Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α.Σ.Ε.Π./06-08-2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με Α.Δ.Α.: Ψ6Θ4Ω-Λ35, η αριθ. 31715οικ./05-08-2021 προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3772/2009 (112/τ.Α΄) και του άρθρου 2, παρ. 2, του ν. 4765/2021 (6/τ.Α΄) όπως ισχύουν .

Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο, ήτοι από την 11/08/2021 αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, (www.ministryofjustice.gr).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Close