Διευκρινιστική δήλωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας για την ανακοίνωση της 9ης/11/2020 με τίτλο «Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α' του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»

Διευκρινιστική δήλωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας για την ανακοίνωση της 9ης/11/2020 με τίτλο «Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α’ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας»

Αναφορικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της 9ης/11/2020 «Προϋποθέσεις Ένταξης στη Βαθμίδα Α' του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας», η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 25ης /11/2020, διευκρινίζει ότι δικαίωμα εγγραφής στη βαθμίδα Α΄ του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματός τους και συνοδευτικών αποδείξεων, έχουν  διαχειριστές  αφερεγγυότητας, με ισχύουσα πάντοτε σχετική άδεια, χορηγηθείσα κατόπιν επιτυχούς εξέτασής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 133/2016, περί 10/ετούς, τουλάχιστον, άσκησης του επαγγέλματος του Δικηγόρου ή νόμιμου ελεγκτή ή λογιστή-φοροτεχνικού Α΄ τάξεως, με ευδόκιμη, επιπλέον, συνεχή άσκηση  καθηκόντων σε, τουλάχιστον 3, κύριες διαδικασίες αφερεγγυότητας, στις οποίες είχαν διορισθεί, πριν ή μετά την θέση σε ισχύ του π.δ. 133/2016, ως σύνδικοι ή ειδικοί εκκαθαριστές ή ειδικοί διαχειριστές. Ευδόκιμη θεωρείται η άσκηση των καθηκόντων, στις οποίες ο αιτών έχει  ήδη περατώσει το στάδιο, τουλάχιστον, της επαλήθευσης των απαιτήσεων.

Close