Συμπληρωματικές διευκρινήσεις ΥΠ 1 ΕΛΣΥΝ 100461

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις ΥΠ 1 ΕΛΣΥΝ 100461

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263) (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 100461)

20PROC007800847_Συμπληρωματικές διευκρινήσεις_ΥΠ1_ΕΛΣΥΝ_100461_signed

Close