Κατηγορία: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α’ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε ότι  δικαίωμα εγγραφής στη βαθμίδα Α΄ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, έχουν όσοι διαχειριστές αφερεγγυότητας πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου β  της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος. 133/2016. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ...

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» με MIS: 5033620

Ανακοινώνεται παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο, σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» με MIS: 5033620, ο οποίος έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 93979. Κατεβάστε από εδώ    Ανάρτηση: 09-10-2020 ...

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020 (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)

  Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  Πειραιά (133) Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων   Βορείου Αιγαίου (134) Ανάρτηση Πίνακα Αποκλειόμενων Υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ 2/2020 (133,134) ...

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δέκα (10) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο δέκα (10) υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ ή Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΕ Οικονομολόγων. ...

Aνάρτηση πινάκων κατάταξης της ΣΟΧ 2/2020

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΥΕ Νεκροτόμων Πειραιά (135) Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΥΕ Νεκροτόμων Βορείου Αιγαίου (136) Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΥΕ Νεκροτόμων Αιγαίου (137) Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΥΕ Νεκροτόμων Λαμίας (138) Ανάρτηση Πίνακα Αποκλειόμενων Υποψηφίων YE Νεκροτόμων ...

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ...

Close