ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος
  2. Ιωάννα Καραχάλιου, Δικηγόρος Αθηνών
  3. Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  4. Παναγιώτης Βρουστούρης, Νόμιμος Ελεγκτής
  5. Βασίλειος Καμπάνης, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Δημήτριος Αυγητίδης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος
  2. Άννα Κουνιάκη, Δικηγόρος Αθηνών
  3. Θωμάς Πουφινάς, Λέκτορας  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  4. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Νόμιμος Ελεγκτής
  5. Κωνσταντίνος Λαγός, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.Α 

Υ.Α. 28767 οικ./19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238) «Ορισμός Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας»

Υ.Α. 51477οίκ/29-6-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 323) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28767οίκ./19-5-2017 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 238/23.5.2017) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας» - Αντικατάσταση μελών»

Υ.Α. 35222/17-5-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 315) «Τροποποίηση της με αριθ. 28767 οίκ./ 19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ορισμός Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας», όπως ισχύει – Αντικατάσταση μέλους»

 

Close