Κατηγορία: Ανακοινώσεις Διαχ. Αφερεγγυότητας

Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του πανελληνίων γραπτών εξετάσεων έτους 2018 και έπειτα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας έχει αναρτηθεί το επικαιροποιημένο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας  στο σχετικό χώρο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 7 του Π.Δ. 133/2016: Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να προσκομίσει στην Επιτροπή Διαχείρισης  Αφερεγγυότητας, εντός πέντε (5) ημερών από την εγγραφή του στο μητρώο, σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης η οποία θα καλύπτει την αστική του ευθύνη από την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή αφερεγγυότητας και ιδίως από τη διάπραξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του προεδρικού διατάγματος 133/2016, που έχουν ως συνέπεια την έγερση εναντίον του αξιώσεων από τα αναφερόμενα στο άρ ...

Διαχειριστές που δεν ανανέωσαν τη σύμβαση ασφάλισής τους

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στους  φακέλους των διαχειριστών αφερεγγυότητας διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι εξ αυτών δεν έχουν ανανεώσει την σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής τους ευθύνης. Κατόπιν τούτου, οι ανωτέρω διαχειριστές παρακαλούνται όπως ανανεώσουν τις συμβάσεις τους και τις αποστείλουν στη γραμματεία της Ε.Δ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia-eda@justice.gov.gr. Παρακαλούμε όπως αποστέλλετε το σύνολο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και όχι κάποιο πιστοποιητικό σύναψης αυτού Σημειώνεται ότι η ανωτέρω σύμβαση  θα πρέπει να καλύπτει την αστική  ευθύνη  από την άσκηση των καθηκόντων του  διαχειριστή αφερεγγυότητας και ιδίως από τη διάπραξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων του προεδρικού διατάγματος 133/2016, που έχουν ως συνέπεια την έγερση εναντίον του αξιώσεων από τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ως άνω προεδρικού διατάγματος πρόσωπα, και να μην περιορίζεται στα καθήκοντα ...

Ανακοίνωση σχετικά με την υποχρέωση του διαχειριστή αφερεγγυότητας για σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης

Με την παρούσα ανακοίνωση υπενθυμίζεται η υποχρέωση του διαχειριστή να συντάσσει ανά εξάμηνο συνοπτική έκθεση σχετικά με την πορεία και τους τρόπους συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του π.δ. 133/2016. Η ανωτέρω έκθεση θα πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  grammateia-eda@justice.gov.gr. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 06/05/2018 ...

Close