Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διαχ. Αφερεγγυότητας

Δημοσίευση απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. 28894/8-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 749, ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω- 2ΝΛ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Ορισμός προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. 28894 ΦΕΚ 749/2020 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 835 ΥΟΔΔ 28894 ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω-2ΝΛ ...

Δημοσίευση απόφασης Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 του π.δ/τος 133/2016

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας με αριθ. πρωτ. 377/29-4-2020  (Β¨ 1783, ΑΔΑ ΨΚΓ0Ω-Θ0Π). Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε επιλέγοντας τους κάτωθι συνδέσμους. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ   377  ΑΔΑ ΨΚΓ0Ω-Θ0Π Διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 377 φεκ β 1783  Διαδικασία υποβολής εκθέσεων του άρθρου 14 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

Παρακαλώ δείτε τα αποτελέσματα του  διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 στα παρακάτω αρχεία: Πίνακας Επιτυχόντων Πίνακας Αποτυχόντων Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον αριθμό πρωτοκόλλου σας μπορείτε να αποστείλετε ερώτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση grammateia-eda@justice.gov.gr, χρησιμοποιώντας  μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτηση συμμετοχής σας στον εν λόγω διαγωνισμό. Από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. ...

Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Για τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο διενέργειας γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019 Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στον παρακάτω σύνδεσμο  Ανακοίνωση Επιτροπής. ...

Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του πανελληνίων γραπτών εξετάσεων έτους 2018 και έπειτα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας έχει αναρτηθεί το επικαιροποιημένο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας  στο σχετικό χώρο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 7 του Π.Δ. 133/2016: Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Διαχείρισης  Αφερεγγυότητας, εντός πέντε (5) ημερών από την εγγραφή του στο μητρώο, σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης η οποία θα καλύπτει την αστική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας και ιδίως από τη διάπραξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του προεδρικού διατάγματος 133/2016, που έχουν ως συνέπεια την έγερση εναντίον του αξιώσεων από τα αναφερόμενα στο άρ ...

Διαχειριστές που δεν ανανέωσαν τη σύμβαση ασφάλισής τους

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στους  φακέλους των διαχειριστών αφερεγγυότητας διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εξ αυτών δεν έχουν ανανεώσει την σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής τους ευθύνης. Κατόπιν τούτου, οι ανωτέρω διαχειριστές παρακαλούνται όπως ανανεώσουν τις συμβάσεις τους και τις αποστείλουν στη γραμματεία της Ε.Δ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-eda@justice.gov.gr. Παρακαλούμε όπως αποστέλλετε το σύνολο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και όχι κάποιο πιστοποιητικό σύναψης αυτού Σημειώνεται ότι η ανωτέρω σύμβαση  θα πρέπει να καλύπτει την αστική  ευθύνη  από την άσκηση των καθηκόντων του  διαχειριστή αφερεγγυότητας και ιδίως από τη διάπραξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του προεδρικού διατάγματος 133/2016, που έχουν ως συνέπεια την έγερση εναντίον του αξιώσεων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ως άνω προεδρικού διατάγματος πρόσωπα, και να μην περιορίζεται στα καθήκοντα ...

Close