Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δέκα (10) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους (το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: promjustice@justice.gov.gr. Στο θέμα της ηλεκτρονικής επιστολής θα αναγράφεται ο αριθμός ΑΔΑΜ της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.

Close