Εθνόσημο
HELLENIC REPUBLIC
English  Ελληνικά
Ministry of Justice, Transparency
and Human Rights
    

Μητρώο Διαχειριστών ΑφερεγγυότηταςΜητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (Ημερομηνία ενεργοποίησης 18/09/2017)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Αναφορικά με την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρ. 7 του Π.Δ. 133/2016 υποχρέωση ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας διευκρινίζονται τα κάτωθι:

  1. Στη σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι ασφαλίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας.
  2. Διαχειριστής αφερεγγυότητας ο οποίος δεν έχει προσκομίσει στην αρμόδια αρχή σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν μπορεί να οριστεί και να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή αφερεγγυότητας.
  3. Στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας θα αναγράφεται, με ειδική επισήμανση, η προσκόμιση ή η μη προσκόμιση της σύμβασης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

Από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

25/11/2019: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019
18/10/2019: Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας για τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο διενέργειας γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019
06/05/2019: Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρέωση του διαχειριστή αφερεγγυότητας για σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης
29/01/2019: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
28/12/2018: ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 133/20-12-2016 (Α΄242) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας»
Υ.Α. 28761 οίκ/19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»
Υ.Α. 28762 οίκ./ 19-5-2017 (Β΄1779) «Κανονισμός Λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων»
Υ.Α. 28763 οίκ/19-5-2017 (Β΄1780) «Κώδικας Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»
Υ.Α. 28767 οικ./19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238) «Ορισμός Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»
Υ.Α. 51477οίκ/29-6-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 323) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28767οίκ./19-5-2017 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 238/23.5.2017) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» - Αντικατάσταση μελών»
Υ.Α. 35222/17-5-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 315) «Τροποποίηση της με αριθ. 28767 οίκ./ 19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας», όπως ισχύει – Αντικατάσταση μέλους»


  SEARCH

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 LEADERSHIP  THE MINISTRY  PENITENTIARY SYSTEM EUROPEAN / INTERNATIONAL COOPERATION  
» Greatings
» Curriculum Vitae

» Mission
» Organization Chart 

» Organization of the Greek Penitentiary System
» Prevention and Control of Crime
 
» The European Union and the Ministry of Justice 

Created by: SDC Α.Ε.