Δημοσίευση απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Δημοσίευση απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. 28894/8-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 749, ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω- 2ΝΛ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Ορισμός προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

28894 ΦΕΚ 749/2020

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 835 ΥΟΔΔ

28894 ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω-2ΝΛ

Close