ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέες ημέρες και ώρες προσέλευσης κοινού και χορήγησης αντιγράφων ποινικού μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Νέες ημέρες και ώρες προσέλευσης του κοινού και χορήγησης αντιγράφων ποινικού μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθορίζονται οι ημέρες Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ των ωρών 10:00 και 13:00. ...

Άρθρο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Κώτσηρα στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε. ως ουσιώδες εργαλείο πολιτικών *Γιώργος Κώτσηρας, Υφυπουργός Δικαιοσύνης Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για το κράτος δικαίου είναι η σύνθεση με τις κοινές μας αξίες και οι αξίες αυτές είναι η βάση πάνω στην οποία κτίσαμε την Ε.Ε. περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, άκρως σημαντική είναι η αξία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ενός κειμένου που αποτελεί πρωτογενές δίκαιο δεσμευτικό για τις εθνικές έννομες τάξεις εδώ και περισσότερο μία δεκαετία. Ο Χάρτης ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες ερμηνευτικές αντιλήψεις για τα προστατευόμενα αγαθά και καταστρώνει την προστασία σε συνάρτηση με τις κρίσιμες εξελίξεις της εποχής μας. Είναι, δηλαδή, μια σύγχρονη πηγή που δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοείται. Στις 2 Δεκεμβρίου 2020 η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρ ...

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω – Λέρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθ. ΣΟΧ 1/2021 ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στο Κτηματολογικό Γραφείο Κω – Λέρου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών (Α.Δ.Α: ΩΣΣΘΩ – ΦΥΣ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ. 6» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων (Β6), υπόψη κας Χασάνη (τηλ. επικοινωνίας: 213 1307230, 2131307229). ΤΕΛΙΚΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1_2021 ΥΠΟΥΡΓ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.doc ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 (1).doc ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_09_2020 (1).doc ...

Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021 Κοινό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Είκοσι πέντε δικαστικά πιστοποιητικά σε ένα – Καθιερώνεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα Στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της χώρας προβαίνουν τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, καθιερώνονται τα Ενιαία Πιστοποιητικά Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών), υλοποιώντας τον σχεδιασμό που έχουν συμφωνήσει ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τ ...

Νέες Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το Υποέργο 4  «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου»

Νέες Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το Υποέργο 4  «Ωρομέτρηση παρουσίας προσωπικού Ελεγκτικού Συνεδρίου» της Πράξης  «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου»  (ΟΠΣ: 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 106381). 21PROC008414011_Νέες Διευκρινήσεις Διαγωνισμου_ΥΠΟΕΡΓΟ_4_ΕλΣυν_106381.pdf ...

Τέσσερις Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διευθύνσεων ΚΥ ΥΔ

Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για τη  Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για την ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης Προκήρυξη πλήρωσης µίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου ∆ιεύθυνσης για την Υπηρεσία Συντονισµού του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης   ...

Close