Κατηγορία: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διευκρινιστική δήλωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας για την ανακοίνωση της 9ης/11/2020 με τίτλο «Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α’ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»

Αναφορικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της 9ης/11/2020 «Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α' του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας», η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 25ης /11/2020, διευκρινίζει ότι δικαίωμα εγγραφής στη βαθμίδα Α΄ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός τους και συνοδευτικών αποδείξεων, έχουν  διαχειριστές  αφερεγγυότητας, με ισχύουσα πάντοτε σχετική άδεια, χορηγηθείσα κατόπιν επιτυχούς εξέτασής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2016, περί 10/ετούς, τουλάχιστον, άσκησης του επαγγέλματος του Δικηγόρου ή νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξεως, με ευδόκιμη, επιπλέον, συνεχή άσκηση  καθηκόντων σε, τουλάχιστον 3, κύριες διαδικασίες αφερεγγυότητας, στις οποίες είχαν διο ...

Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α’ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε ότι  δικαίωμα εγγραφής στη βαθμίδα Α΄ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, έχουν όσοι διαχειριστές αφερεγγυότητας πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου β  της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος. 133/2016. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ...

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» με MIS: 5033620

Ανακοινώνεται παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο, σχετικά με τον Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» με MIS: 5033620, ο οποίος έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 93979. Κατεβάστε από εδώ    Ανάρτηση: 09-10-2020 ...

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020 (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)

  Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων  Πειραιά (133) Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων   Βορείου Αιγαίου (134) Ανάρτηση Πίνακα Αποκλειόμενων Υποψηφίων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ 2/2020 (133,134) ...

Close