα (,). ** Από παραδρομή του νομοθέτη δεν τέθηκε η αντωνυμία "το" μετά τον σύνδεσμο "να" [βλ. διόρθωση σφαλμάτων (Α΄ 82/20.6.1986, αριθ. 6)].

 

Κείμενο Αρθρου

1. Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη, εάν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό: α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής πολιτικής ή άλλης ιδεολογίας* β) να το** τιμωρήσει,* γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου.

2. Βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος.

3. Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ.1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ. 2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως: α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας,* β) η παρατεταμένη απομόνωση,* γ) η σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

4. Δεν υπάγονται στην έννοια του άρθρου αυτού πράξεις ή συνέπειες συμφυείς προς τη νόμιμη εκτέλεση ποινής ή άλλου νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας ή προς άλλο νόμιμο μέτρο δικονομικού καταναγκασμού.

 

Αρθρο: 137Β

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Διακεκριμένες περιπτώσεις

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τις περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, το κόμμα (,).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Οι πράξεις της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών:

α) αν χρησιμοποιούνται μέσα ή τρόποι συστηματικού βασανισμού, ιδίως κτυπήματα στα πέλματα του θύματος (φάλαγγα) ή ηλεκτροσόκ ή εικονική εκτέλεση ή παραισθησιογόνες ουσίες,*

β) αν έχουν ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του θύματος,*

γ) αν ο δράστης τελεί τις πράξεις κατά συνήθεια ή κρίνεται από τις περιστάσεις τέλεσης ως ιδιαιτέρως επικίνδυνος,*

δ) αν ο υπαίτιος ως προϊστάμενος έδωσε την εντολή τέλεσης της πράξης.

2. Τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη οι πράξεις της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου.

3. Αν οι πράξεις του προηγούμενου άρθρου επέφεραν το θάνατο του θύματος επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

 

Αρθρο: 137Γ

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Παρεπόμενες ποινές

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Καταδίκη για πράξεις των άρθρων 137Α και 137Β συνεπάγεται αυτοδίκαιη αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, διαρκή σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη, δεκαετή τουλάχιστον σε περίπτωση κάθειρξης και πενταετή τουλάχιστον σε περίπτωση φυλάκισης, εφόσον άλλη διάταξη δεν προβλέπει βαρύτερη αποστέρηση. Επίσης συνεπάγεται ανικανότητα απόκτησης των ιδιοτήτων που προβλέπονται στην περίπτωση 1 του άρθρου 63, διαρκή σε περίπτωση καταδίκης σε κάθειρξη και δεκαετή σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση.

 

Αρθρο: 137Δ

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΠΟΙΝ ΔΙΚ)

Τίτλος Αρθρου
Γενικές διατάξεις

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ, ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΓΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Κατάσταση ανάγκης ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα των πράξεων των άρθρων 137Α και 137Β.

2. Προσταγή προϊσταμένου, που αφορά τις πράξεις των άρθρων 137Α και 137Β ουδέποτε αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα τους.

3. Σε περίπτωση που οι πράξεις των άρθρων 137Α και 137Β, τελούνται υπό καθεστώς σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας, η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία.

4. Ο παθών των πράξεων των άρθρων 137Α και 137Β δικαιούται να απαιτήσει από το δράστη και από το δημόσιο, οι οποίοι ευθύνονται εις ολόκληρον, αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη και χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

 

Αρθρο: 138

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας*** (βλ. σχόλια)

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σχόλια
* Η θανατική ποινή έχει ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μ ό ν ο η τελευταία". Πρβλ. και τα σχόλια του άρθρου 50 του παρόντος κώδικα. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/124.7.2014), οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (14.7.2014) ΕΚΤΙΟΥΝ ποινή για τα εγκλήματα: α) του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, των άρθρων 134, 135, 135Α και 187Α του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) ή β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του παρόντος Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), ΜΕΤΑΓΟΝΤΑΙ, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστημα Γ' τύπου εντός ΔΕΚΑ ημερών από τη δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του.

 

Κείμενο Αρθρου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

*** (βλ. σχόλια)

1. ΄Οποιος επιχειρεί με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας να αποσπάσει από το ελληνικό κράτος έδαφος που ανήκει σ' αυτό ή να συγχωνεύσει έδαφος του ελληνικού κράτους σε άλλη πολιτεία, τιμωρείται με θάνατο*.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 135 και 137 έχουν και εδώ εφαρμογή.

 

Αρθρο: 139

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Σχόλια
* Η θανατική ποινή έχει ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μ ό ν ο η τελευταία". Πρβλ. και τα σχόλια του άρθρου 50 του παρόντος κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος συνεννοείται ή διαπραγματεύεται με ξένη κυβέρνηση με σκοπό να προκαλέσει πόλεμο ή εχθροπραξίες εναντίον του ελληνικού κράτους ή κάποιου συμμάχου του, τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.

2. Αν εξαιτίας των ενεργειών αυτών ξέσπασε πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι εχθροπραξίες τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη [ή με θάνατο]*.

 

Αρθρο: 140

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με πράξεις εχθρικές, που η κυβέρνηση δεν τις εγκρίνει ή με μηχανορραφίες εκθέτει με πρόθεσή του το ελληνικό κράτος ή κάποιο σύμμαχό του σε κίνδυνο πολέμου ή εχθροπραξιών τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν εξαιτίας των ενεργειών αυτών ξέσπασε πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι εχθροπραξίες, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

Αρθρο: 141

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ Ή ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με πρόθεσή του και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέτει σε κίνδυνο διατάραξης τις φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τριών ετών. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγματικά εξαιτίας των ενεργειών του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

 

Αρθρο: 142

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ή ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ Ή ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΛΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των άρθρων 139 - 141 τιμωρείται, στις περιπτώσεις των άρθρων 139 και 140, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών και στις περιπτώσεις του άρθρου 141 με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

 

Αρθρο: 143

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ

Τίτλος Αρθρου
Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΧΘΡΟ

Σχόλια
* "φέρει", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.** Η θανατική ποινή έχει ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μ ό ν ο η τελευταία". Πρβλ. και τα σχόλια του άρθρου 50 του παρόντος κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

Ο Έλληνας υπήκοος που σε καιρό πολέμου κατά του ελληνικού κράτους υπηρετεί σε εχθρικό στρατό ή παίρνει* όπλα κατά της ελληνικής πολιτείας ή των συμμάχων της, τιμωρείται [με την ποινή του θανάτου ή]** με ισόβια κάθειρξη.

 

Αρθρο: 144

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Σχόλια
* Η θανατική ποινή έχει ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μ ό ν ο η τελευταία". Πρβλ. και τα σχόλια του άρθρου 50 του παρόντος κώδικα.** "επιτήδεια", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος σχετικά με πόλεμο που ξέσπασε ή που επίκειται κατά της ελληνικής πολιτείας ενεργεί παράνομα και εν γνώσει, με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει τις πολεμικές δυνάμεις του εχθρού ή να βλάψει τις πολεμικές δυνάμεις της ελληνικής πολιτείας ή των συμμάχων της, τιμωρείται [με ποινή θανάτου ή]* με ισόβια κάθειρξη.

2. Ο ξένος υπήκοος που παρέχει στον εχθρό τα απαραίτητα** για πόλεμο ή δάνειο, δεν τιμωρείται, εκτός αν, κατά το χρόνο της πράξης, κατοικούσε στην Ελλάδα ή σε έδαφος κατεχόμενο από την Ελλάδα, ή αν όσα έδωσε στον εχθρό προέρχονται από αυτά τα εδάφη.

3. Όποιος σε έδαφος του κράτους που σε καιρό πολέμου βρίσκεται κάτω από εχθρική επιδρομή ή κατάληψη ευνοεί τις πολιτικές βλέψεις του εχθρού πάνω σ'αυτό το έδαφος ή ενεργεί εν γνώση με τρόπο που μπορεί να μειώσει την πίστη των πολιτών προς το ελληνικό κράτος, τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη.

 

Αρθρο: 145

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Παράβαση συμβάσεων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΕΜΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος σχετικά με πόλεμο που ξέσπασε ή που επίκειται κατά της ελληνικής πολιτείας παραλείψει ολικά ή μερικά να εκτελέσει σύμβαση που αφορά τις ανάγκες των πολεμικών δυνάμεων της πολιτείας ή των τυχόν συμμάχων της, τιμωρείται με φυλάκιση. Αν η παράλειψη προήλθε από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2. Τα εγκλήματα αυτά τιμωρούνται μόνο με αίτηση του Υπουργού της Δικαιοσύνης.

 

Αρθρο: 146

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος με πρόθεσή του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή τη γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

2. Σε καιρό πολέμου ο υπαίτιος τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

 

Αρθρο: 147

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος γίνεται από αμέλεια υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, αν αυτά τα σχέδια, τα έγγραφα, τα πράγματα ή οι ειδήσεις τού είναι εμπιστευμένα υπηρεσιακώς ή τού είναι προσιτά χάρη στη δημόσια υπηρεσία του ή χάρη σε εντολή της αρχής ή τα έμαθε λόγω μιας σύμβασης από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 145 του Κώδικα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

 

Αρθρο: 148

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Κατασκοπεία

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ

Σχόλια
* Η θανατική ποινή έχει ήδη καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993), σύμφωνα με την οποία: "Η ποινή του θανάτου κ α τ α ρ γ ε ί τ α ι. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη αποκλειστικώς η ποινή του θανάτου, νοείται ότι απειλείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αν η ποινή του θανάτου προβλέπεται διαζευκτικώς με άλλη ποινή, νοείται ότι απειλείται μ ό ν ο η τελευταία". Πρβλ. και τα σχόλια του άρθρου 50 του παρόντος κώδικα.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος με πρόθεση και παράνομα πετυχαίνει να περιέλθουν στην κατοχή του ή στη γνώση του αντικείμενα ή ειδήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 146 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν όμως ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει τα ανωτέρω αντικείμενα ή ειδήσεις για να τα διαβιβάσει σε άλλον ή να τα ανακοινώσει έτσι ώστε να μπορούν να εκθέσουν σε κίνδυνο το συμφέρον του κράτους και ιδίως την ασφάλειά του ή κάποιου από τους συμμάχους του, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης και σε καιρό πολέμου, με ισόβια κάθειρξη [ή θάνατο]*.

 

Αρθρο: 149

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ Ή ΣΧΕΔΙΩΝ, ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΤΟΠΩΝ ΚΛΠ., ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος: α) χωρίς δικαίωμα καταρτίζει εικόνες ή σχέδια οχυρώσεων, πλοίων, δρόμων, καταστημάτων ή άλλων έργων ή στρατιωτικών τόπων ή β) για το σκοπό αυτό, μπαίνει κρυφά ή με απάτη στα μέρη αυτά, αν η προσέλευση εκεί απαγορεύεται στο κοινό, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από ειδική διάταξη.

2. Όποιος εισέρχεται στα πιο πάνω μέρη κρυφά ή με απάτη, τιμωρείται γι' αυτό και μόνο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

 

Αρθρο: 150

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΘΕΥΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Νόθευση αποδεικτικών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΝΟΘΕΥΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος, τιμωρείται με κάθειρξη.

 

Αρθρο: 151

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα, τιμωρείται με κάθειρξη.

 

Αρθρο: 152

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Γενική διάταξη

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Ή ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ Ή ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ Ή ΣΧΕΔΙΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Στις περιπτώσεις των άρθρων 142, 145, 147, 148, 149, το δικαστήριο μπορεί μαζί με τη φυλάκιση να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63, αριθ. 1.

 

Αρθρο: 153

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΤΑ ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΓΟΥ ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΙΜΗΣ

Σχόλια
* Στο κείμενο του νόμου, μετά τη λέξη "φυλάκιση" της παρ. 1, "αμοιβαιότητα" της παρ. 2 και "μήνες" της παρ. 3 του παρόντος, τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, την τελεία (.).

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1. α) Όποιος γίνεται υπαίτιος μιας από τις πράξεις των άρθρων 134 και 135 κατά ξένου κράτους που βρίσκεται σε ειρήνη με την Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο απ' αυτήν, καθώς και β) όποιος με πρόθεση βιαιοπραγεί ή αποπειράται βιαιοπραγία κατά του αρχηγού ξένου κράτους που βρίσκεται σε ειρήνη με την Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο απ' αυτήν, καθώς και όποιος προσβάλλει δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο την τιμή του, τιμωρείται με φυλάκιση.* Η τιμωρία επιβάλλεται αν η πράξη δεν τιμωρείται από άλλη διάταξη νόμου με βαρύτερη ποινή, αν η αμοιβαιότητα είναι εξασφαλισμένη, τόσο κατά το χρόνο εκτέλεσης της πράξης, όσο και όταν επιβάλλεται η τιμωρία. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση της ξένης κυβέρνησης.

2. Όποιος στην Ελλάδα γίνεται υπαίτιος μιας από τις πράξεις της παρ.1, υπό στοιχ. β' εναντίον αρχηγού τέτοιου ξένου κράτους κατά το χρόνο της παραμονής του στη χώρα, τιμωρείται ανεξάρτητα από αμοιβαιότητα.* Καταδιώκεται αυτεπαγγέλτως αν έγινε υπαίτιος βιαιοπραγίας ή αποπειράθηκε να τελέσει τέτοια βιαιοπραγία όπως αναφέρεται πιο πάνω.

3. Οι προσβολές της τιμής που αναφέρονται σ' αυτό το άρθρο παραγράφονται μετά έξι μήνες.* Απόδειξη της αλήθειας δεν επιτρέπεται.

4. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, στοιχ. α' του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 137.

 

Αρθρο: 154

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΛΗΣΗΣ Ή ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος γίνεται υπαίτιος μιας από τις πράξεις του προηγούμενου άρθρου, παρ.1, στοιχ. β', εναντίον πρεσβευτή διαπιστευμένου στην ελληνική πολιτεία ή άλλου διπλωματικού αντιπροσώπου ξένου κράτους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται με αυστηρότερη ποινή από άλλη διάταξη του νόμου. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του παθόντος ή αίτηση της κυβέρνησής του.

 

Αρθρο: 155

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρ. 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993).

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη με την Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο από αυτήν ή διακόπτει ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού του ύμνου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις έξι μηνών ή με χρηματική ποινή, εφόσον η αμοιβαιότητα είναι εξασφαλισμένη τόσο κατά το χρόνο εκτέλεσης της πράξης, όσο και κατά το χρόνο εκδίκασής της. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση της ξένης κυβέρνησης.

 

Αρθρο: 156

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή της ουδετερότητας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή, τιμωρείται όποιος παραβιάζει απαγορευτική διαταγή που εκδίδεται από την Κυβέρνηση και που δημοσιεύτηκε στην "Εφημερίδα της Κυβερνήσεως" με σκοπό να τηρηθεί η ουδετερότητα κατά τη διάρκεια κάποιου πολέμου. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

 

Αρθρο: 157

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΒΙΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ή ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ή ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΕΡΙΫΒΡΙΣΗ ΒΟΥΛΗΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. Όποιος με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει στη Βουλή ή την Κυβέρνηση ή σε μέλος τους την εκτέλεση, παράλειψη ή ανοχή πράξης που ανάγεται στα καθήκοντά τους τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Η ίδια ποινή επιβάλλεται αν η πράξη στρέφεται κατά αρχηγού αναγνωρισμένου κατά τον κανονισμό της Βουλής πολιτικού κόμματος.

2. Ο υπαίτιος των παραπάνω πράξεων εναντίον νομαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή άλλου συμβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης ή μέλους τους τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

3. Οποιος δημόσια περιυβρίζει τη Βουλή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Αν η περιύβριση τελέστηκε εναντίον κάποιου από τα συμβούλια της παρ.2, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η ποινική δίωξη γίνεται ύστερα από αίτηση της Βουλής ή του Συμβουλίου.

4. Το δικαστήριο μπορεί μαζί μ' αυτές τις ποινές να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων του άρθρου 63 αριθ. 1.

 

Αρθρο: 157Α

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Βία κατά πολιτικού κόμματος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΓΡΑΦΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΟΥ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος εκτελεί πράξεις βίας κατά γραφείων πολιτικών κομμάτων που λειτουργούν νόμιμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 167 έχει εφαρμογή και σ' αυτή την περίπτωση.

3. Αν με τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφου έχουν προκληθεί φθορές, αυτές χαρακτηρίζονται ως διακεκριμένες και επισύρουν κατά του υπαιτίου τις ποινές του άρθρου 382.

 

Αρθρο: 158

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΘΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ Ή ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο με πρόθεση προκαλεί την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από τη Βουλή ή κάποια επιτροπή της, ή όποιος νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμα της εκλογής ή της ψηφοφορίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2. Ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις αυτές σε εκλογή ή ψηφοφορία που διενεργείται από νομαρχιακό, δημοτικό, ή κοινοτικό συμβούλιο, ή άλλο συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποια επιτροπή τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

3. Το δικαστήριο μπορεί μαζί με τις ποινές αυτές να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.

 

Αρθρο: 159

Ημ/νία: 14.04.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Τίτλος Αρθρου
«Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). ==================================================== - Στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος οι εντός "" λέξεις τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α' 94/14.4.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα» ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της Βουλής, των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω σώματα ή επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση «οποιασδήποτε φύσης αθέμιτου ωφελήματος», για τον εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγμα για να μη λάβει μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισμένο θέμα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται από μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β παράγραφοι 2 έως 5 έχουν εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.»

 

Αρθρο: 159

Ημ/νία: 07.04.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Τίτλος Αρθρου
«Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαρ. ΙΕ4 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός, ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφέλημα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργειά του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της Βουλής, των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιτροπών τους που σχετικά με κάποια εκλογή ή ψηφοφορία η οποία διενεργείται από τα ως άνω σώματα ή επιτροπές δέχεται την παροχή ή υπόσχεση οποιασδήποτε φύσης ωφελήματος, για τον εαυτό του ή για άλλον, ή ζητεί τέτοιο ως αντάλλαγμα για να μη λάβει μέρος στην εκλογή ή ψηφοφορία, για να υποστηρίξει ορισμένο θέμα προς ψήφιση ή για να ψηφίσει με ορισμένο τρόπο.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και όταν η πράξη τελείται από μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β παράγραφοι 2 έως 5 έχουν εφαρμογή και στα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.»

 

Αρθρο: 159Α

Ημ/νία: 14.04.2014

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Τίτλος Αρθρου
«Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την υποπαρ. ΙΕ5 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85/7.4.2014). =============================================== - Στην παράγραφο 1 του παρόντος οι εντός "" λέξεις τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1α του άρθρου 32 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α' 94/14.4.2014). - Στην παράγραφο 2 του παρόντος οι εντός "" λέξεις τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2α του άρθρου 32 του ν. 4258/2014 (ΦΕΚ Α' 94/14.4.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος υπόσχεται ή παρέχει «οποιασδήποτε φύσης ωφελήματος», άμεσα ή μέσω τρίτου, σε αναφερόμενο στο άρθρο 159 πρόσωπο, για τον εαυτό του ή για άλλον, για τους σκοπούς που αναφέρονται αντίστοιχα στο άρθρο αυτό, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.

2. Διευθυντής επιχειρήσεως ή πρόσωπο που έχει την εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε επιχείρηση «τιμωρείται με φυλάκιση», αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη, αν από αμέλεια δεν απέτρεψε πρόσωπο που τελεί υπό τις εντολές του ή υπόκειται στον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος της επιχείρησης της πράξης της παραγράφου 1.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 238, 263 παρ. 1 και 263Β έχουν εφαρμογή και στο έγκλημα της παραγράφου 1.»

 

Αρθρο: 160

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διατάραξη συνεδριάσεων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ Ή ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή συνεδρίασης της Βουλής ή κάποιας επιτροπής της ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

2. Όποιος με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους με πρόθεση παρεμποδίζει ή διαταράσσει συνεδρίαση νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή άλλου συμβουλίου τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποιας επιτροπής τους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

 

Αρθρο: 161

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Βία κατά εκλογέων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΒΙΑ Ή ΑΠΕΙΛΗ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΕΚΛΟΓΕΩΝ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Όποιος με βία ή απειλές βίας παρεμποδίζει κάποιον εκλογέα από την ενάσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή επιβάλλει την ενάσκησή του ή την ψηφοφορία υπέρ ή κατά κάποιου υποψηφίου σε εκλογές βουλευτών ή νομαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών αρχών τιμωρείται με φυλάκιση. Το δικαστήριο μπορεί εκτός από την ποινή να επιβάλλει και στέρηση των αξιωμάτων και των θέσεων του άρθρου 63, αριθ. 1.

 

Αρθρο: 162

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Εξαπάτηση εκλογέων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΔΟΣΗ ΨΕΥΔΩΝΉ Ή ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ, ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με ψευδείς ειδήσεις ή συκοφαντικές διαδόσεις που ανάγονται στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου ή με άλλο τρόπο εξαπατά εκλογέα είτε για να μην ασκήσει εκλογικό του δικαίωμα, είτε για να μεταβάλλει το εκλογικό του φρόνημα σε κάποια από τις εκλογές που αναφέρονται στο άρθρο 161 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή.

 

Αρθρο: 163

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος, σε μυστική εκλογή, κατορθώνει με οποιονδήποτε τρόπο να μάθει είτε ο ίδιος είτε τρίτος την ψήφο που έδωσε ο εκλογέας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

 

Αρθρο: 164

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΝΟΘΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Νόθευση της εκλογής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ, ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος ψηφίζει χωρίς να έχει το δικαίωμα σε κάποια από τις εκλογές του άρθρου 161 ή ψηφίζει κατ' επανάληψη ή δίνει πολλαπλή ψήφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και με πρόθεση προκαλεί την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος της εκλογής, ή όποιος νοθεύει το γνήσιο αποτέλεσμά της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία κατά εκλογή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 161 εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

 

Αρθρο: 165

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Τίτλος Αρθρου
Δωροδοκία κατά τις εκλογές

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος σχετικά με κάποια από τις εκλογές του άρθρου 161, από την προκήρυξή της και έως το πέρας της ψηφοφορίας προτείνει, παρέχει ή υπόσχεται σε εκλογέα δώρα ή οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα που δεν του οφείλονται ως αντάλλαγμα για να παραλείψει την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος ή για να το ασκήσει με ορισμένο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 161 εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση.

2. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματική ποινή τιμωρείται ο εκλογέας που σχετικά με κάποια από τις εκλογές του άρθρου 161 και κατά το χρόνο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δέχεται παροχή ή υπόσχεση δώρων ή άλλων ωφελημάτων που δεν του οφείλονται ή απαιτεί τέτοια ως αντάλλαγμα, για να παραλείψει την άσκηση εκλογικού του δικαιώματος ή για να το ασκήσει με ορισμένον τρόπο.

 

Αρθρο: 166

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Διατάραξη της εκλογής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ Ή ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει τη διεξαγωγή κάποιας εκλογής που αναφέρει το άρθρο 161 ή τη διαταράσσει προκαλώντας θόρυβο ή αταξία ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους.

 

Αρθρο: 167

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ)

Τίτλος Αρθρου
Αντίσταση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Σχόλια
* Ορθότερον: "τελέσθηκαν". Από αβλεψία του νομοθέτη, κατά τη μεταγλώττιση τέθηκε η λέξη "έγινε" [βλ. διόρθωση σφαλμάτων (Α΄ 82/20.6.1986, αριθ. 7)].*** Προσοχή ***: Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του ν. 1419/1984 (Α΄ 28/14.3.1984): "Διατάξεις του Π ο ι ν ι κ ο ύ Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόμων με εξαίρεση εκείνες του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, που αποκλείουν την υφ' όρον αναστολή της ποινής, κ α τ α ρ γ ο ύ ν τ α ι", ενώ, κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 του ιδίου νόμου: "Διατάξεις του Π ο ι ν ι κ ο ύ Κώδικα και των ειδικών ποινικών νόμων, που αποκλείουν ή ρυθμίζουν με άλλο τρόπο τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ή πρόστιμα ή που καθορίζουν αλλιώς την έννοια της υποτροπής κ α τ α ρ γ ο ύ ν τ α ι, με την επιφύλαξη του άρθρου 82 παρ. 7 του Ποινικού Κώδικα".Κατόπιν των ανωτέρω, συνεπώς, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δ ε ν μπορεί πλέον να ισχύει. Εξ' άλλου, και μετά την τροποποίηση του άρθρου 82 ΠΚ με το άρθρο 2 του ν. 1941/1991 (Α΄ 41/18.3.1991), δεν μεταβλήθηκε το καθεστώς της κατάργησης τής -απαγορευτικής για το αμετάτρεπτο- ρήτρας, αφού ο ν. 1941/1991 δεν έθιξε τον προμνημονευθέντα ν. 1419/1984 στο συγκεκριμένο σημείο. Τέλος, με την περ. β) της παρ. 1 του νεότερου νόμου 2207/1994 (Α΄ 65/25.4.1994), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 11 του άρθρου 82 ΠΚ (βλ. την σχετική παράγραφο), καταργήθηκαν και πάλι οι ρήτρες για το αμετάτρεπτο του ΠΚ ( ε κ τ ό ς από την εμπορία ναρκωτικών και τα εγκλήματα στον στρατιωτικό ποινικό κώδικα). Πρβλ. και σχόλια των άρθρων 265 ΠΚ (: εμπρησμός σε δάση) σχετικά με την παρ. 1 και 334 ΠΚ (: διατάραξη οικιακής ειρήνης) σχετικά με την παρ. 2.

 

Κείμενο Αρθρου

ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

1. Όποιος μεταχειρίζεται βία ή απειλή βίας για να εξαναγκάσει κάποια αρχή ή υπάλληλο να ενεργήσουν πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή να παραλείψουν νόμιμη πράξη, καθώς και όποιος βιαιοπραγεί κατά υπαλλήλου ή προσώπου που έχει προσληφθεί ή άλλου υπαλλήλου που έχει προστρέξει για να τον υποστηρίξει ενώ διαρκεί η νόμιμη ενέργειά του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η μετατροπή ή η αναστολή της ποινής. ***

2. Αν οι πράξεις που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος έγιναν από πρόσωπο που οπλοφορεί ή φέρει αντικείμενα με τα οποία μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη ή έχει καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του ή έγιναν* από περισσότερους, καθώς και αν το πρόσωπο κατά του οποίου στράφηκε η πράξη διέτρεξε σοβαρό προσωπικό κίνδυνο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

 

Αρθρο: 168

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ Ή ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1.Όποιος βιαιοπραγεί κατά του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με κάθειρξη.

2. Όποιος προσβάλλει την τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας ή εκείνου που ασκεί την προεδρική εξουσία ή τον δυσφημεί δημόσια ή όταν είναι παρών τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

3. Το αξιόποινο των εγκλημάτων των παραγράφων 1 και 2 παραγράφεται μετά έξι μήνες.

 

Αρθρο: 169

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΕΙΘΕΙΑ

Τίτλος Αρθρου
Απείθεια

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΑΠΕΙΘΕΙΑ

Σχόλια
Προσοχή: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303/24.12.2003) περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλων διατάξεων, οι κύριοι, νομείς και κάτοχοι δασικών εν γένει εκτάσεων ή άλλων ακινήτων, που ενώ υ π ο χ ρ ε ο ύ ν τ α ι, δ ε ν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των συνεργείων των υπηρεσιών της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275/3.12.1998) περί Εθνικού κτηματολογίου και άλλων διατάξεων [πρόκειται για ειδικό -στις Διευθύνσεις Δασών των νομών και των περιφερειών- τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, αρμόδιο για τις δασικές χαρτογραφήσεις και τα ιδιοκτησιακά θέματα που ρυθμίζονται με τον εν λόγω νόμο, βλ. οικείο άρθρο] μέσα στα ακίνητά τους, καθώς και την τοποθέτηση σημάτων και οροσήμων, τ ι μ ω ρ ο ύ ν τ α ι κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, αρνείται σε κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13, παρ. α', χωρίς αντίσταση, την υπηρεσία ή συνδρομή που οφείλεται κατά το νόμο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί κάποια νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια.

 

Αρθρο: 170

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΤΑΣΗ

Τίτλος Αρθρου
Στάση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΣΤΑΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος με πρόθεση συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που διαπράττει με ενωμένες δυνάμεις κάποια από τις πράξεις του άρθρου 167 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

2. Οι υποκινητές της στάσης, καθώς και εκείνοι που μεταχειρίστηκαν σωματική βία ή απειλές σωματικής βίας ή βιαιοπράγησαν, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν άλλη διάταξη νόμου δεν τιμωρεί την πράξη με βαρύτερη ποινή.

 

Αρθρο: 171

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ

Τίτλος Αρθρου
Θρασύτητα κατά της αρχής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος μετέχει σε δημόσια συνάθροιση στο ύπαιθρο που απαγορεύτηκε νόμιμα από την αρμόδια αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

2. Όταν πλήθος συγκεντρωμένο στο ύπαιθρο κληθεί νόμιμα από τον αρμόδιο πολιτικό ή στρατιωτικό υπάλληλο να διαλυθεί, καθένας από τους συγκεντρωμένους που δεν απομακρύνεται από τη συνάθροιση μετά την τρίτη πρόσκληση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

 

Αρθρο: 172

Ημ/νία: 10.07.2009

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Ελευθέρωση φυλακισμένου

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Σχόλια
- Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997). - Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3372/2009 (Α΄ 12/10.7.2009).

 

Κείμενο Αρθρου

"1. Όποιος με πρόθεση ελευθερώνει φυλακισμένο ή άλλον που κρατείται με διαταγή της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών".

«2. Όποιος γίνεται από αμέλεια υπαίτιος κάποιας από αυτές τις πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση, αν ήταν για οποιονδήποτε λόγο υπόχρεος να φυλάξει εκείνον που απέδρασε. Μένει εντελώς ατιμώρητος αν με δική του προσπάθεια συλληφθεί, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αυτός που απέδρασε.»

 

Αρθρο: 173

Ημ/νία: 10.07.2009

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ

Τίτλος Αρθρου
Απόδραση κρατουμένου

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Σχόλια
- Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997). - Το εντός " " εδ. στο τέλος της παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112/10.7.2009).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Αν αποδράσει φυλακισμένος ή άλλος κρατούμενος με διαταγή της αρμόδιας αρχής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Η παραπάνω ποινή εκτελείται ολόκληρη μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος αυτός που απέδρασε.

"2. Οποιοσδήποτε άλλος συμμετείχε στην απόδραση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών." «Αν ο συμμετέχων στην απόδραση έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνομικού υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.»

 

Αρθρο: 173Α

Ημ/νία: 06.11.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ (ΠΟΙΝΕΣ) ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Τίτλος Αρθρου
"Παραβίαση περιορισμού κατ' οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. Γ του άρθρου 1 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242/6.11.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, με πρόθεση: α) αφαιρεί, καταστρέφει, φθείρει ή με οποιονδήποτε τρόπο επεμβαίνει στη συσκευή ή στο σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης ή β) με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιώνει τα συναφή με την επιτήρηση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, κατά το χρόνο που τελεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, εκμεταλλευόμενος βλάβη ή μη ορθή λειτουργία της συσκευής ή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης, διαφεύγει από την επιτήρηση των αρμοδίων αρχών.

Η ποινή των παραπάνω αδικημάτων εκτελείται ολόκληρη μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ο ηλεκτρονικά επιτηρούμενος ήταν κρατούμενος.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχει στις παραπάνω πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν ο συμμετέχων έχει την ιδιότητα του σωφρονιστικού ή αστυνομικού υπαλλήλου ή του αρμόδιου για την ηλεκτρονική επιτήρηση υπαλλήλου, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι οκτώ ετών".

 

Αρθρο: 174

Ημ/νία: 06.05.1997

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Στάση κρατουμένων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΙΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

Σχόλια
- Οι παρ. 1 και 2 του παρόντος τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ 6 και 7 αντιστοίχως του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997).* Στο κείμενο του νόμου, στην παρ. 1 του παρόντος, μετά τις περ. α) και β), τίθεται άνω τελεία. Επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται άνω τελεία, επιλέξαμε, για λόγους νοηματικής συνέχειας, το κόμμα (,).Προσοχή: Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67/6.5.1997) περί Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, επιταχύνσεως των δικών, δικονομικών απλουστεύσεων και άλλων διατάξεων, αρμόδιο για την εκδίκαση των κακουργημάτων του παρόντος άρθρου είναι το Τριμελές Εφετείο.

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Φυλακισμένοι ή άλλοι κρατούμενοι με διαταγή της αρχής που με ενωμένες δυνάμεις: α) επιχειρούν βίαια ν' αποδράσουν,* β) επιτίθενται με έργα κατά των υπαλλήλων της φυλακής ή του κρατητηρίου ή κατά εκείνων στους οποίους έχει ανατεθεί η φύλαξη ή η επίβλεψη,* γ) επιχειρούν με τη βία ή με απειλή να εξαναγκάσουν κάποιον απ' αυτούς σε πράξη ή παράλειψη τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια."

«2. Όποιος απ' αυτούς βιαιοπραγήσει κατά κάποιου από τα παραπάνω πρόσωπα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια.»

3. Οι παραπάνω ποινές εκτίονται ολόκληρες μετά την έκτιση της ποινής που επιβλήθηκε ή που θα επιβληθεί για την πράξη για την οποία ήταν κρατούμενος ο υπαίτιος.

 

Αρθρο: 175

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ (ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ)

Τίτλος Αρθρου
Αντιποίηση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΗΣ Ή ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΝΩΣΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος με πρόθεση αντιποιείται την άσκηση κάποιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

2. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την αντιποίηση της άσκησης δικηγορίας, καθώς επίσης και για την αντιποίηση άσκησης υπηρεσίας λειτουργού της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού ή άλλης θρησκείας γνωστής στην Ελλάδα.

 

Αρθρο: 176

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ (ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ)

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΗΣ, ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΛΗΣ Ή ΣΗΜΕΙΟΥ Ή ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ Ή ΤΙΤΛΟΥ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος δημόσια και χωρίς δικαίωμα φορεί στολή ή άλλο διακριτικό σημείο δημοσίου, δημοτικού, κοινοτικού ή θρησκευτικού λειτουργού από εκείνους που αναφέρει η παρ. 2 του άρθρου 175 ή παράσημο ή τίτλο που δεν δικαιούται να φέρει νόμιμα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

 

Αρθρο: 177

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραβίαση κατάσχεσης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΒΛΑΒΗ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή υφαιρεί κατασχεμένο πράγμα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

 

Αρθρο: 178

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΡΧΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΘΡΑΥΣΗ Ή ΒΛΑΒΗ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Ή ΦΥΛΑΞΗ, ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα θραύει ή βλάπτει σφραγίδα που έθεσε η αρχή για την κατάσχεση ή για τη φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων ή εγγράφων ή για τη βεβαίωση της ταυτότητάς τους ή ματαιώνει με οποιονδήποτε τρόπο μια τέτοια σφράγιση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

 

Αρθρο: 179

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραβίαση φύλαξης της αρχής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΒΛΑΒΗ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με πρόθεση καταστρέφει, βλάπτει ή με οποιονδήποτε τρόπο αφαιρεί από την εξουσία της αρχής έγγραφα ή άλλα πράγματα που βρίσκονται στη φύλαξή της ή που αυτή τα παρέδωσε στη φύλαξη άλλου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

 

Αρθρο: 180

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ Ή ΒΛΑΒΗ Ή ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡΧΗΣ

Σχόλια
* "αυτογνωμόνως", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.

 

Κείμενο Αρθρου

Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος με πρόθεση και αυθαίρετα* αφαιρεί, βλάπτει ή παραμορφώνει τις επίσημες κοινοποιήσεις που η αρχή έχει δημόσια τοιχοκολλήσει ή εκθέσει.

 

Αρθρο: 181

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρ. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρ. 33 του ν. 2172/1993 (Α΄ 207/26.12.1993).

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

 

Αρθρο: 182

Ημ/νία: 06.11.2013

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Παραβίαση περιορισμών διαμονής

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Σχόλια
- Η αρίθμηση του πρώην κειμένου του παρόντος σε παρ. 1 έγινε και η παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51/12.3.2012) και σύμφωνα με το άρθρο 113 του ιδίου νόμου ισχύουν από 2.4.2012. - Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. Δ του άρθρου 1 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242/6.11.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

"1". Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος παραβιάζει τους περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της διαμονής και τις σχετικές υποχρεώσεις του.

«2. Αλλοδαπός ο οποίος απελάθηκε σε εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου, αν παραβιάσει την απαγόρευση επιστροφής του στη χώρα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, η οποία δεν μετατρέπεται σε χρηματική ποινή σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, ούτε αναστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 104. Η άσκηση ενδίκων μέσων δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.»

«3. Με την ποινή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμωρείται όποιος, κατόπιν υποβολής του σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, παραβιάζει περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί νόμιμα στην ελευθερία της διαμονής του και τις σχετικές υποχρεώσεις του.»

 

Αρθρο: 182Α

Ημ/νία: 20.03.2013

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 102 Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α' 74/20.03.2013).

 

Κείμενο Αρθρου

«Με φυλάκιση από ένα έως τρία έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή με βούλευμα, ως προς την ελευθερία διαμονής και άλλες υποχρεώσεις του, σε υποθέσεις για τις κακουργηματικού χαρακτήρα αξιόποινες πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, πορνογραφίας ανηλίκων, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εφόσον έχει αρχίσει η εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο και δεν έχει αυτή περατωθεί. Η ποινή που επιβάλλεται στον παραβιάσαντα τους όρους φυγόδικο κατηγορούμενο, δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται και η τυχόν ασκηθείσα έφεση, σε κάθε περίπτωση, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.»

 

Αρθρο: 183

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΓΕΡΣΗ (ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ)

Τίτλος Αρθρου
Διέγερση

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ή ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΑΠΕΙΘΕΙΑ

 

Κείμενο Αρθρου

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει δημόσια σε απείθεια κατά των νόμων ή των διαταγμάτων ή εναντίον άλλων νόμιμων διαταγών της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

 

Αρθρο: 184

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ή ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει σε διάπραξη kακουργήματος ή πλημμελήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

 

Αρθρο: 185

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΕΓΕΡΣΗ (ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ)

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΓΚΩΜΙΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Σχόλια
* "διαπραχθέν κακούργημα", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.

 

Κείμενο Αρθρου

'Οποιος εγκωμιάζει δημόσια και με οποιονδήποτε τρόπο [έγκλημα που διαπράχθηκε]* και έτσι εκθέτει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

 

Αρθρο: 186

Ημ/νία: 17.06.2005

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος Αρθρου
Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση* κακουργήματος ή πλημμελήματος

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ή ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
* "τέλεσιν", κατά το κείμενο της καθαρεύουσας.- Η παρ. 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/17.6.2005).

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο κακούργημα, καθώς και όποιος προσφέρεται ή αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

«2. Όποιος προκαλεί ή παροτρύνει με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον να διαπράξει ορισμένο πλημμέλημα, καθώς και όποιος προσφέρεται γι' αυτό και όποιος αποδέχεται τέτοια πρόκληση ή προσφορά, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται για το σχεδιαζόμενο πλημμέλημα ελαττωμένη κατά το άρθρο 83.

Για την ποινική δίωξη του αδικήματος αυτού, απαιτείται έγκληση του προσώπου κατά του οποίου σχεδιαζόταν η τέλεση του πλημμελήματος, αν το υπό εκτέλεση πλημμέλημα διώκεται κατ' έγκληση.»

3. Οι ποινές των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

4. Οι πράξεις του άρθρου αυτού μπορεί να μείνουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε με δική του θέληση την πρόκληση, την προσφορά ή την αποδοχή.

 

Αρθρο: 187

Ημ/νία: 27.06.2014

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΜΜΟΡΙΑ

Τίτλος Αρθρου
"Εγκληματική οργάνωση"**##** (βλ. σχόλια)

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΙΤΙΟΥ

Σχόλια
^^^ Η εντός " " φράση μετά τον αριθμό "322" και τη λέξη "αρπαγή" της παρ. 1 ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με την παρ. 5 του άρθρου δεύτερου του ν. 4268/2014 (Α΄ 141/27.6.2014). ### ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.20145), στον κατάδικο που εκτίει ποινή ΙΣΟΒΙΑΣ κάθειρξης για τα εγκλήματα του άρθρου 187 Α (βλ. οικείο άρθρο) καθώς και του άρθρου 299 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ (βλ. οικεία διάταξη), ΕΦΟΣΟΝ αυτό τελείται στο πλαίσιο του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, ΔΕΝ χορηγείται υπό όρο απόλυση, αν αυτός ΔΕΝ έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ είκοσι ετών. =================================================== Σημείωση 1: *Περάτωση α ν ά κ ρ ι σ η ς*. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2928/2001 (Α΄ 141/27.6.2001), όπως αυτό τροποποιήθηκε -κατά το πρώτο εδάφιό του- με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004): "Η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών. Για το σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης." Σημείωση 2: *Προστασία μ α ρ τ ύ ρ ω ν*. Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 9 του ν. 2928/2001: "1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε οργάνωση της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα και για συναφείς πράξεις μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Α [και νυν 187Β, μετά την προσθήκη νέου άρθρου 187Α με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004)] του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους. 2. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της, η μη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας, που διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας, καθώς και η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει τη μη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της πράξης. Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται για την επιτυχία τους. 3. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο μάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας, καλείται με το όνομα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του, εκτός αν ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο η αποκάλυψη του πραγματικού ονόματος, οπότε το δικαστήριο διατάσσει την αποκάλυψη. Την αποκάλυψη μπορεί να διατάξει το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 4. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του μάρτυρα, μόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου". Σημείωση 3: *Προστασία ά λ λ ω ν προσώπων*. Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 10 του ν. 2928/2001: "1. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών μέτρα φύλαξης διατάσσονται για τον εισαγγελέα, τον ανακριτή και τους δικαστές της υπόθεσης, όταν πρόκειται για κακουργήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος [εννοούνται τα κακουργήματα της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ και οι συναφείς πράξεις]. Κατά την προφορική απαγγελία στο ακροατήριο και κατά την κατάρτιση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, τα ονόματα των δικαστών σε περίπτωση μειοψηφίας παραμένουν μυστικά. 2. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών μέτρα προστασίας για την αποτροπή κινδύνου εκδίκησης λαμβάνονται για τους κρατουμένους που προβαίνουν σε σημαντικές ως προς τη δράση εγκληματικής οργάνωσης αποκαλύψεις. Τέτοια μέτρα είναι ιδίως η κράτησή τους χωριστά από άλλους κρατουμένους, η μεταφορά τους με χωριστό όχημα και ασφαλή συνοδεία και η φύλαξή τους κατά τη διάρκεια των αδειών τους". - Οι εντός " " φράσεις της παρ. 1 του παρόντος προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3064/2002 (Α΄ 248/15.10.2002). ==================================== ** Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3387/2005 (Α΄ 224/12.9.2005), στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης ορίζεται, με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ανά ένας εισαγγελικός λειτουργός, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για τρία έτη, οι οποίοι εποπτεύουν και καθοδηγούν το έργο της υπηρεσίας στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Ο ανωτέρω εισαγγελικός λειτουργός ενημερώνεται για όλες τις πληροφορίες και καταγγελίες που περιέρχονται στην ως άνω υπηρεσία, ενώ δύναται να παραγγείλει ή να ενεργεί ο ίδιος προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για εγκλήματα που προβλέπονται από το π α ρ ό ν άρθρο και το άρθρο 272 του παρόντος κώδικα.Η εντός "..." φράση στη πρώτη παράγραφο μετά τη φράση "404(τοκογλυφία) προστέθηκε με την παρ. 7 άρθρου 15 Ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α 42/23.2.2007). =================================== - Το εντός " " εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3658/2008 (Α΄ 70/22.4.2008). =================================== - Η παρ. 2 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3849/2010 ΦΕΚ Α 80/26.5.2010. *** Οι εντός " " λέξεις της παρ. 1 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). **** Η εντός " " φράση της παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). - Οι παρ. 2, 3 και 8 προστέθηκαν με παράλληλη αναρίθμηση των πρώην παρ. 2, 3, 4 και 5 σε παρ. 4, 5, 6 και 7 αντιστοίχως, με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). -Στο τέλος της πρώτης παρ. προστέθηκε η εντός «» φράση με την παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24/13.2.2012). - Στο τέλος της παραγράφου 1 του παρόντος η πρώτη εντός "" φράση προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4049/2012 ΦΕΚ Α 35/23.2.2012 και η δεύτερη εντός "" φράση προστέθηκε με το άρθρο 12 του ιδίου νόμου 4049/2012. =============================================== - Στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε εδάφιο, στο τέλος της παρ. 3 προστέθηκε εδάφιο και στο τέλος της παρ. 6 επίσης προστέθηκε εδάφιο με τις διατάξεις των παρ. 9α,9β και 9γ αντίστοιχα του άρθρου 320 του ν. 4072/2012 ΦΕΚ Α 86/11.4.2012. **##** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/124.7.2014), οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (14.7.2014) ΕΚΤΙΟΥΝ ποινή για τα εγκλήματα: α) των άρθρων 134, 135, 135Α, 138 και 187Α του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) ή β) των άρθρων 299, 380 παρ. 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου (εγκληματική οργάνωση), ΜΕΤΑΓΟΝΤΑΙ, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστημα Γ' τύπου εντός ΔΕΚΑ ημερών από τη δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του.

 

Κείμενο Αρθρου

### (βλ. σχόλια)

**##** (βλ. σχόλια)

**

1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) «που επιδιώκει»*** τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 207 (παραχάραξη), 208 (κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων), 216 (πλαστογραφία), 218 (πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση), 264 (εμπρησμός), 265 (εμπρησμός σε δάση), 268 (πλημμύρα), 270 (έκρηξη), 272 (παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 279 (δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων), 291 (διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών), 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 310 (βαριά σωματική βλάβη), 322 (αρπαγή), «322Α και 322Β (αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου)»^^^ (βλ. σχόλια), 323 (εμπόριο δούλων), "323A (εμπορία ανθρώπων)", 324 (αρπαγή ανηλίκων), 327 (ακούσια απαγωγή), 336 (βιασμός), 338 (κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση παιδιών), "348Α (πορνογραφία ανηλίκων), 351 (σωματεμπορία), 351Α (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής)", 374 (διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής), 375 (υπεξαίρεση), 380 (ληστεία), 385 (εκβίαση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 404 (τοκογλυφία), «στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 87 και στο άρθρο 88 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α'), όταν οι πράξεις αυτές (διευκόλυνση της παράνομης εισόδου ή εξόδου ή της παράνομης μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών) τελούνται από κερδοσκοπία,»**** όπως επίσης περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες, «καθώς και περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη νομοθεσία για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» «καθώς και τη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος» «,καθώς και περισσότερων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τη διάταξη του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999, όπως ισχύει»«όπως επίσης και περισσοτέρων εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται στο άρθρο 128Θ του ν. 2725/ 1999. Για τα εγκλήματα του άρθρου αυτού η ιδιότητα του ιατρού, προπονητή ή φυσιοθεραπευτή αποτελεί επιβαρυντική περίπτωση.» «Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η εγκληματική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά με την αποφυγή καταβολής νόμιμου φόρου, τέλους, δασμού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπορία, κατοχή, αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορεύματος ή και προϊόντος απομίμησης, παραποίησης ή πειρατείας».

«2. Οποιος παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες ή υλικά μέσα, με σκοπό να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει οργάνωση της προηγούμενης παραγράφου για τη διάπραξη των επιδιωκόμενων από αυτή κακουργημάτων, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.».

«3. Όποιος διευθύνει την οργάνωση της πρώτης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών». «Με την ίδια ποινή τιμωρείται το μέλος της οργάνωσης αν κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ήταν δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 263α.»

"4"(«2). Όποιος με απειλή ή χρήση βίας κατά δικαστικών λειτουργών, ενόρκων, ανακριτικών ή δικαστικών υπαλλήλων, μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και διερμηνέων ή με δωροδοκία των ίδιων προσώπων ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) έτη και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Όποιος στις παραπάνω περιπτώσεις ματαιώνει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία όχι μόνο του εγκλήματος της συγκρότησης ή ένταξης σε εγκληματική οργάνωση της παραγράφου 1, αλλά και άλλου εγκλήματος, από εκείνα που απαριθμούνται στην ίδια παράγραφο, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.»

"5"(3). Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ενώνεται με άλλον για να διαπράξει κακούργημα (συμμορία), τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών τιμωρείται ο υπαίτιος, αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της γενετήσιας ελευθερίας.

"6"(4). Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της οργάνωσης της παραγράφου 1 ή της συμμορίας της παραγράφου 3 ή η επιδίωξη οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους των μελών τους συνιστούν επιβαρυντικές περιστάσεις. Η μη τέλεση οποιουδήποτε από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 συνιστά ελαφρυντική περίσταση. Η απλή ψυχική συνέργεια στα εγκλήματα της συγκρότησης ή συμμετοχής κατά την παράγραφο 1 ή της συμμορίας κατά την παράγραφο 3 δεν τιμωρείται, εφόσον τα μέλη της οργάνωσης ή συμμορίας δεν επιδιώκουν οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος. «Επιβαρυντική περίσταση συνιστά επίσης η τέλεση της πράξεως του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου με υλικό αντικείμενο το αργό πετρέλαιο ή άλλο πετρελαιοειδές ή ενεργειακό προϊόν.»

"7"(5). Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτό αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή στρέφονταν κατά Ελληνα πολίτη ή κατά νομικού προσώπου που εδρεύει στην ημεδαπή ή κατά του Ελληνικού κράτους, ακόμη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν."

«8. Η διάταξη του άρθρου 238 εφαρμόζεται αντίστοιχα και στα εγκλήματα των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος.».

 

Αρθρο: 187Α

Ημ/νία: 20.09.2010

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Τίτλος Αρθρου
"Τρομοκρατικές πράξεις*** (βλ. σχόλια)

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004), ενώ παράλληλα το πρώην άρθρο 187Α (βλ. οικεία σχόλια) λαμβάνει τον αριθμό Β.Σημείωση 1: *Περάτωση α ν ά κ ρ ι σ η ς*. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2928/2001 (Α΄ 141/27.6.2001) περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων, όπως αυτό τροποποιήθηκε - κατά το πρώτο εδάφιό του - με την παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004) περί ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως, εγκληματικών οργανώσεων και άλλων διατάξεων: "Η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών. Για το σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης." Σημείωση 2: *Προστασία μ α ρ τ ύ ρ ω ν*. Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 9 του νόμου 2928/2001, στην εφαρμογή του οποίου κ α ι για τις πράξεις του παρόντος άρθρου παραπέμπει ρητώς η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004): "1. Κατά την ποινική διαδικασία για τις πράξεις της συγκρότησης ή συμμετοχής σε οργάνωση της παραγράφου 1 του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα και για συναφείς πράξεις μπορεί να λαμβάνονται μέτρα για την αποτελεσματική προστασία από πιθανή εκδίκηση ή εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων, των προσώπων που κατά το άρθρο 187Α [και νυν 187Β, μετά την προσθήκη νέου άρθρου 187Α με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004)] του Ποινικού Κώδικα βοηθούν στην αποκάλυψη εγκληματικών δραστηριοτήτων ή και των οικείων τους. 2. Μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της, η μη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας, που διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας, καθώς και η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η υπουργική απόφαση μπορεί να προβλέπει τη μη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και άλλους τρόπους διασφάλισης της μυστικότητας της πράξης. Τα μέτρα προστασίας λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη του μάρτυρα, δεν περιορίζουν την ατομική ελευθερία του πέρα από το αναγκαίο για την ασφάλειά του μέτρο και διακόπτονται αν ο μάρτυρας το ζητήσει εγγράφως ή δεν συνεργάζεται για την επιτυχία τους. 3. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, ο μάρτυρας του οποίου δεν αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας, καλείται με το όνομα που αναφέρεται στην έκθεση εξέτασής του, εκτός αν ζητηθεί από τον εισαγγελέα ή από ένα διάδικο η αποκάλυψη του πραγματικού ονόματος, οπότε το δικαστήριο διατάσσει την αποκάλυψη. Την αποκάλυψη μπορεί να διατάξει το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Σε κάθε περίπτωση το δικαστήριο μπορεί να διατάξει όσα ορίζονται στο άρθρο 354 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 4. Αν δεν έχουν αποκαλυφθεί τα στοιχεία ταυτότητας του μάρτυρα, μόνη η κατάθεσή του δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου". Σημείωση 3: *Προστασία ά λ λ ω ν προσώπων*. Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 10 του νόμου 2928/2001, στην εφαρμογή του οποίου κ α ι για τις πράξεις του παρόντος άρθρου παραπέμπει ρητώς η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3251/2004 (Α΄ 127/9.7.2004): "1. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα εφετών μέτρα φύλαξης διατάσσονται για τον εισαγγελέα, τον ανακριτή και τους δικαστές της υπόθεσης, όταν πρόκειται για κακουργήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του παρόντος [εννοούνται τα κακουργήματα της παρ. 1 του άρθρου 187 ΠΚ και οι συναφείς πράξεις]. Κατά την προφορική απαγγελία στο ακροατήριο και κατά την κατάρτιση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων, τα ονόματα των δικαστών σε περίπτωση μειοψηφίας παραμένουν μυστικά. 2. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών μέτρα προστασίας για την αποτροπή κινδύνου εκδίκησης λαμβάνονται για τους κρατουμένους που προβαίνουν σε σημαντικές ως προς τη δράση εγκληματικής οργάνωσης αποκαλύψεις. Τέτοια μέτρα είναι ιδίως η κράτησή τους χωριστά από άλλους κρατουμένους, η μεταφορά τους με χωριστό όχημα και ασφαλή συνοδεία και η φύλαξή τους κατά τη διάρκεια των αδειών τους". ==================================== *** Η παρ. 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3691/2008 (Α΄ 166/5.8.2008). Βλ. σχετικά και την παρ. 1 του άρθρου 1 της διεθνούς σύμβασης της 10.1.2000, όπως κυρώθηκε από το πρώτο άρθρο του ν. 3034/2002 (Α΄ 168). ==================================== **** Η φράση της παρ. 1 (βλ. προηγούμενη μορφή του άρθρου) κ α τ α ρ γ ή θ η κ ε με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). - Οι παρ. 3 - 8 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 3875/2010 (Α΄ 158/20.9.2010). ============================================== ^^^ ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.2014), στον κατάδικο που εκτίει ποινή ΙΣΟΒΙΑΣ κάθειρξης για τα εγκλήματα του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρο καθώς και των του άρθρου 299 του ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ (βλ. οικεία διάταξη), ΕΦΟΣΟΝ αυτό τελείται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του παρόντος Κώδικα (βλ. οκικείο άρθρο) ΔΕΝ χορηγείται υπό όρο απόλυση, αν αυτός ΔΕΝ έχει παραμείνει στο σωφρονιστικό κατάστημα για χρονικό διάστημα ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ είκοσι ετών. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/124.7.2014), οι κατάδικοι που κατά το χρόνο δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου (14.7.2014) ΕΚΤΙΟΥΝ ποινή για τα εγκλήματα: α) του ΠΑΡΟΝΤΟΣ άρθρου, των άρθρων 134, 135, 135Α και 138 του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια) ή β) των άρθρων 299, 380 παράγραφος 2 και 385 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος Κώδικα (βλ. οικεία σχόλια), εφόσον τα εγκλήματα της περίπτωσης αυτής τελούνται στο πλαίσιο του άρθρου 187 του παρόντος Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), ΜΕΤΑΓΟΝΤΑΙ, με παραγγελία του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε κατάστημα Γ' τύπου εντός ΔΕΚΑ ημερών από τη δημοσίευση του εσωτερικού κανονισμού του.

 

Κείμενο Αρθρου

^^^ (βλ. σχόλια)

1. Όποιος **** τελεί ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εγκλήματα:

α') ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299),

β') βαριά σωματική βλάβη (άρθρο 310),

γ') θανατηφόρα βλάβη (άρθρο 311),

δ') αρπαγή (άρθρο 322),

ε') αρπαγή ανηλίκων (άρθρο 324),

στ') διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας (άρθρο 382 παρ. 2),

ζ') εμπρησμό (άρθρο 264),

η') εμπρησμό σε δάση (άρθρο 265),

θ') πλημμύρα (άρθρο 268),

ι') έκρηξη (άρθρο 270),

ία') παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες (άρθρο 272),

ιβ') κοινώς επικίνδυνη βλάβη (άρθρο 273),

ιγ') άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων (άρθρο 275),

ιδ') πρόκληση ναυαγίου (άρθρο 277),

ιε') δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων (άρθρο 279),

ιστ') νοθεία τροφίμων (άρθρο 281 παρ. 1),

ιζ') διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 290),

ιη') διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 291),

ιθ') τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 181/1974 "Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών" (ΦΕΚ 347 Α'),

κ') τα προβλεπόμενα στα άρθρα 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 και 186 του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου που

κυρώθηκε με το Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250 Α'),

κα') τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 και στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 17 Ν. 2168/1993 "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 147 Α'),

κβ') τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 2991/2002 "Εφαρμογή Σύμβασης απαγόρευσης χρήσης κ.λπ. χημικών όπλων" (ΦΕΚ 35 Α'), με τρόπο ή σε έκταση ή υπό συνθήκες που είναι δυνατό να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό και με σκοπό να εκφοβίσει σοβαρά έναν πληθυσμό ή να εξαναγκάσει παρανόμως δημόσια αρχή ή διεθνή οργανισμό να εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη ή να απόσχει από αυτήν ή να βλάψει σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δομές μιας χώρας ή ενός διεθνούς οργανισμού τιμωρείται:

ι) Με ισόβια κάθειρξη αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α' έως κβ' είναι ισόβια κάθειρξη. Στην περίπτωση αυτή η πράξη παραγράφεται μετά από τριάντα χρόνια.

Αν επιβληθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 105 μέχρι 110, εφόσον ο καταδικασθείς έχει εκτίσει ποινή είκοσι πέντε ετών.

ιι) Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α' έως κβ' είναι πρόσκαιρη ποινή καθείρξεως.

ιιι) Με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών αν η προβλεπόμενη ποινή για ένα από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α' έως κβ' είναι ποινή φυλάκισης.

Αν η τρομοκρατική πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων ανθρώπων εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 94 παράγραφος 1.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 134 έως 137.

«3. Όποιος απειλεί σοβαρά με την τέλεση του κατά την παράγραφο 1 εγκλήματος και έτσι προκαλεί τρόμο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Η απόπειρα του εγκλήματος αυτού δεν είναι αξιόποινη.

4. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα που δρουν από κοινού και επιδιώκουν την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 (τρομοκρατική οργάνωση). Με ποινή μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου, όταν η τρομοκρατική οργάνωση έχει συσταθεί για την τέλεση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1. Η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή όπλων, εκρηκτικών υλών και χημικών ή βιολογικών υλικών ή υλικών που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες προς εξυπηρέτηση των σκοπών της τρομοκρατικής οργάνωσης συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Η μη τέλεση από την τρομοκρατική οργάνωση οποιουδήποτε από τα εγκλήματα του καταλόγου που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α' έως κβ' της παραγράφου 1 συνιστά ελαφρυντική περίσταση.

5. Όποιος διευθύνει την κατά το πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την ποινή του προηγούμενου εδαφίου μειωμένη (άρθρο 83) τιμωρείται όποιος διευθύνει την κατά το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου τρομοκρατική οργάνωση.

6. Όποιος παρέχει κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, υλικά ή άυλα, κινητά ή ακίνητα ή κάθε είδους χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης τους, σε τρομοκρατική οργάνωση ή σε μεμονωμένο τρομοκράτη ή για τη συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης ή για να καταστεί κάποιος τρομοκράτης ή τα εισπράττει, συλλέγει ή διαχειρίζεται χάριν των ανωτέρω, ανεξάρτητα από τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος, εν γνώσει της μελλοντικής αξιοποίησης τους, παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση από τρομοκρατική οργάνωση ή από μεμονωμένο τρομοκράτη οποιουδήποτε από τα κακουργήματα της παραγράφου 1.

7. Όποιος διαπράττει διακεκριμένη κλοπή (άρθρο 374), ληστεία (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 380), πλαστογραφία (άρθρο 216) που αφορά δημόσιο έγγραφο ή εκβίαση (άρθρο 385) με σκοπό την τέλεση του εγκλήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη, εκτός αν η εκβίαση τιμωρείται με μεγαλύτερη ποινή. Αν η πράξη που τελέσθηκε είναι πλημμέλημα, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 187 ισχύει και για τα εγκλήματα των προηγούμενων παραγράφων.».

 

Αρθρο: 187Β

Ημ/νία: 14.07.2014

Ημ/νία Ισχύος: 27.06.2001

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΣΥΜΜΟΡΙΑ

Τίτλος Αρθρου
"Μέτρα επιείκειας

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΙΤΙΟΥ

Σχόλια
To παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4198/2013 ΦΕΚ Α 215/11.10.2013. - Οι παρ. 3 και 4 του παρόντος τίθενται όπως ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ με το άρθρο 6 του ν. 4267/2014 (Α΄ 137/12.6.2014). - Η παρ. 3α ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ με το άρθρο 5 του ν. 4274/2014 (Α΄ 147/14.7.2014).

 

Κείμενο Αρθρου

«1. Αν κάποιος από τους υπαιτίους των πράξεων της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας ή της συμμετοχής σε αυτές κατά τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 187 ή της συγκρότησης τρομοκρατικής οργάνωσης ή της συμμετοχής σε αυτήν κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 187Α καταστήσει δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλει ουσιωδώς στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή της συμμορίας ή της τρομοκρατικής οργάνωσης, απαλλάσσεται από την ποινή για τις πράξεις αυτές. Αν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών με αιτιολογημένη διάταξή του απέχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης και υποβάλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

2. Αν στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου ο υπαίτιος έχει τελέσει κάποιο από τα επιδιωκόμενα εγκλήματα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 187 ή έχει τελέσει κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 187Α, το δικαστήριο επιβάλλει σε αυτόν ποινή ελαττωμένη κατά το άρθρο 83. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο, εκτιμώντας όλες τις περιστάσεις και ιδίως την επικινδυνότητα της εγκληματικής οργάνωσης, της συμμορίας ή της τρομοκρατικής οργάνωσης, την έκταση της συμμετοχής του υπαιτίου σε αυτήν και το βαθμό της συμβολής του στην εξάρθρωσή της, μπορεί να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής για τρία έως δέκα έτη, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των άρθρων 99 έως 104.

«3. Για όποιον καταγγέλλει αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος του από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187 ή από υπαίτιους των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351, ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών, αν η καταγγελία πιθανολογείται βάσιμη, μπορεί, ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απόσχει προσωρινά από την ποινική δίωξη για παραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών και περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και για παραβάσεις λόγω συμμετοχής τους σε εγκληματικές δραστηριότητες, εφόσον η συμμετοχή αυτή ήταν άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι αποτέλεσαν παθόντες των αδικημάτων των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Αν η καταγγελία αποδειχθεί βάσιμη, η αποχή από την ποινική δίωξη γίνεται οριστική.

«3α. Σε υπαίτιο οποιασδήποτε εγκληματικής πράξης, εκτός από αυτές του άρθρου 187Α Ποινικού Κώδικα, για τον οποίο, πριν από την αμετάκλητη καταδίκη του, κρίνεται ότι με δική του πρωτοβουλία συντέλεσε με παροχή πληροφοριών στην ανακάλυψη ή εξάρθρωση τρομοκρατικής οργάνωσης ή κατέστησε δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης τρομοκρατικής πράξης ή την ανακάλυψη και σύλληψη φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις τρομοκρατίας του άρθρου 187A Ποινικού Κώδικα, αναγνωρίζεται ελαφρυντική περίσταση. Σε περίπτωση που για την ανακάλυψη ή εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης ή την πρόληψη διάπραξης τρομοκρατικής πράξης ή τη σύλληψη των φυγόδικων ή φυγόποινων για τις πράξεις αυτές είναι αναγκαία η προσωρινή αποφυλάκιση του ανωτέρω υπαιτίου, το συμβούλιο πλημμελειοδικών μπορεί με βούλευμα να διατάσσει την προσωρινή αναστολή της ποινικής δίωξης του ανωτέρω και την για ορισμένο χρόνο προσωρινή του απόλυση από τη φυλακή, προκειμένου να επαληθευθούν οι ανωτέρω πληροφορίες. Αν, μετά την κατά τα ανωτέρω αναστολή της ποινικής δίωξης και αποφυλάκιση του υπαιτίου, προκύψει ότι οι δοθείσες από αυτόν πληροφορίες δεν ήταν αληθινές ή ότι δεν επρόκειτο για τρομοκρατική οργάνωση ή για τρομοκρατικές πράξεις του άρθρου 187Α του Ποινικού Κώδικα, το σχετικό βούλευμα ανακαλείται, διατάσσεται και πάλι η φυλάκιση του υπαιτίου και η ανασταλείσα ποινική δίωξη κατ' αυτού συνεχίζεται, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής άλλης ευνοϊκής διάταξης. Για τις χορηγηθείσες από τον υπαίτιο πληροφορίες, συντάσσεται έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα, η οποία αποστέλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να λάβει γνώση. Η έκθεση ένορκης εξέτασης μάρτυρα τηρείται σε ειδικό αρχείο της Εισαγγελίας, όπου επίσης αποστέλλεται και τηρείται έκθεση της αρμόδιας αρχής, η οποία προέβη με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες στην εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης, την πρόληψη τρομοκρατικής πράξης ή στη σύλληψη φυγόδικων ή φυγόποινων για πράξεις τρομοκρατίας. Των ανωτέρω εκθέσεων λαμβάνουν γνώση μόνο τα μέλη του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ή δικαστηρίου, τα οποία εξετάζουν και αυτεπαγγέλτως τη χορήγηση ή μη των προβλεπόμενων στις προηγούμενες παραγράφους ευεργετημάτων. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος ή άλλων νόμων, που προβλέπουν ευνοϊκά μέτρα ή μέτρα επιείκειας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»

4. Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και καταγγέλλουν αξιόποινες πράξεις των άρθρων 323Α, 348Α, 348Β, 348Γ, 349 και 351 ή που τελέσθηκαν από εγκληματική οργάνωση του άρθρου 187, μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραμονής κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών.»

 

Αρθρο: 188

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΕΜΙΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΕΜΙΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος συμμετέχει σε σωματείο του οποίου οι σκοποί αντιβαίνουν σε ποινικές διατάξεις τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

 

Αρθρο: 189

Ημ/νία: 27.04.2015

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Διατάραξη της κοινής ειρήνης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΒΙΟΠΡΑΓΙΕΣ Ή ΕΙΣΒΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ

Σχόλια
- Η παρ. 3, η οποία είχε προστεθεί με την παρ. 1 άρθρου 25 Ν. 3772/2009 (Α' 112/10.07.2009), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 1 άρθρου 20 Ν. 4322/2015 (Α' 42/27.04.2015) και η παρ. 4 αναριθμήθηκε σε παρ. 3.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Όποιος συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διαπράττει βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων ή πραγμάτων ή εισβάλλει παράνομα σε ξένα σπίτια, κατοικίες ή άλλα ακίνητα κτήματα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

2. Οι υποκινητές και εκείνοι που εκτέλεσαν βιαιοπραγίες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

3. (ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ: ΒΛ. ΣΧΟΛΙΑ).

"3" (4). Οι ποινές αυτές επιβάλλονται αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

 

Αρθρο: 190

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τίτλος Αρθρου
Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕ ΑΝΗΣΥΧΙΑ Ή ΤΡΟΜΟ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Σχόλια
* Ορθότερον: "διεγείρει ανησυχία ή τρόμο στους πολίτες" - πρβλ. και κείμενο της καθαρεύουσας: "διεγείρων ανησυχίαν ή τρόμον εις τους πολίτας".

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος με απειλές ότι θα διαπραχθούν κακουργήματα ή πλημμελήματα [διεγείρει σε ανησυχία ή τρόμο τους πολίτες]* τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

 

Αρθρο: 191

Ημ/νία: 12.09.2001

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σχόλια
* Από προφανή παραδρομή του νομοθέτη, τέθηκε, κατά τη μεταγλώττιση, η λέξη "τουλάχιστον" μετά τη λέξη "καταδικάζεται", αντί -ορθώς- μετά τη λέξη "φυλάκιση". Πρβλ. κείμενο καθαρεύουσας: "καταδικάζεται εις φυλάκισιν τουλάχιστον δύο ετών".** Η μετατροπή του δραχμικού ποσού σε ΕΥΡΩ έγινε με την παρ. 1 του άρθ. 3 -σε συνδυασμό με τα άρθρα 4 και 5- του ν. 2943/2001 (Α΄ 203/12.9.2001). Προς (εξοικείωση και) εξυπηρέτηση του χρήστη με τις αντιστοιχίες των ευρώ προς τις δραχμές, παραθέτουμε στην παρ. 1 εντός [ ] το ανάλογο (κατά προσέγγιση) δραχμικό ποσό.

 

Κείμενο Αρθρου

1. Σε φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε χρηματική ποινή καταδικάζεται όποιος διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να ταράξουν τη δημόσια πίστη ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο εθνικό νόμισμα ή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ή να επιφέρουν διαταραχή στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Αν η πράξη τελέστηκε επανειλημμένα μέσω του τύπου, ο υπαίτιος καταδικάζεται τουλάχιστον* σε φυλάκιση έξι μηνών και σε χρηματική ποινή τουλάχιστον "πεντακοσίων ενενήντα (590) ΕΥΡΩ" [200.000 δρχ.]**.

2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

 

Αρθρο: 192

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΠΡΑΓΙΕΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

 

Κείμενο Αρθρου

Όποιος δημόσια με οποιονδήποτε τρόπο προκαλεί ή διεγείρει τους πολίτες σε βιαιοπραγίες μεταξύ τους ή σε αμοιβαία διχόνοια και έτσι διαταράσσει την κοινή ειρήνη, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν σύμφωνα με άλλη διάταξη δεν επιβάλλεται αυστηρότερη ποινή.

 

Αρθρο: 193

Ημ/νία: 01.01.1951

Ημ/νία Ισχύος: 01.01.1951

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΙΤΙΑΣ ΜΕΘΗΣ

Τίτλος Αρθρου
Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης

Λήμματα
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΘΗΣ, ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ