Για αντίγραφα ποινικού μητρώου παρακαλείσθε να απευθύνεσθε στα τηλέφωνα  2131307042, 2131307043 και 2131307044 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις rlazarou@justice.gov.gr ή ypdipimi@otenet.gr προκειμένου να καθορισθεί η ημέρα και ώρα προσέλευσής σας. Ενημερωθείτε για τον κορωνοϊό στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας: https://eody.gov.gr>

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Close