Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α' του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α’ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, στη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2020, αποφάσισε ότι  δικαίωμα εγγραφής στη βαθμίδα Α΄ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, έχουν όσοι διαχειριστές αφερεγγυότητας πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου β  της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος. 133/2016.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Close