Διαχειριστές που δεν ανανέωσαν τη σύμβαση ασφάλισής τους

Διαχειριστές που δεν ανανέωσαν τη σύμβαση ασφάλισής τους

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στους  φακέλους των διαχειριστών αφερεγγυότητας διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εξ αυτών δεν έχουν ανανεώσει την σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής τους ευθύνης.

Κατόπιν τούτου, οι ανωτέρω διαχειριστές παρακαλούνται όπως ανανεώσουν τις συμβάσεις τους και τις αποστείλουν στη γραμματεία της Ε.Δ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-eda@justice.gov.gr.

Παρακαλούμε όπως αποστέλλετε το σύνολο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και όχι κάποιο πιστοποιητικό σύναψης αυτού

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω σύμβαση  θα πρέπει να καλύπτει την αστική  ευθύνη  από την άσκηση των καθηκόντων του  διαχειριστή αφερεγγυότητας και ιδίως από τη διάπραξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του προεδρικού διατάγματος 133/2016, που έχουν ως συνέπεια την έγερση εναντίον του αξιώσεων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ως άνω προεδρικού διατάγματος πρόσωπα, και να μην περιορίζεται στα καθήκοντα του συνδίκου.

Επισυνάπτεται, προς υπενθύμιση, η ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

29/01/2019

Close