Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω – Λέρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω – Λέρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω – Λέρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (Α.Δ.Α: ΩΣΣΘΩ – ΦΥΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ. 6» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων (Β6), υπόψη κας Χασάνη (τηλ. επικοινωνίας: 213 1307230, 2131307229).

ΤΕΛΙΚΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1_2021 ΥΠΟΥΡΓ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.doc

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 (1).doc

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020 (1).doc

Close