Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14227 οίκ./22-03-2021, ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω-Ρ63)

Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14227 οίκ./22-03-2021, ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω-Ρ63)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Ανθρ. Δικτων & Απονομής Χάριτος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού & Οργάνωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Δικνης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικον. Διαχείρισης

Close