ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκήρυξη Διενέργειας Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: της Πράξης: «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» με MIS 5030898 μέσω ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 135790.

Ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκήρυξης του Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» με MIS 5030898, στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 135790. 21PROC009058275_216_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΥΕΑ-ΚΑ_9ΧΑ3Ω-94Π.pdf  21PROC009058396_217_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_5030898.pdf  espd-request-v2.pdf  ΕΝΤΥΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.DOC  Ψ1ΣΨΩ-ΓΧΔ_215_ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5030898.pdf ...

Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α.Σ.Ε.Π./06-08-2021 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με Α.Δ.Α.: Ψ6Θ4Ω-Λ35, η αριθ. 31715οικ./05-08-2021 προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών Δ΄ Τάξεως στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3772/2009 (112/τ.Α΄) και του άρθρου 2, παρ. 2, του ν. 4765/2021 (6/τ.Α΄) όπως ισχύουν . Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καλούνται να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη (συστημένη επιστολή) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα), μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσι ...

Προκήρυξη πλήρωσης 21 κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα

Αθήνα 05/08/2021  Την πλήρωση 21 κενών οργανικών θέσεων Ιατροδικαστών στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας αποφάσισε - προκήρυξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας. Οι κενές οργανικές θέσεις αφορούν τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Λάρισας, Λαμίας, Κέρκυρας, Ναυπλίου-Καλαμάτας (με έδρα το Ναύπλιο), Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο, Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ιατροδικαστών, το οποίο είναι το αρμόδιο όργανο για την επιλογή όσων διορίζονται σε θέσεις Ιατροδικαστών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 4765/2021 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 9Α του Ν.3772/2009 (Α’ 136), αφού προηγηθεί συνέντευξη με τους υποψηφίους. Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν θα κληθούν να υποβάλουν τα απαραίτητα για τον διορισμό τους δι ...

Προσωρινά αποτελέσματα Επιδοτούμενης Πρακτικής Άσκησης απόφοιτων Νομικών Σχολών

Αθήνα, 05/08/2021 Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης «Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση ασκήσεως άδειας δικηγόρου», τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υπεβλήθησαν στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου του Προγράμματος. Για να δείτε τον πίνακα επιλεχθέντων υποψηφίων πατήστε εδώ Για να δείτε τον πίνακα επιλαχόντων πατήστε εδώ Η περίοδος υποβολής ενστάσεων παρατείνεται έως και 11/08/21. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων. ...

Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 14227 οίκ./22-03-2021, ΑΔΑ:ΩΓΘ6Ω-Ρ63)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Ανθρ. Δικτων & Απονομής Χάριτος ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Ανθρ. Δυναμικού & Οργάνωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Ειδικών Νομικών Ζητημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Δικνης ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικον. Διαχείρισης ...

Σημεία ομιλίας Γ. Κώτσηρα στη Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Αθήνα, 30/07/2021 O Υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Γιώργος Κώτσηρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων συμμετείχε την Παρασκευή 30 Ιουλίου στην Κοινή Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων, στη Βουλή, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Παγκόσμια Ημέρα του Ο.Η.Ε. κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: οι πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου στη μάχη κατά των σύγχρονων μορφών δουλείας και εκμετάλλευσης». Ο κ. Κώτσηρας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, λέγοντας τα εξής: «Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και σε συνεργασία με τον κ. Ηρακλή Μοσκώφ Εθνικό Εισηγητή για την Καταπολ ...

Πρόγραμμα για Ασκούμενους Δικηγόρους – Ολοκλήρωση Υποβολών Α Κύκλου

Αθήνα 30/07/2021  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ολοκληρώθηκε χθες, Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των ασκούμενων  για τον Ά κύκλο που αφορά στην πρακτική άσκηση σε Δικαστικές αρχές. Τη Δευτέρα 02/08 θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων Νομικών Σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου». Οι ασκούμενοι που υπέβαλαν αίτηση θα λάβουν προσωπική ενημέρωση για τα αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το πληροφοριακό σύστημα. Κατόπιν της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, οι ασκούμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ένσταση από τη Δευτέρα  02/08 έως και την Παρασκευή 06/08 επί των προσωρινών αποτελεσμάτων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο οριστικός πίνακας αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια οι ασκούμεν ...

Close