Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται στον Υπουργό και στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκηρύξεις με αριθ. πρωτ. 14236οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ), 16245οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΤ6Ω-ΓΦΜ), 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ) και 14237οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: 63Ν0Ω-8Ε3)]

Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης που υπάγονται στον Υπουργό και στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης [Προκηρύξεις με αριθ. πρωτ. 14236οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟ9Ω-ΚΩΔ), 16245οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΤ6Ω-ΓΦΜ), 14238οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2ΙΩ-5ΜΙ) και 14237οίκ./29-03-2021 (ΑΔΑ: 63Ν0Ω-8Ε3)]

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υπηρεσία Συντονισμού

Close