ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέες ημέρες και ώρες προσέλευσης κοινού και χορήγησης αντιγράφων ποινικού μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Νέες ημέρες και ώρες προσέλευσης του κοινού και χορήγησης αντιγράφων ποινικού μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθορίζονται οι ημέρες Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ των ωρών 10:00 και 13:00. ...

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/15-9-2020 (τεύχος ΑΣΕΠ). Πρόσκληση ...

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» με MIS: 5033620 μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 93979

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσης υπηρεσιών για το έργο: «Υποστήριξη Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών Ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου» με MIS: 5033620 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 93979.» ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΛΣΥΝ_5033620_20PROC007351022 ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_5033620_ΩΚΡ7Ω-ΠΚ3   ...

Χαιρετισμός Υπουργού στο Ελεγκτικό Συνέδριο

  Αθήνα 16/09/2020 Την αύξηση κατά πέντε (5) των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου προανήγγειλε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας κατά τον σύντομο χαιρετισμό του στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννης Σαρμάς για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Δικονομίας του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, ενόψει του νέου δικαστικού έτους. «Προκειμένου το Δικαστήριο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο ρόλο του, ως βασικός πυλώνας της δημοσιονομικής λειτουργίας του Κράτους, προχωρούμε στην αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στο αμέσως επόμενο νομοθέτημα, αυξάνονται κατά πέντε (5) οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ήτοι, με μία (1) επιπλέον θέση Αντιπροέδρου και τεσσάρων (4) θέσεων Συμβούλων», τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Α ...

Δημοσίευση απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. 28894/8-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 749, ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω- 2ΝΛ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Ορισμός προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. 28894 ΦΕΚ 749/2020 28894 ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω-2ΝΛ ...

Νέα ΥΑ, ΚΥΑ και τροπολογία για λειτουργία δικαστηρίων

Αθήνα  11 Σεπτεμβρίου 2020 Υπουργική Απόφαση για την παράταση της ισχύος των ρυθμίσεων για την εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και ανάκλησης αυτής, σύμφωνα με τις οποίες η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, οι εν λόγω ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι 31/10/2020. Παράλληλα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων που αφορούν στα μέτρα προστασίας έναντι του νέου κορωνοϊού, που ήδη εφαρμόζονται στα δικαστήρια, τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία σε όλη την Επικράτεια ως τις 31/10/2020, ενώ προβλέπεται, πλέον, η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προσώπου στα Υποθηκοφυλακεία, τα Κτηματολογικά Γραφεία και σε όλους τους χώρους των δικαστηρίων. Επιπλέο ...

Θέματα – Απαντήσεις Διαγωνισμών Συμβολαιογράφων Ετών 2006 – 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2018 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2016 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2010 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2009 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2006           ...

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 3/2020) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 3/2020) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική  Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΣΟΧ 3_2020_36167 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Από 12/9/2020 έως και 21/9/2020   ...

Close