Ανακοίνωση Έναρξης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2021

Ανακοίνωση Έναρξης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για τη ΣΟΧ 1/2021

Κατόπιν ολοκλήρωσης δημοσίευσης της Περίληψης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021 στις κάτωθι ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Δωδεκανήσου: ‘Εφημερίς Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών’, ‘ Ηχώ των Δημοπρασιών’, ‘Η Ροδιακή’ και ‘Δημοκρατική’ στις 15/05/2021, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ως άνω Περίληψης. Ως εκ τούτου, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκκινεί την 17η/05/2021 και λήγει την 26η/05/2021, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων (Β6), υπόψη κας Χασάνη (τηλ. επικοινωνίας: 213 1307230, 2131307229, email: ehassani@justice.gov.gr , ask234@justice.gov.gr ).

Η σχετική Ανακοίνωση μαζί με τα Παραρτήματα, καθώς και το έντυπο της Αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://www.ministryofjustice.gr/?p=6885.

 

Εκ του Τμήματος Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων (Β6) του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Ελευθερία Χασάνη

 

Close