Κατηγορία: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσεως Έλληνα Δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 35/15-9-2020 (τεύχος ΑΣΕΠ). Πρόσκληση ...

Δημοσίευση απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η με αριθ. πρωτ. 28894/8-9-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 749, ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω- 2ΝΛ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα «Ορισμός προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. 28894 ΦΕΚ 749/2020 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΦΕΚ 835 ΥΟΔΔ 28894 ΑΔΑ: Ψ6Π3Ω-2ΝΛ ...

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 3/2020) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 3/2020) για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ιατρών Παθολογοανατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Ιατροδικαστική  Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΣΟΧ 3_2020_36167 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Από 12/9/2020 έως και 21/9/2020   ...

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 2/2020) για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΣΟΧ 2/2020) για την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της Χώρας ΣΟΧ 2_2020 _Ω51ΣΩ-ΘΝΡ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 20_05_2020 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 8/9/2020 έως και 17/9/2020 ...

Σεμινάριο ΥΔ -ΟΕΕ για την Επιμόρφωση Δικαστικών Λειτουργών σε Θέματα Οικονομικού Ενδιαφέροντος – Ιούλιος 2020

  Ημέρα Πρώτη, Μακροοικονομία Ημέρα Δεύτερη, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά Ημέρα Τρίτη, Φορολογικά Θέματα Ημέρα Τέταρτη, Χρηματοοικονομική και Λογιστική Ημέρα Πέμπτη, Μακροοικονομία - Χρηματοοικονομικά ...

Close